Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą
OGŁASZA OTWARTY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą
- stanowisko ds. gospodarki przestrzennej

I. Wymagania niezbędne (formalne):

 1. Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

2.      Wykształcenie wyższe, uprawnienia architektoniczne.

3.      Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

Uwaga: osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie zawodowe poza Urzędem przy wykonywaniu podobnych czynności – w tym szczególnie umiejętność czytania przepisów prawa, znajomość kodeksu cywilnego – minimum 2 lata.
 2. Doświadczenie pracy w Urzędzie, w tym na pokrewnych stanowiskach.
 3. Znajomość przepisów z zakresu gospodarki gruntami, kodeksu cywilnego, postępowania administracyjnego.
 4. Wysoka kultura osobista.
 5. Komunikatywność, myślenie strategiczne, dokładność, obowiązkowość, skrupulatność, odpowiedzialność.
 6. Umiejętność radzenia sobie z trudnymi klientami, samodzielnej pracy i rozwiązywania problemów.

 III. Zakres wykonywanych czynności na stanowisku:

 1. Prowadzenie spraw związanych z opracowaniem i uchwaleniem lub zmianą studium i uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 2. Prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem i uchwalaniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z opracowaniami wymaganymi przepisami prawa.
 3. Badanie zgodności planów miejscowych z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 4. Przygotowanie analiz zasadności przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego.
 5. Przygotowywanie uchwał i rozstrzygnięć związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta.
 6. Przygotowywanie materiałów wyjściowych do opracowań planistycznych.
 7. Współpraca z biurami planowania przestrzennego w zakresie sporządzania opracowań planistycznych.
 8. Prowadzenie rejestru wniosków o sporządzanie planów lub ich zmian, rozpatrywanie tych wniosków.
 9. Przygotowywanie projektu uchwały w sprawie aktualności Studium i planów miejscowych co najmniej raz w kadencji rady.
 10. Składanie wniosków do projektu planu województwa.
 11. Wprowadzanie do planów miejscowych zadań wynikających z planu województwa.
 12. Udostępnianie danych z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.
 13. Przygotowanie opinii do wydawania zaświadczeń zgodności zamierzenia inwestycyjnego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 14. Wnioskowanie o rozwiązanie w drodze konkursu ważniejszych bądź bardziej złożonych zadań przestrzennych oraz przekazywanie materiałów do tych konkursów.
 15. Prowadzenie spraw związanych z powołaniem Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz jej obsługa administracyjna.
 16. Uzyskiwanie opinii Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej o projektach planów miejscowych, o projekcie Studium oraz opinii dotyczącej oceny aktualności Studium i planów miejscowych.
 17. Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w obszarach pozbawionych planów oraz innych decyzji administracyjnych wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 18. Sporządzanie analizy urbanistycznej dla potrzeb prowadzonych postępowań w sprawie jw.
 19. Przygotowywanie innych opinii z zakresu palowania przestrzennego.
 20. Opiniowanie pod względem plastycznym reklam, szyldów, drobnych elementów architektonicznych na terenie i obiektach stanowiących własność miasta.
 21. Przenoszenie decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz innego inwestora.
 22. Przygotowanie decyzji zmieniających o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 23. Sporządzanie postanowień prostujących do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.
 24. Stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 25. Informowanie inwestora o braku potrzeby wydania decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji celu publicznego w przypadku wykonywania robót niewymagających pozwolenia na budowę oraz w przypadku gdy teren objęty jest obowiązującym planem miejscowym.
 26. Wydawanie decyzji nakazujących wstrzymanie użytkowania terenu lub przywrócenie poprzedniego sposobu zagospodarowania terenu i postępowań egzekucyjnych w tym zakresie.
 27. Sprawowanie nadzoru w zakresie estetyki przestrzeni publicznej, zachowania standardów wizualnego zagospodarowania miasta.

IV. Warunki pracy i płacy:

 1. Wymiar czasu pracy: 1 etat.
 2. Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 miesięcy (z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej).
 3. Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, praca biurowa.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce przekracza 6%.

V. Zainteresowane osoby prosimy o złożenie:

 1. Życiorys (CV) z uwzględnieniem dodatkowego przebiegu nauki i stażu pracy.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy.
 4. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 5. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego i przestępstwo skarbowe umyślne.
 7. Oświadczenie o stanie zdrowia.
 8. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę.
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzaniedanych osobowych dla celów rekrutacji.
 10. Oświadczenie dot. zniszczenia dokumentów.

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia pracodawcy oryginałów dokumentów (do wglądu).

Komplet dokumentów w kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko ds. gospodarki przestrzennej” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta w Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2 w sekretariacie lub korespondencyjnie (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą
ul. Graniczna 2
66-470 Kostrzyn nad Odrą

w terminie do dnia 2 sierpnia 2021 roku do godziny 10.00(liczy się data wpływu do Urzędu Miasta)

Oferta, które wpłyną do Urzędu Miasta, po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem operatora pocztowego - za termin uznaje się datę faktycznego wpływu kompletu dokumentów aplikacyjnych do Urzędu.

VI. Inne informacje:

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie, lub pisemnie o dalszej procedurze postępowania kwalifikacyjnego.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.kostrzyn.pl

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru, można odebrać osobiście w Urzędzie Miasta, w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników naboru w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta.

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą

dr Andrzej Kunt

_________________________________________________________

 ........................................

 (miejscowość i data)

 

 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie

danych osobowych dla celów rekrutacji

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko ..……………………………………………………………, ogłoszonego dnia …………………………………….przez Urząd Miasta w Kostrzynie nad Odrą. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

Podstawa prawna:

pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1

 

 

…………………………..

 (podpis)

 

 __________________________________________________________________________

........................................

 (miejscowość i data)

 

 

 Oświadczenie dot. zniszczenia dokumentów

 

Wyrażam zgodę na komisyjne zniszczenie złożonej przeze mnie oferty (wraz z kserokopiami dokumentów), uznanej za niespełniającą wymagań formalnych lub złożonej nie w terminie,
w przypadku jej nieodebrania w terminie jednego miesiąca od upowszechnienia w Biuletynie Informacji Publicznej listy kandydatów spełniających wymagania formalne.

 

 

…………………………..

 (podpis)