Burmistrz  Miasta Kostrzyn nad Odrą

OGŁASZA  OTWARTY NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 stanowisko ds. planowania przestrzennego i gospodarki mieniem komunalnym

 

I. Wymagania niezbędne (formalne):

 1. Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.   
  o pracownikach samorządowych
   określonych dla stanowisk urzędniczych.

2.      Wykształcenie wyższe: gospodarka przestrzenna lub budownictwo.

3.      Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

 

Uwaga: osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

II. Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość przepisów z zakresu gospodarki gruntami, kodeksu cywilnego, postępowania administracyjnego.

2. Posiadanie przynajmniej dwuletniego stażu pracy.

3. Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.

4. Kultura osobista.

5. Dokładność, obowiązkowość, skrupulatność, odpowiedzialność.

6. Umiejętność radzenia sobie z trudnymi klientami, samodzielnej pracy i rozwiązywania problemów.

 

III. Zakres wykonywanych czynności na stanowisku:

 

      1)            Opracowywanie wniosków do projektu budżetu miasta oraz planów finansowych dla zadań własnych dotyczących wydziału, realizowanie budżetu, dokonywanie bieżącej i okresowej analizy jego realizacji oraz analizy ekonomiczno – finansowej planowanych  i dokonywanych przedsięwzięć gospodarczych w powiazaniu                 z budżetem;

      2)            Kierowanie pracami związanymi z opracowywaniem i uchwalaniem lub zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;

      3)            Kierowanie wykonaniem analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowana przestrzennego i stopnia zgodności z ustaleniami studium, ustalanie niezbędnego zakresu prac planistycznych;

      4)            Występowanie z inicjatywy burmistrza z wnioskiem do rady miasta o przystąpienie                              do opracowania mpzp,  przygotowanie uchwał intencyjnych;

      5)            Przygotowanie postepowań dotyczących wyłonienia projektanta mpzp, obsługi geodezyjnej , rzeczoznawców majątkowych

      6)            Przygotowanie umów związanych z wydatkowaniem środków na opracowania planistyczne;

      7)            Zapewnienie realizacji warunków i terminów wynikających z umów;

      8)            Sprawowanie kontroli nad jakością ustaleń mpzp i opracowań towarzyszących, w tym skutków finansowych wynikających z ustaleń planu;

      9)            Przeprowadzanie konsultacji społecznych, w tym dyskusji publicznej nad ustaleniami planu wraz z wyłożeniem projektu i prognoz do publicznego wglądu;

  10)            Sprawowanie kontroli nad zgodnością planów miejscowych z ustaleniami studium;

  11)            Kontrola nad rozpatrywaniem wniosków o sporządzenie planów miejscowych, ich zmianę lub studium i ich zmianę;

  12)            Kontrolowanie sporządzenia oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz mpzp;

  13)            Współpracowanie z innymi wydziałami urzędu w zakresie planowania przestrzennego;

  14)            Opracowywanie sprawozdań wynikających z ustawy i przepisów odrębnych, zarządzeń, pism okólnych z zakresu działania wydziału;

  15)            Wykonywanie czynności związanych ze wstępna kontrolą wnoszonych wniosków        i opłat skarbowych;

  16)            Prowadzenie spraw związanych z opracowaniem i uchwaleniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta;

  17)            Prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem i uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z opracowaniami wymaganymi przepisami prawa; 

  18)            Prowadzenie ewidencji gruntów stanowiących własność Miasta w tym ewidencjonowanie zmian wynikających z gospodarowaniem tym mieniem w ciągu roku

  19)            Prowadzenie ewidencji środków trwałych przekazanych do gospodarowania Wydziału GP

  20)            Przygotowanie informacji o stanie mienia komunalnego  Miasta Kostrzyn nad Odrą.

  21)            Przygotowanie projektów decyzji o ustanawianiu trwałego zarządu, wygaszaniu zarządu lub przekazaniu zarządu między jednostkami

  22)            Ustalanie opłat planistycznych i adiacenckich .

  23)            Prowadzenie procedury związanej z nabywanie nieruchomości w drodze umów cywilno-prawnych i na cele publiczne

  24)            Prowadzenie ewidencji dłużników hipotecznych Miasta , którzy nabyli mienie miasta na raty

  25)            Planowanie spraw związanych ze zmianą  sposobu użytkowania gruntów rolnych         i leśnych na cele niż rolne czy leśne  ramach procedury opracowywania mpzp.

  26)            Prowadzenie dokumentacji akt przekazywanych do archiwum zakładowego,

  27)            Udzielanie zezwoleń na prowadzenie działalności podczas imprez masowych.

 

IV. Warunki pracy i płacy:

 1. Wymiar czasu pracy: 1 etat.
 2. Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 miesięcy (z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej).
 3. Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, praca biurowa.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce przekracza  6%.

 

V. Zainteresowane osoby prosimy o złożenie:

 1. Życiorys (CV) z uwzględnieniem dodatkowego przebiegu nauki i stażu pracy.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy.
 4. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 5. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego i przestępstwo skarbowe umyślne.
 7. Oświadczenie o stanie zdrowia.
 8. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę.
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
 10. Oświadczenie dot. zniszczenia dokumentów.

 

 

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia pracodawcy oryginałów dokumentów (do wglądu).

Komplet dokumentów w kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko ds. planowania przestrzennego i gospodarki mienieniem komunalnym” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta w Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2 w sekretariacie lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego)  na adres:

 

Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą

ul. Graniczna 2

66-470 Kostrzyn nad Odrą

 

w terminie do dnia 11 września 2020 roku do godziny 10.00 (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta)

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta, po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

VI. Inne informacje:

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie, lub pisemnie o dalszej procedurze postępowania kwalifikacyjnego.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.kostrzyn.pl

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru, można odebrać osobiście w Urzędzie Miasta, w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników naboru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................

                                                                                                                    (miejscowość i data)

 

 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie

danych osobowych dla celów rekrutacji

 

       Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji          na stanowisko ..……………………………………………………………, ogłoszonego dnia …………………………………….przez Urząd Miasta w Kostrzynie nad Odrą.   Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

Podstawa prawna:

pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.           w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych              i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1

 

 

…………………………..

                                                                                                                         (podpis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................

                                                                                                               (miejscowość i data)

 

 

 

Oświadczenie dot. zniszczenia dokumentów

 

Wyrażam zgodę na komisyjne zniszczenie złożonej przeze mnie oferty (wraz z kserokopiami dokumentów), uznanej za niespełniającą wymagań formalnych lub złożonej nie w terminie,
w przypadku jej nieodebrania w terminie jednego miesiąca od upowszechnienia w Biuletynie Informacji Publicznej listy kandydatów spełniających wymagania formalne.

 

 

…………………………..

                                                                                                                           (podpis)