Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą

 

OGŁASZA OTWARTY KONKURS

NA STANOWISKO PRACY

 

Audytor Wewnętrzny Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą

 

I. Warunki zatrudnienia:

1.      Wymiar etatu: 1/4 pełnego wymiaru godzin.

2.      Możliwość zatrudnienia w systemie zadaniowego czasu pracy.

3.      Rodzaj umowy: pierwsza umowa o pracę na okres 12 miesięcy.

 

II. Wymagania niezbędne:

1.      Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.      Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

3.      Niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4.      Wyższe wykształcenie.

5.      Posiadanie następujących kwalifikacji do przeprowadzania audytu wewnętrznego:

a)     jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub

b)     złożenie, w latach 2003–2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub

c)      uprawnienia biegłego rewidenta, lub

d)     dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.

Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z:

a)      przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego,

b)     realizacją czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o którym mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.10));

c)      nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r. poz. 524).

III. Wymagania dodatkowe:

1.   Znajomość języka obcego (angielski, niemiecki) w stopniu komunikatywnym.

2.   Teoretyczna i praktyczna znajomość zagadnień finansów publicznych.

3.   Znajomość obsługi urządzeń informatycznych.

4.   Samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, uczciwość, obiektywizm.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres obowiązków:

1.  Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Kostrzyn nad Odrą i jednostkach organizacyjnych Miasta, o którym mowa w art. 274 ust. 3 i art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 t.j. z późn. zm.)

2. Wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Kostrzyn nad Odrą i jednostkach organizacyjnych Miasta zgodnie z przepisami określonymi w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych a w szczególności z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, tj.: 

a)      standardami audytu wewnętrznego określonymi w Komunikacie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016r.w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 16 grudnia 2016r. poz. 28),

b)     przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 września 2015r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. z 2015r. poz. 1480)

Szczegółowy zakres obowiązków:

1.      Opracowywanie na podstawie analizy ryzyka i w porozumieniu z Burmistrzem Miasta Kostrzyn nad Odrą planu audytu wewnętrznego na kolejny rok budżetowy.

2.      Realizacja zadań zapewniających oraz czynności doradczych w ramach zatwierdzonego planu audytu.

3.      Sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok poprzedni.

4.      Dokumentowanie czynności i zdarzeń mających znaczenie dla prowadzenia audytu wewnętrznego.

5.      Prowadzenie dokumentacji dotyczącej zadania audytowego, obejmującej: program zadania zapewniającego, sprawozdanie z zadania zapewniającego, wynik czynności doradczych, notatkę informacyjną z czynności sprawdzających, dokumenty robocze.

6.      Prowadzenie pozostałej dokumentacji audytu wewnętrznego, obejmującej: upoważnienie, dokumentację roboczą związaną z przygotowaniem planu audytu, plan audytu, sprawozdanie z prowadzenia audytu wewnętrznego, wyniki oceny wewnętrznej i zewnętrznej audytu wewnętrznego.

7.      Wyznaczanie obszarów działalności jednostki, w których zostaną przeprowadzone zadania audytowe w roku następnym, biorąc pod uwagę m.in. wynik analizy ryzyka i priorytety Burmistrza Miasta,

8.      Monitorowanie realizacji zaleceń wydanych w związku z przeprowadzonym zadaniem audytowym w danej komórce organizacyjnej UM Kostrzyn nad Odrą lub jednostce organizacyjnej Miasta.

9.      Przeprowadzanie czynności sprawdzających po upływie terminów realizacji zaleceń wydanych w związku z przeprowadzonym zadaniem audytowym.

10.  Wykonywanie pozostałych czynności wymaganych przepisami Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy w związku z prowadzonym audytem wewnętrznym w UM Kostrzyn nad Odrą i jednostkach organizacyjnych Miasta 

 

V. Zainteresowane osoby prosimy o złożenie:

1.   Listu motywacyjnego.

2.   Życiorysu – curriculum vitae.

3.   Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu.

4.   Kopię dyplomu ukończenia wyższej uczelni.

5.   Kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje.                

6.   Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę  na wskazanym stanowisku.

7.   Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

8.   Oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji.

10. Oświadczenie dotyczące zniszczenia dokumentów.

11. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę.

 

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia pracodawcy oryginałów dokumentów (do wglądu).

 W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce wynosił co najmniej 6%.

 Komplet dokumentów w kopercie z dopiskiem: Dotyczy  konkursu na “stanowisko audytora wewnętrznego” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta w Sekretariacie lub drogą pocztową  na adres:

                                  

                                  Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą

                                   ul. Graniczna 2

                                   66-470 Kostrzyn nad Odrą

 

w terminie do dnia 11 stycznia 2019 roku do godziny 11.00 (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Po spełnieniu wymogów formalnych kandydaci zostaną powiadomienie telefonicznie o dalszej procedurze postępowania kwalifikacyjnego.

Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 ........................................

                                                                                                                                                                                                                                                                               (miejscowość i data)

 

  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie

danych osobowych dla celów rekrutacji

 

       Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji  na stanowisko ..……………………………………………………………, ogłoszonego dnia …………………………………….przez Urząd Miasta w Kostrzynie nad Odrą.   Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

Podstawa prawna:

pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1

 

 

…………………………..

                                                                                                                                                                                                                                                                                        (podpis)

 

  

........................................

                                                                                                                                                                                                                                                                                   (miejscowość i data)

  

 Oświadczenie dot. zniszczenia dokumentów

 

Wyrażam zgodę na komisyjne zniszczenie złożonej przeze mnie oferty (wraz z kserokopiami dokumentów), uznanej za niespełniającą wymagań formalnych lub złożonej nie w terminie, w przypadku jej nieodebrania w terminie jednego miesiąca od upowszechnienia w Biuletynie Informacji Publicznej listy kandydatów spełniających wymagania formalne.

  

…………………………..

                                                                                                                                                                                                                                                                               (podpis)

 

Załączniki

II konkurs na stanowisko audytora wewn. 2018 (51kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz osobowy dla osoby ubeg. sie o zatrudnienie 25.05.2018 (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU - audytor wewnętrzny (258kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Samosionek Anna
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Samosionek Anna
Data wprowadzenia:2018-12-28 08:04:33
Opublikował:Samosionek Anna
Data publikacji:2018-12-28 08:15:42
Ostatnia zmiana:2019-01-17 11:30:28
Ilość wyświetleń:721
Urząd Miasta Kostrzyn n. Odrą
Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij