Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Protokól Nr VII/2003 z sesji Rady Miejskiej Kostrzyna nad Odrą odbytej 24 kwietnia 2003 roku


PROTOKÓŁ NR VII/2003

z Sesji Rady Miejskiej Kostrzyna nad Odrą

odbytej 24 kwietnia 2003 roku

 

Sesja Rady Miejskiej Kostrzyna nad Odrą została zwołana przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Andrzeja Kaila.

W VII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej na ogólny stan 16 radnych, udział wzięło 16 radnych.

 (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu)

Ponadto w Sesji Rady Miejskiej udział wzięli:

 

Andrzej Kunt

- Burmistrza Miasta,

Zbigniew Sobkowski

- Z-ca Burmistrza Miasta,

Marian Firszt

- Radny Sejmiku Województwa Lubuskiego,

Krzysztof Hurka

- Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy,

Aleksander Gierłach

- Komendant Komisariatu Policji

Andrzej Włodarczak

- Przewodniczący Rady Nadzorczej MZK,

Olgierd Kłaptocz

- Prezes MZK Spółka z o.o

Bogumiła Rybińska

- kierownik OPS,

Janina Pogoda

- Dyrektor SP nr 2,

Danuta Kozłowska

- Wicedyrektor SP nr 2,

Grażyna Kłysz

- Dyrektor Gimnazjum nr 1,

Jan Moczulski

- Dyrektor Gimnazjum nr 2,

Danuta Pawlina

- Dyrektor SP nr 1,

Czesław Miszkiel

- Dyrektor SP nr 4,

Renata Borecka

- Dyrektor PM nr 1,

 Regina Szczepankiewicz

- Dyrektor PM nr 2,

Danuta Koropczuk

- Dyrektor PM nr 3,

 Jolanta Bogusz

- Dyrektor PM nr 4

Zdzisław Garczarek

- Dyrektor KCK,

Anna Suska

- Sekretarz Miasta

Wanda Dudziak

- Skarbnik Miast

Anna Wasielak

- Naczelnik Wydz. GK

Małgorzata Kraszewska

- Naczelnik Wydz. GP,

Ryszard Skałba

- kierownik biura promocji

Jolanta Frieske

- kierownik Referatu IR

Zbigniew Jakubowski

- kierownik Referatu NB

Edyta Kukier

- radca prawny UM

 

Porządek obrad sesji przewidywał:

1. Sprawy regulaminowe

a) otwarcie sesji,

b) uchwalenie porządku obrad,

c) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza

3. Ocena wykonania budżetu miasta za 2002 r.

4. Informacja na temat działalności MZK Sp. z o.o.

5. Przyjęcie planu kadencyjnego na lata 2002-2006.

6. Informacja o stanie bezrobocia i działaniach podejmowanych przez PUP i OPS w celu złagodzenia tego zjawiska.

7. Informacja na temat działalności kostrzyńskich placówek oświatowych.

8. Podjęcie uchwał.

9. Interpelacje i wnioski radnych.

10. Sprawy różne.

 

Ad. 1 - Sprawy regulaminowe

 

Otwarcia obrad VII sesji Rady Miejskiej o godz. 14.00 dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Kail, witając radnych, gości i mieszkańców miasta przybyłych na sesję.

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kail stwierdził, że na VII sesji na stan 16 radnych na sesji obecnych jest 16 radnych, wobec czego Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do uchwalenia porządku obrad sesji.

W sprawie porządku obrad sesji Radna M. Masztalerz zgłosiła wniosek, aby pkt. 6 porządku obrad sesji dotyczący informacji o stanie bezrobocia i działaniach podejmowanych przez PUP i OPS w celu złagodzenia tego zjawiska, przełożyć po pkt. 2, czyli sprawozdanie z działalności Burmistrza. Rada stwierdziła, iż powyższą informację będzie referował kierownik PUP Krzysztof Hurka z Gorzowa Wlkp.

Burmistrz A. Kunt wnioskował o wprowadzenie dodatkowych projektów uchwał w sprawach:

1) przyznania Medalu Pamiątkowego „Za zasługi dla Miasta Kostrzyna nad Odrą ” (druk nr 18).

2) utworzenia obwodów głosowania (druk nr 19)

W związku z ty, iż nie zgłoszono uwag do zgłoszonych wniosków – Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad sesji wraz ze zamianami.

Zmieniony porządek obrad sesji został przyjęty jednogłośnie.

Następnie przystąpiono do przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji, która odbyła się 26 marca 2003 r. Protokół z VI sesji Rady Miejskiej został przyjęty.

Za jego przyjęciem głosowało 14 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.

 

Ad. 2 – Sprawozdanie z działalności Burmistrza

 

Kolejnym punktem porządku obrad sesji było sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od 26 marca 2003 r. do 24 kwietnia 2003 r. przedstawił Burmistrz Miasta Andrzej Kunt (sprawozdanie z działalności Burmistrza stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Radna E. Miszczuk wnioskowała o udzielenie wyjaśnień w sprawie przeprowadzonego przetargu na zakup komputerowych materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Urzędu Miasta.

W odpowiedzi należy podać :

·          skład osobowy Komisji przetargowej,

·          nazwę firmy, która dotychczas obsługiwała Urząd Miasta w tym zakresie,

·          firmy, które złożyły oferty,

·          oraz, czy firma, która wygrała przetarg, jest tą w której zatrudniony jest syn Sekretarz Miasta?

W związku z ty, iż nie zgłoszono uwag do zgłoszonych wniosków – Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad sesji wraz ze zamianami.

 

Ad. 3 - Informacja o stanie bezrobocia i działaniach podejmowanych przez PUP i OPS w celu złagodzenia tego zjawiska.

 

Informacja o stanie bezrobocia i działaniach podejmowanych przez PUP w celu złagodzenia tego zjawiska przedstawił Kierownik PUP w Gorzowie Wlkp. Pan Krzysztof Hurka (informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Następnie informację działaniach podejmowanych przez OPS w celu złagodzenia tego zjawiska przedłożyła kierownik OPS pani Bogumiła Rybińska (informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

 

Ad. 4 - Ocena wykonania budżetu miasta za 2002 r.

 

Informacja z realizacji budżetu miasta za 2002 rok stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Kail przedstawił Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawach :

wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Kostrzyna nad Odrą za 2002 rok.

wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kostrzyna nad Odrą dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Kostrzyna za 2002 rok oraz udzielenia absolutorium z tego tytułu.

Projekt uchwały został przyjęty. Za jego przyjęciem głosowało 16 radnych.

Uchwale nadano numer VII/63/03, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu.”

 

Ad. 5 - Informacja na temat działalności MZK Sp. z o.o.

 

Prezes MZK Sp. z o.o przedstawił informację na temat działalności MZK Sp. z o.o. (informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu).

Radna M. Masztalerz zwróciła się o wyjaśnienie różnicy pomiędzy podaną wysokością straty bilansowej w treści sprawozdania z działalności MZK w kwocie 356.422,41 zł. a kwotą podaną w załączniku do sprawozdania, tj. 327 836,41 zł. Radna zwróciła się również z pytaniem, czy w skład stary bilansowej spółki ujęta jest zobowiązania finansowe wobec Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ujęte w projekcie uchwały Rady Miejskiej.

Prezes MZK wyjaśnił, że powstała różnica jest wynikiem pomiędzy kwotą brutto, a netto. Ponadto dodał, że zobowiązania finansowe wobec Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej nie są ujęte w ogólnej stracie bilansowej, ponieważ są to nieuregulowane faktury z poprzednich lat.

Radny M. Borowski zwrócił się z pytaniem dotyczącym okresu zaległości finansowych miasta w stosunku do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz przyczyn ich powstania.

Prezes MZK wyjaśnił, iż zaległość w kwocie 309 tys. zł jest rozliczeniem za okres 2000-2002. Wynikiem powstałej zaległości jest brak dyscypliny budżetowej, czyli przekroczenie planowanych wydatków. Środki te zostały przeznaczone na poprawę infrastruktury mieszkaniowej zasobów komunalnych.

Radna M. Masztalerz wystąpiła z zapytaniem do radcy prawnego o wyjaśnienie :

Czy MZK są spółka prawa handlowego, czy też zakładem budżetowym, ponieważ takiego sformułowania w swojej wypowiedzi użył Prezes MZK.?

Czy łamanie dyscypliny budżetowej jest przestępstwem?

Radca prawny UM pani Edyta Kukier poinformowała, iż MZK są spółką prawa handlowego, której nie dotyczą przepisy z ustawy o samorządzie gminnym, takie jak dyscyplina budżetowa.

 

Ad. 6 - Przyjęcie planu kadencyjnego na lata 2002-2006.

 

Radna M. Masztalerz uznała, iż należałby zapoznać zebranych na sesji z programem kadencyjnym Rady Miejskiej na lata 20020-2006.

Burmistrz A. Kunt stwierdził, iż program kadencyjny Rady Miejskiej można zamieścić na łamach prasy lokalnej.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu kadencyjnego na lata 2002-2006 wraz z załącznikiem, integralną częścią uchwały.

Następnie poddano pod głosowanie projekt uchwały.

Projekt uchwały został przyjęty. Za jego przyjęciem głosowało 14 radnych, 2 radnych wstrzymał się od głosowania.

Uchwale nadano numer VII/64/03, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

Ad. 7 - Informacja na temat działalności kostrzyńskich placówek oświatowych.

 

Informacja na temat działalności kostrzyńskich placówek oświatowych przedstawił Burmistrz A. Kunt.

Informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Radna M. Masztalerz wnioskowała o sprostowanie zaistniałej sytuacji w związku ze złożonym wnioskiem na Komisji, a dotyczącym zorganizowania występów muzyków filharmonii Poznańskiej w szkołach gimnazjalnych.

Treść oświadczenia w tej sprawie stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

 

Ad.8 – Podjęcie uchwał.

 

W tym punkcie porządku obrad Rada Miejska podjęła uchwały w sprawach :

1) zmian w budżecie miasta na 2003 rok.

Radny Z. Romanowski poinformował, iż do 1997 roku głównym użytkownikiem hali sportowej był MKS „Celuloza”, który ze względu na brak środków nie dokonywał żadnych remontów przez poprzednie 15 lat. Radny zaapelował do radnych o poparcie tej uchwały, aby jak najszybciej rozpocząć jej remont, ponieważ z usług hali korzysta duża grupa młodzieży działająca w sekcjach sportowych. Radny zwrócił się z pytaniem dotyczącym priorytetów zadań oraz planowanego terminu zakończenia remontu.

Burmistrz A. Kunt wyjaśnił, że na remont hali sportowej środki w wysokości 80.000 zł otrzymamy z Sejmiku Wojewódzkiego, natomiast 2/3 środków należy pokryć z własnych funduszy, czyli 200.000 zł. Zadanie będzie realizowane etapami, zgodnie z hierarchią zasadności wykonywanych prac, tj. remont dachu, wymiana okien, centralnego ogrzewania itd.

Radna E. Miszczuk zwróciła się z prośbą o umożliwienie radnym zaznajomienia się z regulaminem funduszu stypendialnego Rady oraz poinformowania o wysokości tego funduszu.

Burmistrz A. Kunt wyjaśnił, iż zgodnie z regulaminem, uczeń, któremu przyznano stypendium będzie otrzymywał pomoc finansową w wysokości 100 zł miesięcznie. Burmistrz nadmienił, iż środki ujęte w projekcie uchwały są zaplanowane na okres od września do grudnia 2003 roku.

Radny M. Jaszcz był zdania, aby w ramach funduszu stypendialnego uwzględnić nie tylko młodzież pod względem osiąganych wyników w nauce, ale również uzdolnioną w zakresie kultury i sportu.

Burmistrz wyjaśnił, iż w regulaminie określono zakres udzielanej pomocy, która obejmie również młodzież posiadają zdolności w dziedzinie sportu i kultury.

Radny Cz. Rzepka stwierdził, że stan techniczny „Kręgielni” jest bardzo zły, nakłady na modernizację tego obiektu przewyższą kwotę wybudowania nowego obiektu. Radny wyraził wątpliwość w zasadność przeznaczania środków na to zadanie.

Burmistrz poinformował, iż wydzielone środki w budżecie będą przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej, czyli dokonanie ekspertyzy obiektu i terenów.

Radna M. Masztalerz wyraziła niepokój w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na budowę szkoły ponadgimnazjalnej, ponieważ już kolejny raz zmniejszono środki na to zadanie. Rada zwróciła się zdementowanie informacji ze Starostwa w sprawie nieuregulowania płatności za rok ubiegły. Radny stwierdziła, że zbyt wiele środków przeznacza się na działalność sportową, zamiast na inne potrzeby, takie jak : boisko przy SP nr 4, wymiana okien w SP nr 4, zakup ławek dla uczniów gimnazjum.

Burmistrz A. Kunt wyjaśnił, że remont hali sportowej w 1/3 pokrywa Urząd Kultury Fizycznej i Sportu, który przeznacza środki na ściśle określony cel. Odnośnie zaległości – Burmistrz wyjaśnił, że wspólnie ze Starostwem nieuregulowano płatności za realizację zadania w roku ubiegłym. Burmistrz dodał, iż w obecnym stanie obiekty szkoły nie ulega dewastacji, a więc w związku z brakiem środków z budżetu państwa i trudniej sytuacji finansowej Starostwa należy wstrzymać budowę szkoły.

Radny D. Pstrągowski zgłosił zapytanie dotyczące źródła finansowania firmy ochraniającej budowę szkoły średniej. Radny zgłosił krytyczne uwagi w stosunku do tej firmy.

Burmistrz A. Kunt stwierdził, iż ochrona obiektu szkoły jest konieczna do momentu wejścia inwestora na teren budowy. Udzielając odpowiedzi na powyższe zapytanie – Burmistrz poinformował, że wspólnie ze Starostwem, miasto współfinansuje ochronę w wysokości 3 tys. zł.

W związku z wyczerpaniem dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2003 rok.

Projekt uchwały został przyjęty. Za jego przyjęciem głosowało 13 radnych, 2 radnych głosowało przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Uchwale nadano numer VII/65/03, która stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

2) Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania pomocy społecznej w formie dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach w Kostrzynie nad Odrą.

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.

Uchwale nadano numer VII/66/03, która stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

3) Projekt uchwały w sprawie sprzedaży gruntu na rzecz użytkownika wieczystego i wyrażenia zgody na bonifikatę od ceny sprzedaży.

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Projekt uchwały został przyjęty. Za jego przyjęciem głosowało 13 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosowania.

Uchwale nadano numer VII/67/03, która stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

4) Projekt uchwały w sprawie podziału Miasta na okręgi wyborcze .

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Projekt uchwały został przyjęty. Za jego przyjęciem głosowało 14 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosowania

Uchwale nadano numer VII/68/03, która stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

5) Projekt uchwały w sprawie zmian w podziale miasta na obwody głosowania.

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Projekt uchwały został przyjęty. Za jego przyjęciem głosowało 14 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosowania

Uchwale nadano numer VII/69/03, która stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

6) Projekt uchwały w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej I instancji.

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Projekt uchwały został przyjęty. Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania

Uchwale nadano numer VII/70/03, która stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

7) Projekt uchwały w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej II instancji.

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Projekt uchwały został przyjęty. Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania

Uchwale nadano numer VII/71/03, która stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

8) Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa i zbycia lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy na rzecz jego nabywcy.

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Projekt uchwały został przyjęty. Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania

Uchwale nadano numer VII/72/03, która stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

9) Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego.

W trakcie dyskusji nad projektem uchwały zgłoszono wniosek w sprawie wystąpienie do Parlamentarzystów z wnioskiem o zmodyfikowanie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych w części dotyczącej uiszczania opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego za następne 20 lat.

Zdaniem radnych zapis ten nie powinien obowiązywać.

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Projekt uchwały został przyjęty. Za jego przyjęciem głosowało 12 radnych, 1 radny głosował przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosowania.

Uchwale nadano numer VII/73/03, która stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

10) Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/19/2002 Rady Miejskiej Kostrzyna z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Projekt uchwały został przyjęty. Za jego przyjęciem głosowało 14 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosowania

Uchwale nadano numer VII/74/03, która stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

11) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/44//03 Rady Miejskiej Kostrzyna nad Odrą z dnia 20.02.03 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2003-2007.

Radna E. Miszczuk zgłosiła wniosek (załącznik nr 20 do protokołu) na piśmie o następującej treści :

„1. W którym roku i ile mieszkań otrzymał od Miasta zarząd K-S SSE ?

 2. Jaką funkcję miała pełnić te mieszkania ?

 3. Kto zasiedlił te mieszkania ?

 4. Czy osoby te zainteresowane są wykupieniem tych mieszkań ?

 5. Czy osoba budująca domek jednorodzinny może wykupić mieszkanie służbowe

 na preferncyjnych warunkach ?”

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kail zwrócił się o przekazanie odpowiedzi na wniosek radnej do wiadomości Przewodniczącego Rady.

Radna M. Masztalerz wyraziła sprzeciw, aby ze środków budżetu miasta pokrywać saldo ujemne powstały w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w latach 2000-2002, dodając jednocześnie, iż miastu brakuje środków na inne zadania.

Zdaniem radnej wobec osób ponoszących odpowiedzialność za zaistniałą sytuację, między innymi głównej księgowej powinny zostać wyciągnięte konsekwencje.

Prezes MZK Olgierd Kłaptocz wyjaśnił, że dokonano zmiany zarządu Spółki oraz wypowiedziano stosunek umowy o pracy kierownikowi i zastępca ZGM, którzy przedłożyli sprawozdanie z działalności ZGM.

Radny T. Łysiak stwierdził, że granica odpowiedzialności kończy się na szczeblu byłego Zarządu. W związku z powyższym radny zawnioskował o podanie do publicznej wiadomości pełnej informacji na temat przekroczenia planu wydatków przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i osób odpowiedzialnych za zaistniała sytuację.

W wyniku przeprowadzonego głosowania (16 za) wniosek uzyskał akceptację Rady.

Radny M. Borowski zwrócił się o poinformowanie mieszkańców o przyczynach przeznaczenia do rozbiórki budynków ujętych w projekcie uchwały.

Burmistrz poinformował, iż budynki te zostały wybudowane 1950 roku z przeznaczeniem na tymczasowe użytkowanie. Budynki nie spełniają norm budowlanych, a przystosowanie ich do tych norm byłoby inwestycja zbyt kosztowną, nieopłacalną.

Radny Cz. Rzepka był zdania, iż w pierwszej kolejności należało poinformować tych lokatorów o planowanej rozbiórce. Ponadto wielu tych mieszkańców nie będzie stać na mieszkania o wyższym standardzie.

Burmistrz A. Kunt poinformował, iż właśnie na wniosek tych mieszkańców dokonano ekspertyzy budynku.

Radny A. Żołna zwróciła się z pytaniem, czy mieszkaniec, który wykonał remont w budynku przeznaczonym do rozbiórki, a następnie otrzymał przydział lokalu mieszkalnego w stanie surowym w budynku pokoszarowym, otrzyma rekompensatę w związku z poniesionymi wcześniej nakładami ?

Z-ca Burmistrza Z. Sobkowski wyjaśnił, iż propozycja przyjęcia mieszkań w takim stanie przez część zainteresowanych nie została przyjęta, natomiast pozostali lokatorzy zaaprobowali przedstawione warunki.

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Projekt uchwały został przyjęty. Za jego przyjęciem głosowało 7 radnych, przeciw głosowało 6 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosowania

Uchwale nadano numer VII/75/03, która stanowi załącznik nr 20 do protokołu

12) Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w Kostrzynie nad Odrą.

Radny Cz. Rzepka wyrażając opinię odnośnie zaproponowanych nazw ulic przez obie Komisje, stwierdził, iż nazwanie ulicy czyimś imieniem i nazwiskiem jest narażone w przyszłości na jej zmianę nazwy. Zdaniem radnego ulice powinny być nazwane określeniami przyrodniczymi.

Radny M. Borowski wnioskował o wycofanie z projektu uchwały nazwy ulicy Waszkiewicza. Uzasadniając swój wniosek radny stwierdził, iż nadanie nazwy, takiej, jak poprzednio brzmiała obecna ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego, spowoduje zamęt ze względów organizacyjnych.

Radny Cz. Rzepka wnioskował o przegłosowanie projektu uchwały w wersji pierwotnej przedstawionej na wspólnym posiedzeniu Komisji.

W wyniku głosowania wniosek nie uzyskał akceptacji Rady (za 1, przeciw 14, 1 wstrzymujący się ).

Radny M. Borowski wnioskował o nadanie nazwy ulicy Pułkowa, zamiast ulica Waszkiewicza.

W wyniku głosowania wniosek nie uzyskał akceptacji Rady (za 5, przeciw 7, 2 wstrzymujących się ).

Radna B. Strojonowska zaproponowała nadania nazwy ulicy Garnizonowej.

Wniosek nie został przyjęty stosunkiem głosów 3 za, 5 przeciw i 8 wstrzymujących się.

Radny A. Łaskawy wnioskował, aby powyższej ulicy nadać nazwę - Artylerzystów.

Wniosek radnego nie uzyskał akceptacji Rady. Za jego przyjęciem głosowało 3 radnych, 12 radnych głosowało przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Radny M. Jaszcz oraz radny T. Łysiak zawnioskowali, aby propozycję nadania nazwy tej ulicy przedstawiły grono pań radnych.

Wniosek został przyjęty. Za jego przyjęciem głosowało 9 radnych, przeciw głosowało 3 radnych, 4 radnych wstrzymało się od głosowania.

Radne w osobach : B. Gęzikiewicz, M. Jasińska. M. Masztalerz, E. Miszczuk, B. Strojnowska zgłosiły wniosek nadania nazwy ulicy imieniem Królowej Jadwigi.

Wniosek został przyjęty. Za jego przyjęciem głosowało 11 radnych, przeciw głosowało 5 radnych.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic.

Projekt uchwały został przyjęty. Za jego przyjęciem głosowało 12 radnych, przeciw głosowało 3 radnych,1 radny wstrzymał się od głosowania.

Uchwale nadano numer VII/76/03, która stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

13) Projekt uchwały w sprawie podtrzymania wniosku o zmianę nazwy gminy i siedzib władz gmin „Kostrzyn” na nazwę „Kostrzyn nad Odrą”.

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.

Uchwale nadano numer VII/77/03, która stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

14) Projekt uchwały w sprawie powołania pocztu sztandarowego Rady Miejskiej Kostrzyna nad Odrą.

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.

Uchwale nadano numer VII/78/03, która stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

15) Projekt uchwały w sprawie stanowiska Rady Miejskiej Kostrzyna nad Odrą dotyczącego przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.

Uchwale nadano numer VII/79/03, która stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

16) Projekt uchwały w sprawie przyznania Medalu Pamiątkowego „Za zasługi dla Miasta Kostrzyna nad Odrą ”.

Radny Cz. Rzepka stwierdził, iż na poprzedniej sesji, Rada podjęła uchwałę o powołaniu Kapituły do opiniowaniu wniosków o przyznanie Medalu Pamiątkowego, w skład której wchodzą radni. W związku z powyższym radny uznał, iż propozycja Kapituły powinna być przedmiotem analizy, a tylko formalnym złożeniem podpisu.

Zakwestionowanie ich propozycji należy rozumieć, jako wyrażenie votum nieufności dla Kapituły.

Radny zgłosił wniosek, aby pod głosowanie Rady przedłożyć wniosek przedstawiony przez Kapitułę.

Wniosek radnego został przyjęty. Za jego przyjęciem głosowało 10 radnych, przeciw głosowało 3 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania, 2 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu.

Radna M. Masztalerz w imieniu swoim oraz radnej E. Miszczuk, radnego A. Łaskawego, członków Kapituły oświadczyła, iż nie wezmą udziału w głosowaniu nad projektem uchwały. Radna wyraziła zdziwienie z faktu, iż ci sami radni, którzy na wspólnym posiedzeniu Komisji przegłosowali inną propozycję przyznania medalów Pamiątkowych, w dniu dzisiejszym przyjęli odmienną propozycję.

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Projekt uchwały został przyjęty. Za jego przyjęciem głosowało 10 radnych, 6 radnych nie głosowało.

Uchwale nadano numer VII/80/03, która stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

17) Projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania.

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.

Uchwale nadano numer VII/81/03, która stanowi załącznik nr 26 do protokołu.

 

Ad. 9 – Interpelacje i wnioski radnych.

 

Radny cz. Rzepka zgłosił wnioski na piśmie stanowiące załącznik nr 26 do protokołu.

Burmistrz A. Kunt ustosunkowując się do wniosku w sprawie naprawy kładki na Os. Leśnym - wyjaśnił, że ze dokonanej przez rzeczoznawcę ekspertyzy wynika, iż nie wymaga ona remontu generalnego, tylko częściowej naprawy, która została już wykonana.

Radna E. Miszczuk zgłosiła wnioski na piśmie, których treść stanowi załącznik nr 27 do protokołu.

Radna M. Jasińska zgłosiła wniosek w sprawie zorganizowania akcji charytatywnej mającej na celu zebrania funduszy na rzecz pomocy szpitalowi, który znalazł się w bardzo trudnej sytuacji finansowej.

Radna M. Masztalerz zgłosił wnioski na piśmie stanowiące załącznik nr 20 protokołu.

Ponadto w imieniu Klubu Radnych SLD radna poinformowała, iż nie wezmą oni udziału w organizowanych wspólnych posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej zwoływanych niezgodnie ze Statutem Miasta.

Radny T. Łysiak poparł wniosek radnej M. Jasińskiej poszerzając go w zakresie wspólnego wypracowania Rady Miejskiej i SP ZOZ możliwości pozyskania środków i wskazania najpilniejszych potrzeb.

Ponadto radny T. Łysiak zgłosił wniosek, który stanowi załącznik nr 28 do protokołu.

Radny M. Jaszcz zgłosił wnioski stanowiące załącznik nr 29 do protokołu.

Radny J. Włodaczak złożył wnioski w brzmieniu zawarty na piśmie, stanowiącym załącznik nr 30 do protokołu.

Radny A. Łaskawy wnioskował w sprawach :

1. Rozważenia możliwości ustawienia na Os. Leśnym pojemników na odpady komunalne o większej pojemności, ponieważ obecnie są zawsze przeładowane, a śmieci znajdują się obok pojemników.

2. Podjęcia działań w celu zaprzestania gromadzenia gruzu z ziemią na działce przy drodze w kierunku nowej przepompowni na Os. Warniki.

 

Ad. 10 – Sprawy różne.

 

Radna M. Masztalerz stwierdziła, iż w tak ważnym punkcie porządku obrad, jakim jest bezrobocie, radni nie podjęli żadnej dyskusji w tym temacie. Radna dodała, iż Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów wnioskowała o przedstawienie na najbliższej sesji informacji na temat form pomocy ze strony samorządu na rzecz złagodzenia skutków bezrobocia.

Radna dodała, iż Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów wnioskowała o przedstawienie na najbliższej sesji informacji na temat form pomocy ze strony samorządu na rzecz złagodzenia skutków bezrobocia.

Radna M. Masztalerz wnioskowała o zmodyfikowanie Uchwały Nr IV/34/03 z dn. 21.01.03 r. w sprawie powołania Komisji doraźnej Rady Miejskiej w części dotyczącej zobowiązania Przewodniczący Komisji do składania informacji z podjętych działań na każdej sesji. Radna stwierdziła, iż w przypadku nie odbytych posiedzeń, bądź realizacji zadań sformułowanie to jest bezprzedmiotowe.

Radny T. Łysiak był zdania, iż samorządy nie mają wiele możliwości w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy, ich rola ogranicza się do stwarzania przedsiębiorcom dogodnych warunków mających na celu utrzymanie obecnych miejsc pracy.

Burmistrz A. Kunt ustosunkowując się do wniosku Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów przedstawił Informacja na temat działań podejmowanych przez samorząd na rzecz złagodzenia skutków bezrobocia (informacja stanowi załącznik nr 31 do protokołu)

Radny D. Pstrągowski stwierdził, iż ze względu na duże obciążenia finansowe z tytułu podatków i opłat związanych z pochodnymi od wynagrodzeń, przedsiębiorcy nie zatrudniają nowych pracowników, a wręcz ograniczają ich liczbę do minimum.

W związku z tym, że porządek obrad VII sesji Rady Miejskiej został wyczerpany - Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Kila zamknął obrady o godzinie 19.00.

 

Protokołowała : Renata Luszawska

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Kail

Załączniki

lista obecności sesja 07 2003 (58.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:OA - Renata Luszawska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wojciech Bień
Data wprowadzenia:2003-07-30 12:41:56
Opublikował:Wojciech Bień
Data publikacji:2003-07-30 13:15:09
Ostatnia zmiana:2003-07-30 13:15:09
Ilość wyświetleń:4251
Urząd Miasta Kostrzyn n. Odrą
Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij