Zamknij okno Drukuj dokument

2012-04-11 ogłoszenie o opracowaniu projektu aktualizowanego "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2009-2032"

                                                                                               Kostrzyn nad Odrą, dnia 11.04.2012 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji środowisku  i jego ochronie ,udziale społeczeństwa w ochronie środowisko oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (D z. U. Nr 199,po2.1 227 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informacje o opracowaniu projektu aktualizowanego „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Kostrzyn nad Odrą  na lata 2009 - 2032".

Zgodnie z art. 54 ust. 2 w/w ustawy organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

W związku z powyższym informuję, ze można składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego opracowania.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

- w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta, ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

- ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta w Kostrzynie nad Odrą , ul. Graniczna 2, Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej (pok nr 30, w godzinach 8.30 - 15.30)

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: urzad@kostrzyn.um.gov.pl

   w terminie do dnia 04 maja 2012 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i  wniosków jest  Burmistrz Kostrzyna nad Odrą. Nie przewiduje się postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Dokumentacja postępowania, na którą składa się:

 - projekt aktualizowanego „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2009 – 2032”

 - Prognoza oddziaływania na środowisko,

 - opinia z dnia 03.04.2012 r. znak: WOOŚ.1.410.122.2012.DT wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.,

 - opinia z dnia 05.04.2012 r., znak: NS-NZ.9022.7.19.2012.AD wydana przez Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.,

jest wyłożona do wglądu w dniach od 12 kwietnia 2012 r. do  04 maja 2012 r w Wydziale GK pokój Nr 30 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu: kostrzyn.nowoczesnagmina.pl

Załączniki

azbest_aktualizacja_Programu_2012_03 (146.5kB)    
Zalaczniki_do_Programu (111kB)    
azbest_Prognoza_dla_Miasta_Kostrzyn_2012_01 (297.7kB)    
azbest_skany_opinii (466.5kB)    

Metadane

Źródło informacji:GK - Seweryna Statkiewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wojciech Bień
Data wprowadzenia:2012-04-11 14:59:48
Opublikował:Wojciech Bień
Data publikacji:2012-04-11 15:03:53
Ostatnia zmiana:2012-04-12 12:33:26
Ilość wyświetleń:1103