Zamknij okno Drukuj dokument

2012-12-21 nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2013

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2013

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. t.j. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwałą Nr XXIII/178/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia na rok 2013 programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Kostrzynie nad Odrą, Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe lub pomioty prowadzące działalność pożytku publicznego do zgłaszania osób wskazanych na  kandydatów do pracy w Komisjach Konkursowych powołanych do opiniowania ofert składanych w konkursie na realizację zadań publicznych w 2013r.

1. Wymagania stawiane kandydatom. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:

        1)   są obywatelami RP i posiadają pełne prawa publiczne;

        2)   są wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie biorące udziału w danym konkursie;

        3)   posiadają wiedzę w przedmiocie zadań publicznych oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

        4)   wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych z udziałem w Komisji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

2.  Wyboru kandydatów do składu określonej komisji konkursowej dokonuje Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą. Wybór nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

        1)   wybraną przez kandydata dziedziną zadań publicznych zadeklarowaną w formularzu zgłoszenia;

        2)   unikanie potencjalnego konfliktu interesów.

3. Celem działania Komisji Konkursowej jest przeprowadzenie analizy, dokonanie oceny formalnej i merytorycznej oraz określenie propozycji wysokości dofinansowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych.

4. Do obowiązków członków Komisji Konkursowej należy w szczególności ocena złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych pod względem formalnym i merytorycznym z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursu.

5. Zasady działania Komisji Konkursowej:

        1)   Komisja Konkursowa do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert powoływana jest zarządzeniem Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą niezwłocznie po upływie terminu do składania ofert;

        2)   do każdego konkursu powoływana jest odrębna Komisja Konkursowa;

        3)   o posiedzeniu Komisji Konkursowej jej członkowie powiadamiani są listowanie, telefonicznie lub za pośrednictwem  poczty elektronicznej w terminie 5 dni przed  planowanym terminem posiedzenia;

        4)   do członków Komisji Konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika;

        5)   członkowie Komisji konkursowej przed rozpoczęciem prac składają oświadczenie, że organizacja pozarządowa, którą reprezentują, nie złożyła w danym konkursie oferty i w świetle przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie zachodzą przesłanki do wyłączenia ich z prac Komisji;

        6)   udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży;

        7)   Komisja wypracowuje stanowisko, po zebraniu indywidualnych ocen wszystkich ofert dokonanych przez każdego członka komisji i przedstawia je w formie listy ocenionych projektów z przypisaną im oceną punktową i proponowaną kwotą dotacji;

        8)   spotkania Komisji Konkursowej są protokołowane przez pracownika Wydziału Oświaty, Kultury i Opieki Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji Konkursowej;

        9)   Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą.

6. Komisja Konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli:

        1)   żadna organizacja nie wskaże osób do składu Komisji Konkursowej lub

        2)   wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach Komisji Konkursowej lub

        3)   wszystkie powołane w skład Komisji Konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f.

Zgłoszenie kandydatów na członków komisji konkursowych następuje na podstawie złożonego formularza (załącznik Nr 1), podpisanego przez zainteresowaną osobę oraz osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej.

Formularze można przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą,  ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą w terminie do 14.01.2013r. (decyduje data wpływu).

Załączniki

zgloszenie (36.5kB)    

Metadane

Źródło informacji:OK - Przemysław Jocz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wojciech Bień
Data wprowadzenia:2013-01-03 09:50:18
Opublikował:Wojciech Bień
Data publikacji:2013-01-03 10:02:26
Ostatnia zmiana:2013-01-03 10:02:40
Ilość wyświetleń:2172