Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą

 

OGŁASZA OTWARTY NABÓR

na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Kostrzyn nad Odrą

stanowisko ds. promocji miasta

 

 

I. Wymagania niezbędne (formalne):

  1. Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.   
    o pracownikach samorządowych  określonych dla stanowisk urzędniczych.

2.      Wykształcenie wyższe (preferowane na kierunku:  komunikacja społeczna, dziennikarstwo, nauki społeczne, marketing, politologia, kulturoznawstwo,   administracja).

3.      Umiejętność redagowania tekstów, artykułów prasowych, informacji na stronę internetową.

4.      Bardzo dobra znajomość obsługi komputera - MS Office oraz programy edytorskie do obróbki grafiki, edycji stron www.

5.      Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

6.      Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne.

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

II. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1.      Znajomość języka niemieckiego i/lub angielskiego w stopniu komunikatywnym..

2.      Umiejętność planowania i organizacji pracy.

3.      Posiadanie cech osobowościowych: sumienność, sprawność, bezstronność i odpowiedzialność.

4.      Umiejętność pracy w zespole, jak również samodzielnie.

5.      Wiedza ogólna na temat miasta Kostrzyna nad Odrą.

6.      Wysoka kultura osobista.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.      Kształtowanie wizerunku miasta Kostrzyn nad Odrą.

2.      Inicjowanie i koordynowanie polityki informacyjnej i promocyjnej miasta poprzez opracowanie strategii promowania działań z zakresu zadań gminy; współpracę z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta , jednostkami organizacyjnymi Miasta, organizacjami pozarządowymi lub zewnętrznymi instytucjami w ramach realizacji przedsięwzięć promocyjnych.

3.      Inicjowanie współpracy oraz nawiązywanie nowych kontaktów związanych ze współpracą z innymi gminami, instytucjami i jednostkami wspierającymi rozwój gospodarczy miasta.

4.      Koordynacja współpracy krajowej i międzynarodowej oraz rozwijanie kontaktów z organizacjami, instytucjami i osobami z miast partnerskich.

5.       Udział w przygotowaniu i realizacji projektów związanych z rozwojem współpracy przygranicznej miasta.

6.      Przygotowywanie i obsługa uczestnictwa miasta w wydarzeniach miejskich, wystawach i targach.

7.      Bieżące prowadzenie, rozwój i promowanie miejskiej  strony www.kostrzyn.pl we współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi miasta.

8.      Przygotowywanie informacji prasowych i publikacji. Współpraca z mediami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi.

9.      Opracowywanie treści i koordynacja prac związanych z biuletynem informacyjnym Miasta -  „Samorządny Kostrzyn”,

10.  Opracowywanie, przegotowywanie i dystrybucja materiałów promujących miasto.

11.  Prowadzenie spraw związanych z używaniem herbu gminy przez osoby fizyczne i prawne oraz obejmowania wydarzeń  patronatem burmistrza miasta.

12.  Prowadzenie zadań związanych z tłumaczeniem korespondencji zagranicznej wpływającej do urzędu oraz tłumaczeniem spotkań i konferencji.

13.  Udział w opracowaniu oraz bieżąca sprawozdawczość stanu realizacji Strategii Rozwoju Miasta Kostrzyn nad Odrą,

14.  Gromadzenie archiwum fotograficznego z najważniejszych uroczystości i wydarzeń w gminie.

15.  Nadzór nad opracowaniem kalendarza imprez miejskich.

16.   Nawiązywanie nowych kontaktów oraz dalsza współpraca z instytucjami,  organizacjami oraz punktami informacji turystycznej  w zakresie promocji miasta.

 

 

IV. Warunki pracy i płacy:

  1. Wymiar czasu pracy:  1 etat.
  2. Praca biurowa przy monitorze ekranowym co najmniej 4 godziny dziennie; częściowo w terenie.
  3. Stanowisko pracy wyposażone w sprzęt komputerowy, drukarkę, telefon stacjonarny, telefon komórkowy, w biurze wieloosobowym, usytuowanym na parterze w budynku Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą.
  4. Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 miesięcy (z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej).

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce wynosił co najmniej 6%.

.

V. Zainteresowane osoby prosimy o złożenie:

1.   Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu nauki i stażu pracy.

2.   List motywacyjny.

3.   Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy (kserokopie świadectw pracy, dyplomów)

4.   Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie certyfikatów, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach).

5.   Oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

7.   Oświadczenie  o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane  z oskarżenia publicznego i przestępstwo skarbowe umyślne.

8.   Oświadczenie o stanie zdrowia.

9.   Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę.

  1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
  2. Oświadczenie dot. zniszczenia dokumentów.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.  z 2019 r., poz. 1781 ze zm.) oraz ustawą  z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2019 roku,        poz. 1282).”

 

Komplet dokumentów w kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. promocji”, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą,   ul. Graniczna 2, w sekretariacie lub korespondencyjnie na adres:

                                   

Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą

                                    ul. Graniczna 2

                                    66-470 Kostrzyn nad Odrą

 

w terminie do dnia 15 lutego 2021 roku do godziny 12.00 (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).

Oferty, które wpłyną do Urzędu Miasta po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem operatora pocztowego – za termin uznaje się datę faktycznego wpływu kompletnych dokumentów aplikacyjnych do Urzędu.

 

VI. Inne informacje

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie bądź pisemnie o dalszej procedurze postępowania kwalifikacyjnego.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.kostrzyn.pl

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru można odebrać osobiście w Urzędzie Miasta, w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników naboru w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta.

 

                                                                                     Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą

 

                                                                                                  dr Andrzej Kunt