ZARZĄDZENIE NR 105/2021 BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Kostrzyn nad Odrą

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 t.j.), art. 37 ust.2 pkt 1 w związku z art. 34 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 t.j. ze zm.) oraz § 5 uchwały Nr XXXIX/297/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia  28 stycznia 2010r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Kostrzyn nad Odrą (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2010 r. Nr 19 poz. 319), zarządza się co następuje:

§ 1.Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców lokale mieszkalne na własność, będące własnością Miasta Kostrzyn nad Odrą, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2.1.Ogłasza się wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, o którym mowa w § 1.

2.Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta.

§ 3.Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki  Mieszkaniowej.

§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Kostrzyn nad Odrą
Andrzej Kunt

wykaz lokali mieszkalnych dostępny w załączniku