Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

[Przedszkole Miejskie nr 3] - do 2017-08-18 do godz. 14:00 nabór na wolne stanowisko urzędnicze "referent do spraw kadrowo-płacowych"

KONKURS NA STANOWISKO: REFERENT DO SPRAW KADROWO-PŁACOWYCH w Przedszkolu Miejskim nr 3 „Ekoludki” w Kostrzynie nad Odrą

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3 „Ekoludki” w Kostrzynie nad Odrą ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze: „Referent do spraw kadrowo – płacowych”

Miejsce wykonywania pracy: Przedszkole Miejskie nr 3 "Ekoludki” ul. Niepodległości 19, 66-470 Kostrzyn nad Odrą.

Wymiar etatu: pełny etat.

Rodzaj umowy: umowa o pracę.

1. Wymagania niezbędne, tzn. konieczne do podjęcia pracy na stanowisku:

1)      posiadanie obywatelstwa polskiego,
2)      posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
3)      wykształcenie co najmniej średnie,
4)      nieposzlakowana opinia,
5)      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6)      znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym.

2. Wymagania dodatkowe, które pozwolą na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku:

1)      znajomość przepisów Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych,
2)      znajomość przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych,
3)      umiejętność interpretowania przepisów,
4)      biegła znajomość obsługi urządzeń informatycznych i biurowych,
5)      umiejętność pracy w zespole,
6)      komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów,
7)      wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, dokładność, systematyczność.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)      prowadzenie dokumentacji związanej z kadrami,
2)      sporządzanie danych wyjściowych do list płac,
3)      sporządzanie list płac pracowników przedszkola,
4)      sporządzanie miesięcznych deklaracji do ZUS, US,
5)      prowadzenie składnicy akt,
6)      prowadzenie sprawozdawczości GUS, SIO, F-03,
7)      redagowanie wewnętrznych aktów prawnych,
8)      kontrolowanie zmian w prawie i aktualizowanie aktów prawnych obowiązujących w przedszkolu,
9)      prowadzenie korespondencji,
10)  zaopatrywanie pracowników w środki ochrony indywidualnej,
11)  ewidencjonowanie czasu pracy pracowników,
12)  pełnienie obowiązków kasjera przedszkola,
13)  sporządzanie przelewów bankowych,
14)  prowadzenie prac związanych z rozliczaniem PFRON,
15)  pomoc w rozliczaniu i prowadzeniu dokumentacji ZFŚS,
16)  prowadzenie dokumentacji związanej z gospodarką majątkiem przedszkola,
17)  rozliczanie godzin pobytu dzieci w przedszkolu w celu naliczenia odpisów dla dzieci,
18)  prowadzenie innych prac zleconych przez dyrektora związanych z organizacją pracy przedszkola.

4. Wymagane dokumenty:

1)      List motywacyjny, CV opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922)”.
2)      Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, ewentualne dodatkowe kwalifikacje,
3)      Kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada),
4)      Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
5)      Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
6)      Oświadczenie kandydata potwierdzające, iż nie był prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

5.    Termin i miejsce składania dokumentów:

1)      Termin: do 18 sierpnia 2017 roku do godz. 14:00,
2)      Sposób składania dokumentów aplikacyjnych: osobiście do Biura obsługi interesanta Miasta Kostrzyn nad Odrą lub drogą pocztową (liczy się termin wpływu do Urzędu), w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko referenta ds. kadrowo-płacowych”.
3)      Miejsce składania dokumentów: Miasto Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą.

6.    Dodatkowe informacje:

1)   Aplikacje kandydatów złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub stempla pocztowego).
2)   O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
3)   Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kostrzyna nad Odrą, Biuletynie Informacji Publicznej Przedszkola oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Przedszkola Miejskiego nr 3 „Ekoludki”.
4)   Dokumenty aplikacyjne osób, które wzięły udział w procesie rekrutacji będą przechowywane zgodnie Regulaminem naboru i instrukcją kancelaryjną.
5)   Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 95 752 21 84.

Procedura naboru odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz. 902 ze zm.)

UWAGI

1.    Kandydat, któremu zostanie zaproponowana praca:

1)    zostanie skierowany do lekarza medycyny pracy celem uzyskania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku;
2)    zostanie zobowiązany do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;

2.    Na wolne stanowisko urzędnicze lub kierownicze stanowisko urzędnicze w przedszkolu poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się także obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Data ogłoszenia konkursu: 21.07.2017r 

Metadane

Podmiot udostępniający:Przedszkole Miejskie nr 3
Źródło informacji:Małgorzata Zapała
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wojciech Bień
Data wprowadzenia:2017-07-21 11:48:23
Opublikował:Wojciech Bień
Data publikacji:2017-07-21 11:56:07
Ostatnia zmiana:2017-07-21 11:56:12
Ilość wyświetleń:983
Urząd Miasta Kostrzyn n. Odrą
Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij