Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

[Szkoła Podstawowa nr 1] do 2018-02-12 do godz. 10:00 - zgłoszenia do otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze "główny księgowy"

KONKURS NA STANOWISKO: główny księgowy w Szkole Podstawowej nr 1 im. Przyjaciół Kostrzyna nad Odrą w Kostrzynie nad Odrą

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Przyjaciół Kostrzyna nad Odrą w Kostrzynie nad Odrą ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze ,,Główny księgowy”

Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Przyjaciół Kostrzyna nad Odrą w Kostrzynie nad Odrą, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Kościuszki 7.

Wymiar etatu: pełen etat.

Rodzaj umowy: umowa o pracę.

1. Wymagania niezbędne, tzn. konieczne do podjęcia pracy na stanowisku :

·         ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

·         nieposzlakowana opinia,

·         posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

·         niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

·         znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym,

·         spełnia jeden z poniższych warunków:

- ukończył/a ekonomiczne jednolite studia magisterskie lub ekonomiczne wyższe studia zawodowe lub  uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 2-letnią praktykę w księgowości,

- jest wpisany/a do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

- posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

2. Wymagania dodatkowe, które pozwolą na optymalne wykonywanie zadań na   stanowisku:

    doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej;

    znajomość oprogramowania do obsługi finansowej placówek oświatowych;

    znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach, prawa o zamówieniach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy;

    Znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela;

    doświadczenie w prowadzeniu księgowości oświatowej;

    umiejętność interpretowania przepisów;

    umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji i współpracy w zespole;

    komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

    Obsługa finansowo-księgowa placówki-prowadzenie pełnej księgowości placówki  za pomocą programu finansowo-księgowego firmy Progman;

    Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych;

    Stosowanie przyjętych zasad rachunkowości;

    Sporządzanie i kontrola realizacji planu dochodów i wydatków, prowadzenie księgi głównej dla poszczególnych kont syntetycznych: działalności podstawowej dochodów wydzielonych;

    Prowadzenie analityki dla poszczególnych zespołów kont;

    Uzgodnienie księgowości analitycznej z syntetyczną w terminach i na zasadach określonych w przepisach;

    Wykonywanie dyspozycji  środkami pieniężnymi, po zatwierdzeniu przez upoważnionego pracownika;    

·         Obsługa księgowa ZFŚS;

·         Finansowe rozliczenie inwentaryzacji;

·         Sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych i analiz;

·         Prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych;

·         Należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych;

·         Prowadzenie dokumentacji dotyczącej rozliczania od towarów i usług w szczególności"

- rejestr sprzedaży

- rejestr zakupu

- deklarację  cząstkową VAT

- przelew należnego podatku VAT wynikającego z deklaracji cząstkowej VAT do jednostki nadrzędnej

·         Przygotowanie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków;

·         Kontrola list płac pod względem formalno- rachunkowym w ramach umów o pracę i umów cywilno- prawnych;

·         Uzgodnienie z samodzielnym referentem naliczonych składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych;

·         Kontrola stawki żywieniowej oraz stanów magazynu artykułów spożywczych;

·         Występowanie o zaświadczenie o nie zaleganiu w opłacaniu podatku oraz składek ZUS;

·         Przygotowywanie danych w zakresie finansów publicznych do sprawozdania SIO;

·         Uzgadnianie z osobą odpowiedzialną za gospodarowanie składnikami majątku ewidencji księgowej środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz innych składników majątku;

·         Wykonywanie prac zleconych przez dyrektora szkoły.

4. Wymagane dokumenty:

    1. List motywacyjny, CV .

    2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, ewentualne dodatkowe kwalifikacje.

    3. Kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada).

    4. Oświadczenie kandydata  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

    5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

    6. Oświadczenie kandydata potwierdzające, iż nie był prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

    7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

    1. Termin składania dokumentów do 12 lutego 2018 r. do godz. 10.00

    2. Sposób składania dokumentów aplikacyjnych: osobiście do sekretariatu szkoły lub drogą pocztową (liczy się termin wpływu dokumentów do szkoły), w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko głównego księgowego”.

    3. Miejsce składania dokumentów: Szkoła Podstawowa nr 1 w Kostrzynie nad Odrą, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Kościuszki 7.

6. Dodatkowe informacje

    1. Aplikacje kandydatów złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub stempla pocztowego).

    2. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

    3. Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kostrzynie nad Odrą.

    4. Dokumenty aplikacyjne osób, które wzięły udział w procesie rekrutacji będą przechowywane zgodnie z Regulaminem naboru i Instrukcją kancelaryjną.

    5. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 95 728 98 15.

Procedura naboru odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).

Metadane

Podmiot udostępniający:Szkoła Podstawowa nr 1
Źródło informacji:Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wojciech Bień
Data wprowadzenia:2018-01-31 08:23:35
Opublikował:Wojciech Bień
Data publikacji:2018-01-31 08:29:30
Ostatnia zmiana:2018-01-31 08:29:39
Ilość wyświetleń:783
Urząd Miasta Kostrzyn n. Odrą
Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij