UWAGA: poniżej opublikowano wyniki naboru

Burmistrz  Miasta Kostrzyn nad Odrą

OGŁASZA  OTWARTY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Obsługi Inwestora
Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą
stanowisko ds. gospodarki gruntami 

I. Wymagania niezbędne (formalne):

 1. Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  określonych dla stanowisk urzędniczych.

2.      Wykształcenie wyższe, preferowane: geodezja, budownictwo, urbanistyka, architektura, gospodarka gruntami i pokrewne.

3.      Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

Uwaga: osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie zawodowe poza Urzędem przy wykonywaniu podobnych czynności – w tym szczególnie umiejętność czytania przepisów prawa, znajomość kodeksu cywilnego – minimum 1 rok.
 2. Doświadczenie pracy w Urzędzie, w tym na pokrewnych stanowiskach.
 3. Umiejętność obsługi programów: Ew-mapa, ew-opis, Geoportal i pokrewne.
 4. Znajomość przepisów z zakresu gospodarki gruntami, KPA, prawo geodezyjne i kartograficzne, kodeksu cywilnego, postępowania administracyjnego.
 5. Wysoka kultura osobista.
 6. Komunikatywność, myślenie strategiczne, dokładność, obowiązkowość, skrupulatność, odpowiedzialność.
 7. Umiejętność radzenia sobie z trudnymi klientami, samodzielnej pracy i rozwiązywania problemów.

III. Zakres wykonywanych czynności na stanowisku:

1.      Sporządzanie dokumentacji geodezyjnych  niezbędnych do zbycia lub nabycia nieruchomości gminnych.
2.      Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym podejmowanie działań w celu komunalizacji mienia.
3.      Komunalizacja mienia państwowego z mocy prawa i na wniosek.
4.      Komunalizacja mienia gminnego.
5.      Prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia Skarbu Państwa w celu powiększenia zasobu nieruchomości gminnych.
6.      Występowanie do wojewody o uzyskanie decyzji stwierdzającej własność mienia komunalnego.
7.      Prowadzenie spraw z zakresu regulacji w księgach wieczystych stanu prawnego nieruchomości stanowiących własność Gminy oraz będących przedmiotem współwłasności z innymi podmiotami.
8.      Występowanie o założenie ksiąg wieczystych.
9.      Składanie wniosków o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
10.  Prowadzenie spraw związanych z podziałem nieruchomości stanowiących własność Gminy w tym przygotowanie i uzgadnianie projektów podziałów.
11.   Prowadzenie postepowań administracyjnych   związanych z podziałem nieruchomości w tym:
·         analiza celowości i zasadności podziałów pod względem formalno- prawnym i technicznym,
·         opiniowanie projektów podziału w zakresie zgodności z ustaleniami planów bądź decyzjami o warunkach zabudowy,
·         opracowanie projektów decyzji w sprawach podziału.
12.  Zlecanie, nadzór  i odbiór robót geodezyjnych.
13.  Prowadzenie spraw związanych z podziałem i rozgraniczeniem nieruchomości.
14.  Prowadzenie postępowań w zakresie scalania  nieruchomości.
15.  Prowadzenie ewidencji środków trwałych w zakresie gruntów.
16.  Terminowe sporządzanie sprawozdań.

 IV. Warunki pracy i płacy:

 1. Wymiar czasu pracy: 1 etat.
 2. Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 miesięcy (z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej).
 3. Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, praca biurowa.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce przekracza  6%.

V. Zainteresowane osoby prosimy o złożenie:

 1. Życiorys (CV) z uwzględnieniem dodatkowego przebiegu nauki i stażu pracy.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy.
 4. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 5. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego i przestępstwo skarbowe umyślne.
 7. Oświadczenie o stanie zdrowia.
 8. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę.
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzaniedanych osobowych dla celów rekrutacji.
 10. Oświadczenie dot. zniszczenia dokumentów.

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia pracodawcy oryginałów dokumentów (do wglądu).

Komplet dokumentów w kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko ds. gospodarki gruntami” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta w Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2 w sekretariacie lub korespondencyjnie (decyduje data stempla pocztowego)  na adres:

Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą
ul. Graniczna 2
66-470 Kostrzyn nad Odrą

w terminie do dnia 28.09.2021 roku do godziny 10.00 (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta)

Oferta, które wpłyną do Urzędu Miasta, po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem operatora pocztowego - za termin uznaje się datę faktycznego wpływu kompletu dokumentów aplikacyjnych do Urzędu.

VI. Inne informacje:

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie, lub pisemnie o dalszej procedurze postępowania kwalifikacyjnego.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.kostrzyn.pl

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru, można odebrać osobiście w Urzędzie Miasta, w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników naboru w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta.

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą 
dr Andrzej Kunt

=====================================

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

na stanowisko

ds. gospodarki gruntami

 Miasta Kostrzyn nad Odrą

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2019 roku, poz. 1282) Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą informuję, że zakończona została procedura konkursowa na stanowisko ds. gospodarki gruntami.

W wyniku zakończenia procedury naboru został wybrany Pan Tomasz Nadzikiewicz.

 Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja rekrutacyjna powołana zarządzeniem nr 7/2021 Kierownika Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 22 września 2021 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Kostrzyn nad Odrą przeprowadziła ocenę formalną złożonych dokumentów aplikacyjnych.

Dokumenty złożyło dwoje kandydatów, wszyscy spełnili wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze.

Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej jak również biorąc pod uwagę predyspozycje, dyspozycyjność oraz doświadczenie, na stanowisko ds. gospodarki gruntami został wybrany Pan Tomasz Nadzikiewicz.