W załącznikach znajdują się:

- 1 Bilans skonsolidowany JST za 2019 rok

- 2 Bilans z wykonania budżetu 2019 roku

- 3 Bilans jednostki budżetowej za 2019 rok

- 4 Rachunek zysków i strat za 2019 rok

- 5 Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2019 rok

- 6 Informacja dodatkowa za 2019 rok

- 7 Załącznik do informacji dodatkowej za 2019 rok