Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Uchwała budżetowa Miasta Kostrzyn nad Odra na 2019 rok

 

UCHWAŁA NR III/12/18
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 222 ust. 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 98.935.915,00 zł, 
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 89.261.782,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 0,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 9.674.133,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.639.584,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2.  Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 112.830.423,00 zł, 
z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 89.215.936,00 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 23.614.487,00 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.591.487,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 60.725.639,00 zł, z tego:

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 38.539.506,00 zł,

b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 22.186.133,00 zł;

2)  dotacje na zadania bieżące w wysokości 10.947.965,00 zł,

3)  świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 16.949.703,00 zł,

4)  wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Kostrzyn nad Odrą w wysokości 110.000,00 zł,

5)  wydatki na obsługę długu w wysokości 479.629,00 zł.

§ 3. Określa się planowany deficyt budżetowy w kwocie 13.894.508,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków oraz kredytów.

§ 4. 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 16.250.000,00 zł.

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.355.492,00 zł.

3) Przychody i rozchody budżetu określone zostały w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1)  pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł,

2)  finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 11.000.000,00 zł.

§ 6. 1) Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 200.000,00 zł.

2) Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 690.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia i uposażenia w wysokości 100.000,00 zł,

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 251.000,00 zł,

c) na wydatki inwestycyjne w wysokości 239.000,00 zł,

d) na zabezpieczenie środków bieżących w projektach współfinansowanych z Funduszu Unii Europejskiej w wysokości 100.000,00 zł.

§ 7. W planie dochodów i planie wydatków budżetu wyodrębnia się:

1)  dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 16.068.207,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

2)  dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 7.000,00 zł,

3)  dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 80.000,00 zł.

§ 8. Określa się dochody w wysokości 600.000,00 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 600.000,00 zł na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki w wysokości 6.000,00 zł w ramach zadań własnych na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 9. Określa się dochody w wysokości 2.488.099,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane w kwocie 2.488.099,00 zł na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10. Określa się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 110.000,00 zł.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych zawiera załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 12. Plany dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych zawiera załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu, zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na: zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zmniejszeniem lub zwiększeniem) wydatków bieżących w ramach działu,

2) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł,

3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 3.000.000,00 zł,

4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

5) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 150.000,00 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta

Marek Tatarewicz

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Wojewówdztwa Lubuskiego rocznik 2018 poz. 3080 w dniu 27 grudnia 2018 roku - http://dzienniki.luw.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=3080

Treść uchwały dostępna również w Bazie Aktów Własnych Miasta Kostrzyn nad Odrą pod adresem: https://www.prawomiejscowe.pl/MiastoKostrzynnadOdra/document/528726/Uchwa%C5%82a-III_12_18

Załączniki

u_III_12_18_2018_12_20_budzet_2019_DzUrzWojLub_2018_3080 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Miasto Kostrzyn nad Odrą
Źródło informacji:Wojciech Bień
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wojciech Bień
Data wprowadzenia:2019-01-11 09:25:41
Opublikował:Wojciech Bień
Data publikacji:2019-01-11 09:36:58
Ostatnia zmiana:2019-01-11 10:48:57
Ilość wyświetleń:191

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij