Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Uchwała budżetowa Miasta Kostrzyn nad Odra na 2020 rok

UCHWAŁA NR XIV/90/19
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ

z dnia 18 grudnia 2019 roku

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 poz. 506 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1 - 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243 ust.1 pkt 1-3, art. 258 ust. 1 pkt. 1, pkt 4 lit. a, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), uchwala, co następuje:

§ 1 Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 113.468.548,00 zł,
      z tego:

1)       dochody bieżące w kwocie 106.213.256,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 0,00 zł,

2)       dochody majątkowe w kwocie 7.255.292,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.617.992,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2 Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 125.263.056,00 zł,
       z  tego:

1)       wydatki bieżące w wysokości 107.111.970,00 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 91.000,00 zł,

2)       wydatki majątkowe w wysokości 18.151.086,00 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.394.604,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3 W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

1)       wydatki jednostek budżetowych w wysokości 65.581.697,00 zł, z tego:

a)          na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 41.921.630,00 zł,

b)         na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 23.660.067,00 zł;

2)    dotacje na zadania bieżące w wysokości 11.952.938,00 zł,

3)    świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 28.856.603,00 zł,

4)    wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Kostrzyn nad Odrą w wysokości 110.000,00 zł,

5)    wydatki na obsługę długu w wysokości 519.732,00 zł.

§ 4 Określa się planowany deficyt budżetowy w kwocie 11.794.508,00 zł, który zostanie sfinansowany z kredytu oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 5 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu:

1)       przychody w wysokości 14.150.000,00 zł.

2)       rozchody budżetu w wysokości 2.355.492,00 zł.

3)       przychody i rozchody budżetu określone zostały w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 6 Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1)   pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.000.000,00 zł,

2)   finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 10.000.000,00 zł.

§ 7 Tworzy się rezerwy budżetowe:

1)       rezerwę ogólną w wysokości 150.000,00 zł.

2)       rezerwy celowe w wysokości 680.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a)   wynagrodzenia i uposażenia w wysokości 100.000,00 zł,

b)   na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1330.000,00 zł,

c)     na wydatki inwestycyjne w wysokości 200.000,00 zł,

d)    na zabezpieczenie środków bieżących w projektach współfinansowanych z Funduszu Unii Europejskiej w wysokości 50.000,00 zł.

§ 8 W planie dochodów i planie wydatków budżetu wyodrębnia się:

1)   dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 28.221.230,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

2)   dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 7.000,00 zł,

3)   dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 100.000,00 zł.

§ 9 Określa się plany dochodów i wydatków budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z odrębnych ustaw:

1) dochody w wysokości 650.000,00 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 650.000,00 zł na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

2) wydatki w wysokości 3.000,00 zł w ramach zadań własnych na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii,

3) dochody w wysokości 3.790.584,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane w kwocie 3.790.584,00 zł na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

4) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 53.000,00 zł.

§ 10 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych zawiera załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 11Plany dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych zawiera załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 12 Upoważnia się Burmistrza do:

1)    dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu, zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na: zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zmniejszeniem lub zwiększeniem) wydatków bieżących w ramach działu,

2)    dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

3)    zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.000.000,00 zł,

4)    samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 3.000.000,00 zł,

5)    lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

6)    udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 150.000,00 zł.

§ 13Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą.

§ 14 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Marek Tatarewicz

Załączniki

u_XIV_90_19_z_18_12_2019_budzet_2020 (838.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Miasto Kostrzyn nad Odrą
Źródło informacji:FN - Ewa Jurczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wojciech Bień
Data wprowadzenia:2020-01-17 14:56:44
Opublikował:Wojciech Bień
Data publikacji:2020-01-17 15:01:21
Ostatnia zmiana:2020-01-17 15:01:31
Ilość wyświetleń:74
Urząd Miasta Kostrzyn n. Odrą
Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij