27 sierpnia 2020 r. (czwartek) o godz. 14.00 w  sali Kostrzyńskiego Centrum Kultury „Kręgielnia”,  przy  ul. Fabrycznej 5 - odbyła się XIX  sesja Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą.

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy  regulaminowe:
a) otwarcie sesji,
b) przyjęcie wniosków do porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z sesji nr XVII/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. i protokołu nr XVIII/20 z dnia 13 lipca 2020 r.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) udzielenia Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą wotum zaufania (druk nr 1),
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za 2019 rok (druk nr 2),
c) absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2019 rok (druk nr 3),
d) udzielenia bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych (druk nr 4),
e) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Kostrzyn nad Odrą w roku szkolnym 2020/2021 (druk nr 5),
f) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych albo w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (druk nr 6),
g) określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Kostrzyn nad Odrą na zadanie służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania (druk nr 7),
h) zmiany uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2020 rok (druk nr 8).

4. Interpelacje i wnioski.

5. Sprawy różne.