Burmistrz  Miasta Kostrzyn nad Odrą

OGŁASZA  OTWARTY NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 stanowisko ds. obsługi technicznej mieszkaniowego zasobu Miasta Kostrzyn nad Odrą w Referacie Gospodarki Mieszkaniowej

 

 

I. Wymagania niezbędne (formalne):

 1. Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  określonych dla stanowisk urzędniczych.
 2. Wykształcenie: średnie, wyższe. Preferowany profil – budownictwo.
 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

 Uwaga: osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność obsługi urządzeń informatycznych.

 2. Doświadczenie pracy w Urzędzie, w tym na pokrewnych stanowiskach.

 3. Znajomość przepisów z zakresu gospodarki mieszkaniowej i prawa budowlanego.

 4. Kultura osobista.

 5. Komunikatywność, myślenie strategiczne, dokładność, obowiązkowość, skrupulatność, odpowiedzialność.

 6. Umiejętność radzenia sobie z trudnymi klientami, samodzielnej pracy i rozwiązywania problemów.

 7. Prawo jazdy kat. B.

 

III. Zakres wykonywanych czynności na stanowisku:

1) Przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie zgłoszeń dotyczących stanu technicznego budynków i lokali wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kostrzyn nad Odrą.

2) Dokonywanie bieżących oględzin technicznych budynków i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz sporządzanie na tę okoliczność notatek, protokołów. Zlecanie przeglądów budowlanych, gazowych, kominiarskich i innych zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

3) Prowadzenie spraw z zakresu budynków i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta.

4) Pisemne zgłaszanie firmom ubezpieczeniowym szkód powstałych w budynkach i lokalach komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta, przygotowywanie wymaganych dokumentów dla ubezpieczycieli. Prowadzenie rejestru szkód.

5) Prowadzenie na bieżąco książek obiektów budowlanych. Pilnowanie terminów przeglądów budowlanych w terminach wynikających z przepisów prawa.

6) Analizowanie wpisów dotyczących zaleceń z przeglądów budowlanych ( m.in. z przeglądu technicznego obiektu budowlanego, z przeglądu wewnętrznej instalacji gazowej, elektrycznej, z okresowej kontroli przewodów kominowych).

7) Zgłaszanie przełożonym wszelkich nieprawidłowości jakie zaistnieją w lokalach i budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kostrzyn nad Odrą i podejmowanie natychmiastowych działań szczególnie w przypadkach mających wpływ na bezpieczeństwo osób i mienia.

8) Przygotowanie projektu rocznego planu remontów w lokalach i budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kostrzyn nad Odrą.

9) Zgłaszanie do Nadzoru Budowlanego wszelkich samowoli budowlanych oraz zagrożeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kostrzyn nad Odrą. Wysyłanie w tym zakresie pism do lokatorów.

10) Przygotowywanie projektów pism, umów, zleceń i innych zagadnień związanych z zajmowanym stanowiskiem.

11) Zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym regulaminem Burmistrza Miasta w celu udzielania zamówień na roboty budowlane, usługi i zakupy związane z utrzymaniem mienia komunalnego. Nadzorowanie realizacji umów, udział w odbiorach.

12) Współpraca z innymi pracownikami Urzędu Miasta.

13) Sprawdzanie faktur pod względem formalno-rachunkowym, przygotowywanie faktur do zapłaty, nanoszenie odpowiedniej klasyfikacji budżetowej i zadaniowej.

14) Terminowe załatwianie spraw.

15) Przygotowywanie sprawozdań związanych z realizowanymi na stanowisku zagadnieniami

 

 IV. Warunki pracy i płacy:

 1. Wymiar czasu pracy: 1 etat.

 2. Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 miesięcy (z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej).

 3. Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, praca biurowa.

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce przekracza  6%.

 

 V. Zainteresowane osoby prosimy o złożenie:

 1. Życiorys (CV) z uwzględnieniem dodatkowego przebiegu nauki i stażu pracy.

 2. List motywacyjny.

 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy.

 4. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 5. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

 6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego i przestępstwo skarbowe umyślne.

 7. Oświadczenie o stanie zdrowia.

 8. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę.

 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

 10. Oświadczenie dot. zniszczenia dokumentów.

 W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia pracodawcy oryginałów dokumentów (do wglądu).

Komplet dokumentów w kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko ds. obsługi technicznej mieszkaniowego zasobu Miasta Kostrzyn nad Odrą w Referacie Gospodarki Mieszkaniowej” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta w Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2 w sekretariacie lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego)  na adres:

 

 Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą

ul. Graniczna 2

66-470 Kostrzyn nad Odrą

 

 w terminie do dnia 18 sierpnia 2021 roku do godziny 10.00 (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta). Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta, po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

VI. Inne informacje:

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie, lub pisemnie o dalszej procedurze postępowania kwalifikacyjnego.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.kostrzyn.pl

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru, można odebrać osobiście w Urzędzie Miasta, w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników naboru.


  ........................................

                                                                                                                    (miejscowość i data)

 

 

 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie

danych osobowych dla celów rekrutacji

 

 

       Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji          na stanowisko ..……………………………………………………………, ogłoszonego dnia …………………………………….przez Urząd Miasta w Kostrzynie nad Odrą.   Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

Podstawa prawna:

pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1

 

 

…………………………..

                                                                                                                         (podpis)

 


 

 

 ........................................

                                                                                                               (miejscowość i data)

 

 Oświadczenie dot. zniszczenia dokumentów

 

 Wyrażam zgodę na komisyjne zniszczenie złożonej przeze mnie oferty (wraz z kserokopiami dokumentów), uznanej za niespełniającą wymagań formalnych lub złożonej nie w terminie,
w przypadku jej nieodebrania w terminie jednego miesiąca od upowszechnienia w Biuletynie Informacji Publicznej listy kandydatów spełniających wymagania formalne.

 

…………………………..

                                                                                                                           (podpis)