Burmistrz  Miasta Kostrzyn nad Odrą

OGŁASZA  OTWARTY NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą

- stanowisko ds. gospodarki mieniem komunalnym

 

 

I. Wymagania niezbędne (formalne):

 1. Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.   
  o pracownikach samorządowych  określonych dla stanowisk urzędniczych.

2.      Wykształcenie wyższe: geodezja, architektura, gospodarka przestrzenna lub budownictwo.

3.      Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

 

Uwaga: osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie zawodowe poza Urzędem przy wykonywaniu podobnych czynności – w tym szczególnie umiejętność czytania przepisów prawa, znajomość kodeksu cywilnego – minimum 2 lata.
 2. Doświadczenie pracy w Urzędzie, w tym na pokrewnych stanowiskach.
 3. Znajomość przepisów z zakresu gospodarki gruntami, kodeksu cywilnego, postępowania administracyjnego.
 4. Wysoka kultura osobista.
 5. Komunikatywność, myślenie strategiczne, dokładność, obowiązkowość, skrupulatność, odpowiedzialność.
 6. Umiejętność radzenia sobie z trudnymi klientami, samodzielnej pracy i rozwiązywania problemów.

 

III. Zakres wykonywanych czynności na stanowisku:

1.      Prowadzenie całości spraw związanych z wydzierżawieniem i wynajmowaniem gruntów Miasta:

a)      przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń w zakresie najmu i dzierżawy gruntów zabudowanych i nie zabudowanych,

b)      przygotowanie wykazów nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy       i podawanie ich do publicznej wiadomości,

c)      przygotowania i publikacja ogłoszeń o przetargach w zakresie najmu i dzierżawy,

d)      organizowanie przetargów na dzierżawę i najem,

e)      zakładanie i prowadzenie akt-teczek dzierżawionych nieruchomości,

f)       dokonywanie wpisu lub zmiany w rejestrach umów najmu dzierżawy.

2.      Prowadzenie całości postepowania w zakresie analizy zasobu gruntów wchodzących  w skład gminnego zasobu nieruchomości w celu oceny możliwości przeznaczenia ich do najmu i dzierżawy jako:

a)      gruntów rolnych,

b)      gruntów pod ogrody-terenów rekreacyjno-wypoczynkowych,

c)      pozostałych gruntów zgodnie z przeznaczeniem określonych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kostrzyn nad Odrą oraz aktualnych planów miejscowych,

d)      gruntów niezabudowanych i zabudowanych w celu umieszczenia reklam          i nośników reklamowych,

e)      gruntów przeznaczonych pod prowadzenie działalności rozrywkowo-usługowej, działalności gospodarczej,

f)       gruntów zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę garażową i inną.

3.      Naliczanie opłat za bezumowne korzystanie z gruntów.

4.      Kontrola stanu wydzierżawionych gruntów.

5.      Prowadzenie rejestrów umów najmu i dzierżawy.

6.      Wydawanie zaświadczeń dla celów emerytalno-rentowych o pracy w gospodarstwie rolnym.

7.      Prowadzenie dokumentacji akt przekazywanych do archiwum zakładowego.

8.      Wystawianie faktur i prowadzenie ich rejestrów.

 

IV. Warunki pracy i płacy:

 1. Wymiar czasu pracy: 1 etat.
 2. Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 miesięcy (z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej).
 3. Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, praca biurowa.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce przekracza  6%.

 

V. Zainteresowane osoby prosimy o złożenie:

 1. Życiorys (CV) z uwzględnieniem dodatkowego przebiegu nauki i stażu pracy.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy.
 4. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 5. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego i przestępstwo skarbowe umyślne.
 7. Oświadczenie o stanie zdrowia.
 8. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę.
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
 10. Oświadczenie dot. zniszczenia dokumentów.

 

 

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia pracodawcy oryginałów dokumentów (do wglądu).

Komplet dokumentów w kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko ds. gospodarki mienieniem komunalnym” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta w Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2 w sekretariacie lub korespondencyjnie (decyduje data stempla pocztowego)  na adres:

 

Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą

ul. Graniczna 2

66-470 Kostrzyn nad Odrą

 

w terminie do dnia 16 lutego 2021 roku do godziny 10.00 (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta)

Oferta, które wpłyną do Urzędu Miasta, po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem operatora pocztowego - za termin uznaje się datę faktycznego wpływu kompletu dokumentów aplikacyjnych do Urzędu.

 

VI. Inne informacje:

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie, lub pisemnie o dalszej procedurze postępowania kwalifikacyjnego.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.kostrzyn.pl

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru, można odebrać osobiście w Urzędzie Miasta, w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników naboru w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta.

 

 

                                                                                         

                                                                                Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą

 

                                                                                            dr Andrzej Kunt