Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

do 2019-06-17 do godz. 10:00 - zgłoszenia do otwartego naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw rachunkowości budżetowej

Burmistrz  Miasta Kostrzyn nad Odrą
OGŁASZA  OTWARTY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 Stanowisko do spraw rachunkowości budżetowe
j

I. Wymagania niezbędne (formalne):

1. Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  określonych dla stanowisk urzędniczych.
2.      Wykształcenie wyższe magisterskie: kierunek rachunkowość.
3.      Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
4.      Posiada przynajmniej dwuletni staż pracy w zakładach lub jednostkach budżetowych.
5.      Umiejętność obsługi komputera: pakiet MS Office (Word, Excel i inne niezbędne programy związane z pracą na stanowisku).

Uwaga: osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej.
 2. Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i finansach publicznych.
 3. Znajomość przepisów oświatowych wynikających z Karty Nauczyciela i przepisów samorządowych.
 4. Znajomość programów komputerowych, w tym księgowych ProgMan oraz systemu SJO Besti@.
 5. Umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy.

III. Zakres wykonywanych czynności na stanowisku:

I. Nadzór finansowy oraz znajomość specyfiki pracy nadzorowanych miejskich jednostek organizacyjnych, a w szczególności w zakresie:

 1. Opracowania projektu uchwały budżetowej dla jednostek budżetowych.
 2. Analizy i weryfikacji rocznych planów finansowych przedkładanych przez jednostki, a także bieżącej aktualizacji tych planów w oparciu o zmiany dokonane uchwałami Rady, zarządzeniami Burmistrza oraz decyzjami kierowników jednostek budżetowych.
 3. Analizy wykorzystania przez jednostki budżetowe środków z budżetu na podstawie przedkładanych sprawozdań opisowych oraz sprawozdań budżetowych.
 4. Opracowywania półrocznej i rocznej informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta.
 5. Sprawdzania sprawozdań budżetowych i finansowych składanych przez jednostki budżetowe pod względem formalno – rachunkowym oraz pod względem terminowości ich składania.
 6. Określania limitów funduszu płac oraz limitów stanu zatrudnienia, a także sporządzania symulacji skutków finansowych zwiększenia zatrudnienia oraz skutków finansowych podwyżek wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach.
 7. Analizy zadań współfinansowanych ze środków unijnych w jednostkach budżetowych.
 8. Analizy informacji przekazywanych przez jednostki budżetowe dotyczących stanu środków trwałych oraz opracowywania informacji o stanie mienia w zakresie nadzorowanych jednostek budżetowych.

II. Rachunkowość budżetowa:

 1. Opracowywania informacji i analiz z działalności jednostek budżetowych dla potrzeb przełożonych oraz współpraca z wydziałem merytorycznym OK i O.
 2. Prowadzenie ewidencji majątku trwałego w jednostce i uczestnictwo w procesach gospodarowania majątkiem (w tym inwentaryzacji).
 3. Ewidencja operacji gospodarczych.
 4. Inne zadania zlecone przez skarbnika miasta.

IV. Warunki pracy i płacy:

 1. Wymiar czasu pracy: 1 etat.
 2. Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 miesięcy (z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej).
 3. Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, praca biurowa, praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce wynosił co najmniej 6%.

V. Zainteresowane osoby prosimy o złożenie:

 1. Życiorys (CV) z uwzględnieniem dodatkowego przebiegu nauki i stażu pracy.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy.
 4. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 5. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego i przestępstwo skarbowe umyślne.
 7. Oświadczenie o stanie zdrowia.
 8. Kwestionariusz osobowy.
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzaniedanych osobowych dla celów rekrutacji.
 10. Oświadczenie dot. zniszczenia dokumentów.

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia pracodawcy oryginałów dokumentów (do wglądu).

Komplet dokumentów w kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko do spraw rachunkowości budżetowej.” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta w Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2 w sekretariacie lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego)  na adres:

Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą
ul. Graniczna 2
66-470 Kostrzyn nad Odrą

w terminie do dnia 17.06.2019 roku do godziny 10.00 (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta)

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta, po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

VI. Inne informacje:

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie, lub pisemnie o dalszej procedurze postępowania kwalifikacyjnego.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.kostrzyn.pl

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru, można odebrać osobiście w Urzędzie Miasta, w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników naboru.

Poniżej do pobrania pliki w formacie DOC i PDF z tekstem ogłoszenia wraz z oświadczeniami i kwestionariuszem osobowym.

Załączniki

nabor_na_st_ds_rachunkowosci_budzetowej (54kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
nabor_na_st_ds_rachunkowosci_budzetowej (199kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja_o_wynikach_konkursu_st_ds_rach_budzetowej (115.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Miasto Kostrzyn nad Odrą
Źródło informacji:OA- Agata Czerniak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wojciech Bień
Data wprowadzenia:2019-06-04 09:57:02
Opublikował:Wojciech Bień
Data publikacji:2019-06-04 10:08:07
Ostatnia zmiana:2019-07-01 14:41:58
Ilość wyświetleń:590

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij