Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Budżet Miasta Kostrzyn nad Odra na 2008 rok

Uchwała Nr XVI/102/07
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 20 grudnia 2007 roku

 W sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera „d” i litera „i”, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 165a, art. 167 ust 2 pkt 5, art. 175 ust 1, art. 184 ust. 1 pkt 1-10 i pkt 12-15, ust. 2 pkt 1 i 2, ust. 3, art. 188 ust. 2 pkt 1,3 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 52.136.638 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: 
  1) dochody bieżące w wysokości: 40.278.749 zł,
  2) dochody majątkowe w wysokości: 11.857.889 zł.                                         

§ 2. 1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 55.035.355 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2,  w tym:
  1) wydatki bieżące w wysokości: 38.875.355 zł, z tego na wydatki z tytułu:
    · wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 15.596.623 zł,
    · dotacji: 3.951.547 zł,
    · obsługi długu: 519.000 zł,
    · poręczeń i gwarancji: 1.007.400 zł,
  2) wydatki majątkowe w wysokości: 16.160.000 zł, z tego na wydatki z tytułu:
    · dotacji: 1.578.000 zł.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Przychody Budżetu ustala się w kwocie 11.080.795 zł, w tym:
  1) z kredytów i pożyczek: 10.946.795 zł, w tym:
    - na zadania  realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE: 7.795.378 zł,
  2) spłaty pożyczek przez wspólnoty mieszkaniowe: 134.000 zł.
2. Rozchody Budżetu ustala się w kwocie 8.182.078 zł, w tym:
  1) spłata kredytów: 216.600 zł,
  2) spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE: 6.281.478 zł,
  3) wykup papierów wartościowych (obligacji): 1.500.000 zł,
  4) udzielenie pożyczek dla wspólnot mieszkaniowych: 134.000 zł,
  5) udzielenie pożyczek dla administracji na budowę osłon przy pojemnikach na odpady: 50.000 zł.
3. Deficyt budżetu Miasta w kwocie 2.898.717 zł pokryty zostanie z przychodów pochodzących z kredytów.
4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta, o którym mowa w ust. 1 i 2 zawiera załącznik Nr 5 do Uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 805.000 zł. w tym:
  1. Rezerwa ogólna w wysokości: 300.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
  2. Rezerwa celowa w wysokości: 505.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym na:
    1) zabezpieczenie realizacji projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej: 350.000 zł,
    2) odprawy i urlopy zdrowotne oraz awanse zawodowe w oświacie: 150.000 zł,
    3) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego: 5.000 zł.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 385.000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 385.000 zł. na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2.Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł. na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla zakładów budżetowych:
    przychody – 3.615.521 zł., wydatki – 3.605.641 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych:
    przychody – 723.278 zł., wydatki – 723.278 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury na łączną kwotę 1.141.347 zł., zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje pozostałe na łączną kwotę 1.378.200 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 10 z przeznaczeniem na:
  1) dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 301.200 zł,
  2)  pomoc finansową udzielaną między jst. w kwocie 1.077.000 zł.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 11, w wysokości:
  1)     przychody –  250.000 zł,
  2)     wydatki      957.000 zł.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
  1)     pokrycie występującego w ciągu roku, deficytu budżetu  – w kwocie   2.000.000 zł,
  2)     finansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 11.000.000 zł,
  3)     spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 8.000.000 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza  Miasta do:
  1)     zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego, deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
  2)     zaciągania zobowiązań:
    a)     na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
    b)     z tytułu umów, których realizacja w roku 2009 jest niezbędna dla zabezpieczenia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 2.000.000 zł,
  3)     dokonywania zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach w planie wydatków między zadaniami, paragrafami i rozdziałami w ramach działu,
  4)     udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 184.000 zł,
  5)     lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 12. Ustala się kwotę 2.000.000 zł., do której Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta
Marek Tatarewicz


__________________________________________________

Wykaz załaczników:
Załącznik nr 1 - Dochody budżetu miasta Kostrzyn nad Odra na 2008 rok
Załącznik nr 2 - Wydatki budżetu miasta Kostrzyn nad Odra na 2008 rok
Załącznik nr 3 - Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne
Załącznik nr 4 - Wydatki na programu i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
Załącznik nr 5 - Przychody i rozchody budżetu miasta Kostrzyn nad Odrą na 2008 rok
Załącznik nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 roku
Załącznik nr 7 - Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2008 rok
Załącznik nr 8 - Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych miasta Kostrzyn nad Odrą na 2008 rok
Załącznik nr 9 - Dotacje podmiotowe w 2008 roku na instytucje kultury
Załącznik nr 10 - Dotacje pozostałe w 2008 roku
Załącznik nr 11 - Przychody i wydatki gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2008 rok


Załączniki

uchwala_XVI_102_uchwała_budzetowa_na_2008_rok (85.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_XVI_102_zal_01_dochody_budzetowe_2008 (84.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_XVI_102_zal_02_wydatki_budzetowe_2008 (131.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_XVI_102_zal_03_WPI_2008 (67.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_XVI_102_zal_04_projekty_unijne_2008 (67.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_XVI_102_zal_05_przychody_i_rozchody_budzetu_2008 (50.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_XVI_102_zal_06_zadania_rzadowe_i_zlecone_2008 (49.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_XVI_102_zal_07_plan_przych_i_rozch_zakl_budzet_2008 (49.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_XVI_102_zal_08_rach_doch_wlasnych_jedn_budz_2008 (51.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_XVI_102_zal_09_dotacje_podmiotowe_kultura_2008 (42.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_XVI_102_zal_10_dotacje_pozostale_2008 (46.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_XVI_102_zal_11_przychody_i_wydatki_MFOS_2008 (60.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:OA - Renata Luszawska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wojciech Bień
Data wprowadzenia:2008-01-14 09:21:03
Opublikował:Wojciech Bień
Data publikacji:2008-01-14 10:00:09
Ostatnia zmiana:2008-01-14 10:00:26
Ilość wyświetleń:2812

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij