Zamknij okno Drukuj dokument

do 2019-03-11 do godz. 10:00 - zgłoszenia do otwartego naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw ewidencji ludności

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą OGŁASZA OTWARTY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE stanowisko do spraw ewidencji ludności

I. Wymagania niezbędne (formalne):

  1. Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

2.      Wykształcenie wyższe magisterskie: preferowane o kierunku administracja publiczna i prawo.

3.      Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

Uwaga: osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 II. Wymagania dodatkowe:

1.      Umiejętność stosowania i interpretowania przepisów prawnych.

2.      Umiejętność radzenia sobie z trudnym interesantem.

3.      Umiejętność skutecznej komunikacji.

4.      Umiejętności interpersonalne.

5.      Wysoka kultura osobista.

6.      Umiejętność redagowania pism, tekstów.

7.      Samodzielność, odpowiedzialność, kreatywność, duża systematyczność, rzeczowość, dyspozycyjność na stanowisku pracy.

8.      Umiejętność również pracy w zespole.

9.      Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office (Word, Excel).

10.  Preferowane doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej oraz znajomość przepisów prawa: ustawa o ewidencji ludności, ustawa o dowodach osobistych, kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o cudzoziemcach, ustawa o dostępie do informacji publicznej, ustawa o ochronie informacji niejawnych, rozporządzenie o ochronie danych osobowych, rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt, ustawa o opłacie skarbowej oraz znajomość przepisów prawnych z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego.

 III. Zakres wykonywanych czynności na stanowisku:

1. Czynności meldunkowe: zameldowanie na pobyt stały/czasowy, wymeldowanie z pobytu stałego/czasowego, zgłoszenie wyjazdu poza granice RP .

2. Udzielenie informacji dotyczących spraw meldunkowych.

3. Nadanie numeru PESEL: nadanie numeru PESEL obywatelowi polskiemu zamieszkałemu poza terytorium RP, nadanie numeru PESEL przy zameldowaniu, nadanie numeru PESEL na podstawie odrębnych przepisów.

4. Usuwanie niezgodności w adresach pobytu stałego/ czasowego.

5. Przesyłanie zleceń usunięcia niezgodności danych do innych urzędów.

6. Udzielanie informacji adresowych organom i instytucjom.

7. Prowadzenie korespondencji krajowej i zagranicznej.

8. Współpraca z Urzędem Statystycznym.

9. Wystawianie zaświadczeń potwierdzających zameldowanie na pobyt stały/czasowy.

10. Sporządzanie wykazu dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu oraz osób podlegających kwalifikacji i rejestracji wojskowej.

11. Prowadzenie spraw związanych z zameldowaniem na pobyt stały lub czasowy w drodze postępowania administracyjnego.

12. Prowadzenie spraw związanych z wymeldowaniem z pobytu stałego lub czasowego w drodze postępowań administracyjnych.

13. Aktualizacja Rejestru Mieszkańców danymi pobranymi z Systemu Rejestrów Państwowych „Źródło” - pobieranie subskrypcji.

14. Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych.

15. Weryfikacja danych zawartych we wniosku z danymi w rejestrze PESEL i RDO.

16. Przyjmowanie i wydawanie dowodów osobistych.

17. Realizacja wniosków dowodowych przesłanych droga elektroniczną.

18. Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz z dokumentacji dowodowej.

19. Przyjmowanie zgłoszeń utraty dowodów osobistych i unieważnianie ich w systemie oraz wydawanie zaświadczeń o utracie lub zniszczeniu dokumentu.

20.Współpraca w zakresie wykonywanych zadań z komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy Urzędu Miasta.

 IV. Warunki pracy i płacy:

1. Wymiar czasu pracy: 1 etat.

2. Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 miesięcy (z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej).

4. Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, praca biurowa oraz w terenie, praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, bezpośredni kontakt z interesantami.

 W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce wynosił co najmniej 6%.

 V. Zainteresowane osoby prosimy o złożenie:

1. Życiorys (CV) z uwzględnieniem dodatkowego przebiegu nauki i stażu pracy.

2. List motywacyjny.

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy.

4. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

5. Kserokopia dowodu osobistego.

6. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego i przestępstwo skarbowe umyślne.

8. Oświadczenie o stanie zdrowia.

 W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia pracodawcy oryginałów dokumentów (do wglądu).

Komplet dokumentów w kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko do spraw ewidencji ludności” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta w Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2 w sekretariacie lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

 Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą

ul. Graniczna 2

66-470 Kostrzyn nad Odrą

 w terminie do dnia 11.03.2019 roku do godziny 10.00(liczy się data wpływu do Urzędu Miasta)

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta, po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

VI. Inne informacje:

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie, lub pisemnie o dalszej procedurze postępowania kwalifikacyjnego.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.kostrzyn.pl

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru, można odebrać osobiście w Urzędzie Miasta, w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników naboru.

 

........................................

 (miejscowość i data)

 

 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie

danych osobowych dla celów rekrutacji

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko ..……………………………………………………………, ogłoszonego dnia …………………………………….przez Urząd Miasta w Kostrzynie nad Odrą. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

Podstawa prawna:

pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1

 

 

…………………………..

 (podpis)

 

 

........................................

 (miejscowość i data)

 

 

 

Oświadczenie dot. zniszczenia dokumentów

 

Wyrażam zgodę na komisyjne zniszczenie złożonej przeze mnie oferty (wraz z kserokopiami dokumentów), uznanej za niespełniającą wymagań formalnych lub złożonej nie w terminie,
w przypadku jej nieodebrania w terminie jednego miesiąca od upowszechnienia w Biuletynie Informacji Publicznej listy kandydatów spełniających wymagania formalne.

 

 

…………………………..

 (podpis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubegajacej_sie_o_zatrudnienie (32.5kB)    
kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubegajacej_sie_o_zatrudnienie (111.5kB)    
informacja_o_wynikach_konkursu_st_ds_ewidencji_ludnosci (114.2kB)    

Metadane

Podmiot udostępniający:Miasto Kostrzyn nad Odrą
Źródło informacji:OA- Agata Czerniak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wojciech Bień
Data wprowadzenia:2019-02-25 13:30:22
Opublikował:Wojciech Bień
Data publikacji:2019-02-25 13:33:16
Ostatnia zmiana:2019-03-19 09:53:14
Ilość wyświetleń:1149