Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

2003.03.26 - Informacja "Ocena stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta-Kostrzyna nad Odrą za 2002 rok"


Głównym kierunkiem pracy Komisariatu Policji w Kostrzynie w 2002 roku, zgodnie zresztą ze strategią zapobiegania przestępczości Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. było ograniczenie ilości przestępstw pospolitych poprzez realizację "programu 17x5", zapewnienie poczucia bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ograniczenia przestępczości kryminalnej i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zadania te były realizowane poprzez dostosowanie form organizacji służby do istniejącego zagrożenia, wymuszenia poczucia odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa u wszystkich policjantów Komisariatu, doskonalenie form indywidualnej oceny skuteczności działania poszczególnych funkcjonariuszy i pionów służbowych.

Uzyskane wyniki za dwanaście miesięcy 2002 roku pozwalają na stwierdzenie że plan zamierzeń był zrealizowany na przyzwoitym poziomie. W priorytetowym "programie 17x5" uzyskano po raz kolejny zmniejszenie ilości wszczętych postępowań przygotowawczych. Podobnie zresztą kształtowała się ilość wszczętych postępowań o przestępstwa kryminalne w przeciągu ostatnich lat (obrazuje to poniższe zestawienie).

  2000 rok 2002 rok  2002 rok
liczba postępowań KR 666 573 517
dynamika w %  86,0 90,2
"program 17x5" 366 306 283
dynamika w %  83,6 92,5

Ilość wszystkich wszczętych postępowań i czynów stwierdzanych w latach 2000-2002 przedstawia się następująco:

  2000 rok 2002 rok  2002 rok
dochodzenia 767 854 740
przestępstwa 823 941 1040

W przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców terenu obsługiwanego przez Komisariat Policji w Kostrzynie ilość zdarzeń kryminalnych kształtuje się następująco:

2000 rok 370 zdarzeń
2001 rok 318,3 zdarzeń
2002 rok 287,2 zdarzeń

Wskaźnik ten należy do jednego z niższych w województwie lubuskim i jest niż w mieście Gorzowie Wlkp. Porównywalnie w poniższej tabeli przedstawiono ilość zdarzeń kryminalnych na terenie KP Witnica i trzech Komisariatów miasta Borzowa.

  2000 rok 2002 rok  2002 rok
KP Witnica 314,5 205 185,4
Gorzów Wlkp. 421 343 316,9
KP Kostrzyn 370 318,3 287,2

W przeciągu roku kalendarzowego 2002 w poszczególnych miesiącach ilość przestępstw kryminalnych na terenie działania KP Kostrzyn przedstawia się następująco:

miesiąc ilość wszczęć czyny stwierdzone
styczeń 40 51
luty 36 43
marzec 45 50
kwiecień 44 58
maj 44 44
czerwiec 31 40
lipiec 46 47
sierpień 40 44
wrzesień 38 194
październik 49 87
listopad 42 51
grudzień 62 77

Powyższe zestawienie wskazuje na równomierne zagrożenie przestępczością kryminalną na podległym terenie w poszczególnych miesiącach roku. Większa ilość czynów stwierdzonych w miesiącu wrześniu i październiku spowodowana była zakończeniem wieloczynowych postępowań o przestępstwa narkotykowe, a wzrost w grudniu związany był z zakończeniem okresu statystycznego.

W minionym 2002 roku na terenie działania Komisariatu Policji w Kostrzynie stwierdzono 786 czynów o charakterze kryminalnym, w toku prowadzonych 517 postępowań przygotowawczych. Liczba wszczętych dochodzeń jest o 56 niższa niż była w roku poprzedzającym. Natomiast ilość czynów stwierdzonych jest wyższa o 164, a to wynika z zakończenia kilku postępowań wieloczynowych o sprawy narkotykowe. Wskaźnik dynamiki postępowań wszczętych wyniósł 90, 2%, a wykrywalność 71,0%. Duży wskaźnik wykrywalności wyższy od ubiegłorocznego o 3,9% jest również wynikiem zakończenia z pozytywnym skutkiem postępowań przygotowawczych o posiadanie narkotyków.

Struktura przestępczości kryminalnej na terenie KP Kostrzyn w najistotniejszych kategoriach kształtuje się następująco:

1. ZABÓJSTWA

W 2002 roku, podobnie jak i w poprzedzającym na terenie miasta nie odnotowano żadnego zabójstwa.

2. ROZBOJE I WYMUSZENIA ROZBÓJNICZE

W minionym roku w tej kategorii przestępstw wszczęto 13 postępowań przygotowawczych i jest to o dwa więcej niż w roku 2001. Wskazuje to, że poziom zagrożenia utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Ilość czynów stwierdzonych jest jednak zdecydowanie większa i wynosi 20 (poprzednio -11). Tak duża różnica wynika z ujawnialności tych przestępstw przez Centralne Biuro Śledcze. Na uwagę zasługuje dość wysoki wskaźnik wykrywalności - 83,3 %.

3. PRZESTĘPCZOŚĆ SAMOCHODOWA

W zwalczaniu tej kategorii przestępstw policjanci z KP Kostrzyn odnieśli duży sukces w 2001 roku ograniczając dynamikę kradzieży pojazdów do 40,3% zgłoszonych kradzieży. Niestety sukcesu tego nie udało się powtórzyć w 2002r. Co prawda w porównaniu do lat ubiegłych, jest to zdecydowanie mniej jednak ilość zgłoszeń o kradzież pojazdów wzrosła do 33 pojazdów. Wskaźnik wykrywalności jest również dość niski bo wynosi zaledwie 18,4%, i jest niższy od ubiegłorocznego o 11,6% i od średniego powiatowego o 7%. Zagadnienie to powinno być priorytetem w planie przedsięwzięć na 2003 rok.

Mimo wątpliwości przy niektórych zgłoszeniach o kradzież pojazdu tylko w jednym przypadku udało się zebrać materiał dowodowy wskazujący na zawiadomienie o niepopełnionym przestępstwie kradzieży.

4. PRZESTĘPCZOŚĆ NARKOTYKOWA

W tym zakresie Komisariat Policji w Kostrzynie również może poszczycić się bardzo dużym sukcesem . Na 63 wszczętych postępowań przygotowawczych w powiecie gorzowskim 22 przypada na tut. jednostkę. Część postępowań do dalszego prowadzenia zostało przejęte przez CBŚ i w wyniku ich zakończenie zarejestrowano 247 czynów stwierdzonych, co stanowi 50,2% czynów stwierdzonych na terenie powiatu gorzowskiego. Wskaźniki te obrazują efektywność działań policyjnych ale jednocześnie wskazują na wagę problemu narkotykowego na podległym terenie.

5. PRZESTĘPCZOŚĆ Z "PROGRAMU 17x5"

Program ten obejmuje pięć kategorii przestępstw mających decydujący wpływ na zagrożenie i ocenę skuteczności przedsięwzięć policyjnych. Stąd też głównym miernikiem osiągniętych efektów w tym zakresie jest ograniczenie przestępczości i wykrywalność tych kategorii przestępstw. Osiągnięte efekty obrazuje poniższe zestawienie:

kategoria dynamika w % wykrywalność
kradzieże mienia 94,9 34,5
kradzieże pojazdów 122,2 18,4
kradzież z włamaniem 80,3 49,2
bójki i pobicia 120,0 100,0
rozboje i wymuszenia 118,2 83,3

Z zestawienia tego wynika, że w minionym 2002 roku ograniczono dynamikę wszczętych postępowań w przestępczości objętej "programem 17x5" do 92,5% ale w poszczególnych kategoriach nie udało się utrzymać wskaźnika poniżej 100%. Na pewno jednym z powodów było bardzo mało wszczętych postępowań o te czyny w roku 2001. Najtrudniej przewidywalnym wskaźnikiem w powyższych kategoriach jest kradzież mienia. Na tut. terenie nie można wyodrębnić zagrożenia przestępczością kradzieży o określonym charakterze. Rodzaj zdarzeń jest bardzo różnorodny i wskazuje najczęściej na brak należytej opieki nad posiadanym mieniem przez ich właścicieli. Stąd też planowanie działań zapobiegawczych jest utrudnione. Tym niemniej ograniczenie tych kategorii przestępstw będzie zadaniem do realizacji  w 2003 roku.

Decyzje Komendanta Miejskiego Policji w Gorzowie Wlkp. dot. prowadzenia wybranych kategorii przestępstw przez Sekcję Dochodzeniowo-Sledczą Komendy Miejskiej Policji nie dotyczą Komisariatu w Kostrzynie. Funkcjonariusze tut. jednostki prowadzą wszystkie postępowania we własnym zakresie. I tak w 2002r. przeprowadzili ogółem 740 postępowań przygotowawczych. Część dochodzeń poprzedzona była czynnościami sprawdzającymi (111 sprawdzeń) w wyniku których sporządzono 42 postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia.

W toku prowadzonych 740 dochodzeń ustalono 582 osoby podejrzane, wobec których prokuratura sporządziła 500 aktów oskarżenia. Część postępowań przygotowawczych (92) została zakończona z powodu braku znamion przestępstwa. Stanowi to 12% ogółu spraw zakończonych.

Służby kryminalne w głównej mierze odpowiedzialne są za efekty wykrywcze. Generalnie na koniec roku wskaźnik wykrywalności jest bardzo wysoki bo wynosi ogółem 77,7%. i w przestępczości kryminalnej 71,0%. Jednak ten wysoki poziom osiągnięto dzięki ujawnieniu 247 przestępstw narkotykowych. Znacznie gorzej przedstawia się to w przestępczości przeciwko mieniu, życiu i zdrowiu. Wskaźnik wykrywalności na koniec 2002r. w wybranych kategoriach wynosił odpowiednio:

  2001 rok 2002 rok
kradzież mienia  34,5%
kradzież z włamaniem 41,5% 49,2%
kradzież samochodu 32,0% 18,4%
bójka i pobicie 100,0% 100,0%
rozbój i wymuszenia 90,9% 83,3%
RAZEM  42,6%

Jak widać z powyższego najsłabsze wyniki osiągnięto w wykrywalności przestępstw kradzieży samochodów i kradzieży rzeczy.

W kategorii przestępstw gospodarczych wszczęto 71 postępowań przygotowawczych tj. o 1 więcej niż w w porównywalnym roku 2001. Głównym miejscem tych przestępstw jest targowisko przygraniczne gdzie najczęściej ujawniane są przestępstwa naruszające prawa autorskie, znaki towarowe itp. Inne przestępstwa gospodarcze to wyłudzenie towaru na podstawie sfałszowanego zaświadczenia o zatrudnieniu. Wykrywalność przestępstw gospodarczych w Komisariacie Policji w Kostrzynie w 2002 roku wyniosła 95,7%.

Rok 2002 był drugim rokiem realizacji programu ograniczenia przestępczości w pięciu kategoriach. Efekty te omówiono w początkowej części niniejszej oceny. Szczególnym osiągnięciem pionu prewencji w tym zakresie było ograniczenie przestępstw kradzieży z włamaniem. Niestety nie udało się powtórzyć sukcesu w zakresie dalszego ograniczenia kradzieży pojazdów. Ilość bójek, pobić i rozbojów pozostała niemal na niezmienionym poziomie.

Pion prewencji w ramach realizacji swych codziennych zadań służbowych odnotował łącznie 2747 wykroczeń ściganych w postępowaniu mandatowym, wnioskowym, bądź też w postępowaniu pozarepresyjnym. Wobec sprawców wykroczeń stosowano następujące postępowania:

- mandatowe - 1809 przypadków

- wnioskowe - 389 przypadków

- pouczenia — 549 przypadków

W porównaniu do 2001 roku dane te przedstawiają się następująco:

Rodzaj represji 2001 rok 2002 rok
mandaty 2779 1809
wnioski 575 389
pouczenia 670 549

jak wynika z powyższych danych nastąpił spadek represji we wszystkich kategoriach.

W strukturze represji reprezentowane były wszystkie kategorie wykroczeń przy czym zmniejszył się udział wykroczeń z kategorii przeciwko przepisom ruchu drogowego. Realizując stojące przed pionem prewencji zadania służbowe funkcjonariusze muszą w znacznie większym zakresie ujawniać i represjonować wykroczenia społecznie nie akceptowane tj. chuligańskie wybryki i wandalizm. Jak powyżej podano funkcjonariusze pionu prewencji sporządzili w 2002 roku 389 wniosków o ukaranie do Sądu Grodzkiego w Kostrzynie. Jako oskarżyciele również występowali funkcjonariusze tut. jednostki. Tylko w jednym przypadku Sąd uniewinnił sprawcę wykroczenia.

Jak co roku jednym z wiodących kryteriów oceny skuteczności pionu prewencji jest ilość ujęć sprawców przestępstw na gorącym uczynku. W minionym roku funkcjonariusze ujęli ogółem 149 sprawców w 131 przypadkach. W stosunku do 2001 roku ilość ujęć jest identyczna.

Funkcjonariusze zespołu ruchu drogowego w minionym roku pracowali w niepełnym składzie etatowym, a to z powodu konieczności uzupełnienia stanów osobowych zespołu patrolowo-interwencyjnego i zespołu dyżurnych do ilości niezbędnych do zapewnienie całodobowej służby. Tym niemniej musieli realizować swoje służbowe obowiązki i wspierać pozostałe piony szczególnie w realizacji konwojów i uzupełnienia patrolu interwencyjnego.

Mimo obecności policjantów ruchu drogowego na drogach miast a Kostrzyna wydarzyło siej 9 wypadków drogowych w których zginęło 6 osób i 6 odniosło rany. Odnotowaliśmy też 204 kolizji drogowych. Porównywalnie w 2001 roku na terenie miasta odnotowaliśmy 11 wypadków w których zginęła 1 osoba i 11 odniosło rany. Jak wynika z powyższego bezpieczeństwo na drogach miasta Kostrzyna w minionym roku utrzymało się na zbliżonym poziomie. Przyczyną wypadków drogowym jest przede wszystkim lekkomyślność uczestników dróg zarówno kierujących jak i pieszych. W 4 przypadkach kierowcy byli pod działaniem alkoholu.

W 2002 roku funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Kostrzynie ujawnili 136 przypadków kierowania pojazdami w stanie nietrzeźwości ( w tych przypadkach skierowano akty oskarżenia do sądu) i 15 przypadków kierowania w stanie po spożyciu alkoholu (skierowano wnioski o ukaranie do Sądu Grodzkiego w Kostrzynie). Tak poważna represja spowodowała spadek ilości kierujących pojazdami w stanie po spożyciu alkoholu. W 2001 roku łącznie zatrzymano 242 kierujących bądź to w stanie nietrzeźwości bądź po spożyciu alkoholu.

Duża ilość kolizji drogowych spowodowana jest dużym natężeniem ruchu w rejonie przygranicznym i brakiem samodyscypliny wśród kierowców oczekujących w kolejce na przekroczenie granicy państwowej.

Udział nieletnich w przestępczości ogólnej w 2002 roku, w porównaniu do roku 2001 nieco zmniejszył się z 7% do 5,2%. Niestety jak co roku największy udział nieletni mają w przestępczości przeciwko zdrowiu - 28,6%, następnie w bójkach - 20,% i w kradzieżach z włamaniem - 20,3%. Zaznaczyć należy że są to dane dotyczące nieletnich sprawców których Policja ujawniła. Pozostaje tzw. ciemna liczba przestępstw i sprawców nieletnich, o których nie otrzymaliśmy zgłoszenia.

Nieletni też mają swój znaczący udział w wykroczeniach. Dotyczy to zarówno drobnych kradzieży jak i niszczenia urządzeń użyteczności publicznej. W każdym przypadku kiedy sprawca takiego czynu zostaje ujawniony odpowiednie informacje kierowane są do Sądu Rodzinnego.

Przyjęte zadania do wykonania w 2002 roku w zasadzie zostały zrealizowane. 

W zakresie przestępczości pospolitej ograniczono dynamikę przestępstw do 92,5% i ogółem w przestępczości kryminalnej do 90,2%. Nie udało się to w kategorii kradzieży samochodów. W kategorii bójek odnotowaliśmy zaledwie jedno zdarzenie więcej, a w kategorii rozbojów dwa zdarzenia więcej niż w roku 2001.

W przestępczości narkotykowej funkcjonariusze tut. Komisariatu odnieśli duży sukces. W wyniku pracy operacyjnej wszczęto 22 postępowania przygotowawcze. W efekcie ich zakończenia i zakończenia postępowań przejętych przez CBŚ ujawniono 247 czynów przestępczych. W kategorii przestępstw gospodarczych wszczęliśmy o jedno postępowanie więcej niż w 2O01 roku. Zdecydowanie mniejsza była natomiast ilość czynów stwierdzonych.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym utrzymano na zbliżonym poziomie. Cztery ofiary śmiertelne były efektem brawury i wręcz zamachem samobójczym.

Ograniczenie wandalizmu jako istotny czynnik społecznego poczucia bezpieczeństwa również zostało przynajmniej w części zrealizowane. Nie notowaliśmy uszkodzonych urządzeń użyteczności publicznej na wielką skalę, a w zaistniałych nielicznych zdarzeniach większość sprawców została ustalona.

Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej wskaźniki i ich porównanie do roku poprzedzającego stwierdzić należy, że stan bezpieczeństwa na terenie miasta Kostrzyna nad Odrą nie uległ pogorszeniu i można uznać go za zadowalający. Oczywiście społeczna ocena może być bardzo różna. I ta ocena jest dla Policji o wiele istotniejsza niż dane statystyczne. Niestety na terenie miasta jak do tej pory nie były prowadzone badania opinii publicznej w tym zakresie i tym samym nie posiadamy obiektywnych danych o stanie bezpieczeństwa na podległym terenie.

KOMENDANT
Komisariatu Policji w Kostrzynie n/O
(-)
mł. insp. mgr Aleksander Gierłach

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wojciech Bień
Data wprowadzenia:2003-07-25 11:22:31
Opublikował:Wojciech Bień
Data publikacji:2003-07-25 11:45:11
Ostatnia zmiana:2003-07-25 11:45:11
Ilość wyświetleń:6157
Urząd Miasta Kostrzyn n. Odrą
Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij