Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

[PM-4] do 2019-05-31 do godz. 15:00 - zgłoszenia do otwartego i konkurencyjnego II naboru na wolne stanowisko urzędnicze główny księgowy w Przedszkolu Miejskim nr 4 "Bajka" w Kostrzynie nad Odrą

OGŁOSZENIE O II NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIĘGOWY W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 4 „BAJKA”

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4 „Bajka” w Kostrzynie nad Odrą ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze ,,Główny księgowy”

·         Miejsce wykonywania pracy: Przedszkole Miejskie nr 4 „Bajka” w Kostrzynie nad Odrą, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Osiedlowa 8.

·         Wymiar etatu: pełen etat.

·         Rodzaj umowy: umowa o pracę.

1. Wymagania niezbędne, tzn. konieczne do podjęcia pracy na stanowisku:

1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

2) nieposzlakowana opinia,

3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

4) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym,

6) spełnia jeden z poniższych warunków:

· ukończył/a ekonomiczne jednolite studia magisterskie lub ekonomiczne wyższe studia zawodowe lub uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 2-letnią praktykę w księgowości,

· jest wpisany/a do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

· posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

2. Wymagania dodatkowe, które pozwolą na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku:

1) doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej;

2) znajomość oprogramowania do obsługi finansowej placówek oświatowych (preferowane oprogramowanie linii Progman);

3) znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach, prawa o zamówieniach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy;

4) znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela;

5) doświadczenie w prowadzeniu księgowości oświatowej;

6) umiejętność interpretowania przepisów;

7) umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji i współpracy w zespole;

8) komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

1) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami opisanymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku;

2) obsługa finansowo-księgowa placówki-prowadzenie pełnej księgowości placówki za pomocą programu DDJ FINANSE firmy Progman;

3) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych;

4) bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający:

a) terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych organowi nadzorującemu oraz pracodawcy,

b) ochronę mienia będącego w posiadaniu przedszkola oraz terminowe i prawidłowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie,

c) prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych.

5) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami, a zwłaszcza:

a) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

b) zabezpieczanie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez pracodawcę,

c) przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

d) nadzór nad terminowym ściąganiem należności oraz spłaty zobowiązań,

e) rozliczanie zaliczek udzielanych pracownikom oraz delegacji.

6) przygotowywanie sprawozdań, zestawień, analiz finansowo-księgowych, sprawozdań budżetowych miesięcznych/kwartalnych/rocznych oraz informacji dodatkowych wymaganych przez organ nadzorujący, zewnętrzne instytucje kontrolne i dyrektora;

7) opracowywanie i aktualizacja przepisów wewnętrznych w szczególności:

· polityki (zasad) rachunkowości w tym zakładowego planu kont,

· zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji składników majątku,

· zasad prowadzenia gospodarki kasowej oraz magazynowej,

· instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych,

· instrukcji gospodarowania drukami ścisłego zarachowania,

· instrukcji gospodarowania majątkiem,

· regulaminów udzielania zamówień publicznych.

8) prowadzenie dokumentacji dotyczącej rozliczenia podatku od towarów i usług;

9) analiza wykorzystania środków samorządowych przewidzianych w budżecie i innych będących w dyspozycji przedszkola;

10) przygotowywanie projektów i planów budżetu i rachunku dochodów wydzielonych przedszkola oraz przygotowywanie zmian w planie finansowym;

11) sprawowanie nadzoru nad prawidłowością realizacji planu finansowego orazstałe kontrolowanie stopnia realizacji planu, zaangażowania wydatków, zagrożeń przekroczenia lub niewykonania planu;

12) kontrola list płac pod względem formalnym i rachunkowym w ramach umów o pracę i umów cywilnoprawnych;

13) uzgadnianie z pracownikiem ds. kadrowo-płacowych naliczonych składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz terminowe przekazywanie należności do ZUS i US;

14) prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych oraz naliczanie amortyzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;

15) nadzorowanie prawidłowego przebiegu przyjmowania, przekazywania oraz likwidacji składników majątkowych;

16) nadzorowanie i rozliczanie inwentaryzacji majątku przedszkola;

17) nadzorowanie nad prawidłowością prowadzonych zamówień publicznych;

18) kontrola stawki żywieniowej oraz stanów magazynu artykułów spożywczych;

19) nadzór nad prawidłowością naliczania opłat ponad podstawę programową oraz za wyżywienie dzieci;

20) nadzorowanie gospodarki kasowej przedszkola;

21) występowanie o zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS oraz niezaleganiu w podatkach;

22) przygotowywanie oraz wprowadzanie danych do sprawozdania SIO;

23) sporządzanie elektronicznych przelewów bankowych;

24) prowadzenie składnicy akt zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami w przedszkolu;

25) przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji ZFŚS (np. plan, protokoły, wnioski, oświadczenia itp.) oraz obsługa księgowa ZFŚS;

26) prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych;

27) współpraca z instytucjami nadzorującymi, kontrolującymi i wspomagającymi placówkę w zakresie realizowanych obowiązków;

28) wykonywanie innych poleceń dyrektora wynikających z organizacji pracy przedszkola.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, praca biurowa przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie.

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny, CV ;

2) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, ewentualne dodatkowe kwalifikacje;

3) kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada);

4) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;

5) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

6) oświadczenie kandydata potwierdzające, iż nie był prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego;

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

1) termin składania dokumentów do 31 maja 2019 r. do godz. 15:00;

2) sposób składania dokumentów aplikacyjnych: osobiście do dyrektora przedszkola lub drogą pocztową (liczy się termin wpływu dokumentów do przedszkola), w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko głównego księgowego”;

3) miejsce składania dokumentów: Przedszkole Miejskie nr 4 „Bajka” w Kostrzynie nad Odrą, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Osiedlowa 8.

6. Dodatkowe informacje:

1) aplikacje kandydatów złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu);

2) po spełnieniu wymogów formalnych kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o dalszej procedurze postępowania rekrutacyjnego;

3) informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Przedszkola Miejskiego nr 4 „Bajka” w Kostrzynie nad Odrą;

4) dokumenty aplikacyjne osób, które wzięły udział w procesie rekrutacji będą przechowywane zgodnie z Regulaminem naboru i Instrukcją kancelaryjną;

5) dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 95 752 33 27;

6) procedura naboru odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1260).

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1; dalej: RODO jako informuję, że:

1)       Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Przedszkole Miejskie nr 4 „Bajka” z siedzibą przy ul. Osiedlowej 8 66-470 Kostrzyn nad Odrą.

2)       Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pomocą adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3)       Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4)       W związku z powyższym podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią:

a)       1art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 oraz § 3-5- ustawy z 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy,

b)       2art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

c)       3art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

5)         Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy od chwili otrzymania przez Administratora aplikacji rekrutacyjnej.

6)       Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

7)       Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

8)       W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a)       prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b)       prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c)       prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d)       prawo do usunięcia danych osobowych;

e)       prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

9)       Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 oraz § 3-5 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

10)   Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Załączniki

kwestionariusz (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych (80.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
INFORMACJA_O_WYNIKACH_KONKURSU (74.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Przedszkole Miejskie nr 4
Źródło informacji:Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wojciech Bień
Data wprowadzenia:2019-05-16 12:36:12
Opublikował:Wojciech Bień
Data publikacji:2019-05-16 12:42:15
Ostatnia zmiana:2019-06-10 08:16:58
Ilość wyświetleń:370

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij