Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

do 2016-10-17 godz. 10:00 - nabór na stanowisko Skarbnik Miasta Kostrzyn nad Odrą

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą OGŁASZA OTWARTY NABÓR kandydatów na stanowisko pracy SKARBNIK MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ

I. Wymagania niezbędne (formalne):

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Ukończone ekonomiczne, jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 6 letnią praktykę w księgowości.
 6. Brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
 7. Znajomość przepisów z zakresu: finansów publicznych, rachunkowości, szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o odpowiedzialności za naruszenie dyscyplinę finansów publicznych, podatków, o postepowanie egzekucyjnym w administracji, prawa zamówień publicznych, przepisów dotyczących sprawozdawczości budżetowej, zasad inwentaryzacji, podatku od towarów i usług(VAT), kodeksu postepowania administracyjnego oraz innych wymaganych na stanowisku skarbnika.

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

II. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1.      Biegła obsługa komputera, w tym programów dziedzinowych.

2.      Komunikatywność, kreatywność, umiejętność prowadzenia negocjacji, umiejętność szybkiego i samodzielnego podejmowania decyzji, umiejętność analitycznego myślenia, rzetelność, umiejętność precyzyjnego przekazywania informacji, zdolności organizacyjne, umiejętność kierowania zespołem.

3.      Dyspozycyjność (m.in. udział w sesjach Rady Miasta i posiedzeniach komisji Rady).

4.      Ukończone szkolenia, studia podyplomowe, minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w księgowości w jednostkach samorządu terytorialnego

III. Warunki pracy na danym stanowisku:

1.    Miejsce pracy: Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2.

2.    Sposób zatrudnienia i wymiar etatu: zatrudnienie na podstawie powołania, w pełnym wymiarze czasu pracy.

3.    Wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 roku, poz. 1786).

4.    Rodzaj pracy: praca biurowa, przy komputerze, obsługa interesantów, wyjazdy w teren.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Skarbnik Miasta jest jednocześnie głównym księgowym budżetu Miasta oraz pełni obowiązki Naczelnika Wydziału Finansowego.

Zadania głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych określa art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.). Skarbnik wykonuje zadania określone przez Burmistrza Miasta, zajmuje się problemami ekonomiczno-finansowymi Miasta oraz obsługą finansowo-księgowa Miasta.

V. Do zadań Skarbnika Miasta należy w szczególności:

 1. Przygotowywanie projektu budżetu Miasta.
 2. Nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Miasta.
 3. Opracowywanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta.
 4. Przygotowywanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz sprawozdań finansowych.
 5. Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości, organizowanie jej prowadzenia, nadzorowanie całokształtu prac wykonywanych przez poszczególne komórki i ponoszenie odpowiedzialności w tym zakresie.
 6. Zapewnienie prawidłowego prowadzenia księgowości i ewidencji majątku komunalnego.
 7. Zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań.
 8. Opracowywanie okresowych i zleconych przez Burmistrza informacji i analiz budżetowych.
 9. Przygotowywanie projektów zarządzeń Burmistrza i uchwał Rady Miasta w zakresie gospodarki finansowej.
 10. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych, wydawanych przez Burmistrza, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów księgowych, zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji.
 11. Organizowanie, nadzorowanie prawidłowego przebiegu, zakończenia i rozliczenia inwentaryzacji, ponoszenie odpowiedzialności za realizację inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 12. Kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych Miasta.
 13. Zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Miasto.
 14. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostki.
 15. Sprawowanie kontroli nad służbami finansowymi Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych.
 16. Czuwanie nad prawidłowością obiegu dokumentów finansów-księgowych.
 17. Dokonywanie bieżącej kontroli realizacji budżetu miasta.
 18. Dokonywanie księgowej kontroli dokumentacji dotyczącej operacji gospodarczych i finansowych.
 19. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza.
 20. Przestrzeganie zasad i terminów rozliczenia środków europejskich.
 21. Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędami Skarbowymi oraz instytucjami finansowymi i bankami w zakresie wykonywania budżetu Miasta.

VI. Oferty powinny zawierać następujące dokumenty:

1.   Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej.

2.   List motywacyjny.

3.   Kserokopie dokumentów potwierdzających niezbędne na danym stanowisku wykształcenie.

4.   Kserokopie zaświadczeń o ukończonych studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach.

5. Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie z obecnego zakładu pracy potwierdzające wymagany staż.

6. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i osiągnięcia zawodowe, np. referencje, opinie, uzyskane nagrody, wyróżnienia itp.

7.   Oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

8.   Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia z Krajowego Rejestry Karnego).

9. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wyskakanym stanowisku.

10. Oświadczenie o braku zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

11. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Komplet dokumentów w kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Skarbnik Miasta Kostrzyn nad Odrą”, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą, ul. Graniczna 2, w sekretariacie lub drogą pocztową na adres:

Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą

ul. Graniczna 2

66-470 Kostrzyn nad Odrą

w terminie do dnia 17.10.2016 roku do godziny 10.00(liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 922).

Otwarcie ofert i analiza formalna dokumentów nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą.

Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie przeprowadzona dniu 20.10.2016 roku. O godzinach rozmów kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

VII. Powołanie na Skarbnika.

Osoba wyłoniona w otwartym naborze zostanie zgodnie z zasadami powoływania Skarbnika Miasta określonymi w art. 18 ust. 2 pkt. 32 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku, poz.446) przedstawiona przez Burmistrza Miasta do powołania przez Radę Miasta na stanowisko Skarbnika Miasta Kostrzyn nad Odrą.

Zatrudnienie nastąpi od dnia 02 listopada 2016 roku.

VIII. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyn.

Załączniki

informacja_dotyczaca_konkursu_na_skarbnika_miasta (145.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Miasto Kostrzyn nad Odrą
Źródło informacji:OA- Agata Czerniak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wojciech Bień
Data wprowadzenia:2016-09-28 14:06:11
Opublikował:Wojciech Bień
Data publikacji:2016-09-28 14:10:21
Ostatnia zmiana:2016-10-25 13:04:08
Ilość wyświetleń:1480

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij