Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz.713) na wniosek Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą Przewodniczący Rady Miasta zwołał sesję Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą, która odbyła się 10 listopada 2020 r. (wtorek) od godz. 10:00 w sali Kostrzyńskiego Centrum Kultury ”Kręgielnia” przy ulicy Fabrycznej 5 w Kostrzynie nad Odrą.

Proponowany porządek obrad sesji:

1. Sprawy regulaminowe

a)     otwarcie sesji,

b)    przyjęcie wniosków do porządku obrad.

2. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)     wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Miasta Kostrzyn nad Odrą (druk nr 1).

b)     miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Jana Pawła II w Kostrzynie nad Odrą (druk nr 2).

c)     przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, Programu Ochrony i Promocji Zdrowia na 2021 r. (druk nr 3).

d)     przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2021-2022 (druk nr 4).

e)     przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Programu Ochrony Zdrowia przed Następstwami Używania Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych na lata 2021-2022 (druk nr 5).

f)      udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego (druk nr 6).

g)     określenia stawek podatku od nieruchomości (druk nr 7),

h)     zmiany uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2020 rok (druk nr 8).

3. Sprawy różne.