Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

do 2018-02-15 - nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Kostrzyn nad Odrą na stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

BURMISTRZ MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Kostrzyn nad Odrą stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

Wymagania niezbędne

1. obywatelstwo polskie - o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art.11 ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. Nr 223.poz.1458 z późn.zm),

2. wykształcenie wyższe, preferowana specjalność – administracja publiczna

3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5. zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

6. podstawowa znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym,

7. podstawowa znajomość przepisów ustawy kodeks postępowania administracyjnego,

8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

9.biegła obsługa komputera, pakietów biurowych Microsoft Office i Open Office oraz Internetu,

10. doświadczenie zawodowe min. rok.

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

Wymagania dodatkowe:

1.Umiejętność konstruktywnego prowadzenia rozmów z interesantami,

2. doświadczenie zawodowe w strukturach samorządu terytorialnego, w pracy z obsługą klienta,

3. umiejętność pracy w zespole,

4. dokładność i staranność w wykonywaniu zadań, odporność na trudne sytuacje zawodowe, motywacja do pracy z ludźmi.

5. odpowiedzialność, dokładność, systematyczność.

6. Umiejętność planowania i ustalania priorytetów.

Zakres zadań wykonywanych na wyżej wymienionym stanowisku:

1.       Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem zasobem mieszkaniowym Gminy w zakresie obejmującym:

- udzielanie informacji, przyjmowanie i weryfikacja wniosków o przydział lokali mieszkalnych, zmiany mieszkań, przedłużenia umów najmu lokali socjalnych na kolejny okres w tym merytoryczny nadzór nad kompletnością dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia składanych wniosków.

- przyjmowanie i weryfikacja podań i oświadczeń o stanie majątkowym wnioskodawców ubiegających się o pomoc publiczną w zakresie rozkładania na raty należności pieniężnych z tytułu najmu lokali mieszkalnych.

-prowadzenie rejestru składanych wniosków,

-sporządzanie i publikacja zestawień czynszów najmu lokali mieszkalnych na podstawie danych zebranych od zarządców nieruchomości.

  1. Prowadzenie spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych w tym:

- udzielanie informacji, przyjmowanie i weryfikacja wniosków o przydział dodatków mieszkaniowych, w tym merytoryczny nadzór na kompletnością dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia składanych wniosków.

- planowanie środków finansowych w budżecie Miasta na realizację dodatków mieszkaniowych,

- wydawanie decyzji administracyjnych o przyznaniu lub odmowie dodatku mieszkaniowego,

- prowadzenie rejestru składanych wniosków i wydawanie decyzji,

- przygotowywanie dokumentacji i sporządzanie list przelewowych dodatków mieszkaniowych dla zarządców mieszkań,

- opracowywanie kwartalnych i rocznych sprawozdań z udzielonej przez Burmistrza Miasta pomocy publicznej w zakresie dodatków mieszkaniowych.

- sporządzanie sprawozdań GUS i innych dotyczących dodatków mieszkaniowych

- obsługa specjalistycznego programu dodatków mieszkaniowych,

- archiwizacja dokumentów.

3. Prowadzenie spraw z zakresu dodatków energetycznych w tym:

- udzielanie informacji, przyjmowanie i weryfikacja wniosków o przydział dodatków energetycznych, w tym merytoryczny nadzór na kompletnością dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia składanych wniosków.

- planowanie środków finansowych w budżecie Miasta na realizację dodatków energetycznych,

- wydawanie decyzji administracyjnych o przyznaniu lub odmowie dodatku energetycznego

- prowadzenie rejestru składanych wniosków i wydawanie decyzji,

- przygotowywanie dokumentacji i sporządzanie list przelewowych dodatków energetycznych

- sporządzanie kwartalnych wniosków o przyznanie dotacji na wypłatę dodatków energetycznych

- sporządzanie kwartalnych i rocznych rozliczeń otrzymanej dotacji na wypłatę dodatków energetycznych

- opracowywanie kwartalnych i rocznych sprawozdań z udzielonej przez Burmistrza Miasta pomocy publicznej w zakresie dodatków energetycznych

- sporządzanie sprawozdań GUS i innych dotyczących dodatków energetycznych

- obsługa specjalistycznego programu dodatków mieszkaniowych,

- archiwizacja dokumentów.

Warunki pracy:

1.pełny wymiar czasu pracy,

2. pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 miesięcy ( z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej),

2.miejsce pracy – Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2, stanowisko w wydziale Gospodarki Komunalnej i Lokalowej, w Referacie Gospodarki Mieszkaniowej.

3.praca przy stanowisku komputerowym wymagająca bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z klientem zewnętrznym oraz współpracy z pracownikami innych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce wynosił co najmniej 6%.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

1.CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej – opatrzone własnoręcznym podpisem,

2.list motywacyjny - odręcznie podpisany,

3.kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,

4.oświadczenie o posiadanym obywatelstwie – opatrzone własnoręcznym podpisem,

5. kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego (dot. osób nieposiadających obywatelstwa polskiego),

6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych – opatrzone własnoręcznym podpisem,

7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sadu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – opatrzone własnoręcznym podpisem,

8. oświadczenie o treści „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz.U. z 2014r.poz.1182 ze zm.)” – opatrzone własnoręcznym podpisem

9.kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

?Osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2 w sekretariacie lub pocztą na adres Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej” w terminie do dnia 15 lutego 2018 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe uwagi:

Do dalszej rekrutacji będą zapraszani telefonicznie lub drogą elektroniczną kandydaci, którzy spełnili wymogi niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze oraz złożyli najciekawsze oferty.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu w budynku przy ul.Granicznej 2.

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest: Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą , Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą. Dane będą przetwarzane do celów niniejszej rekrutacji pracowników i nie będą przekazywane osobom trzecim.

Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów oraz niewskazanych w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

Załączniki

informacja_o_wynikach_naboru_st_ds_gospodarki_mieszkaniowej (159.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Miasto Kostrzyn nad Odrą
Źródło informacji:Burmistrz Miasta - Andrzej Kunt
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wojciech Bień
Data wprowadzenia:2018-02-02 14:57:02
Opublikował:Wojciech Bień
Data publikacji:2018-02-02 15:09:22
Ostatnia zmiana:2018-02-22 13:06:00
Ilość wyświetleń:1152

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij