Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą
OGŁASZA OTWARTY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 stanowisko ds. dowodów osobistych 

I. Wymagania niezbędne (formalne):

1. Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

2. Wykształcenie średnie, wyższe; preferowane administracja publiczna.

3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

Uwaga: osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie pracy w Urzędzie, w tym na pokrewnych stanowiskach.
 2. Podstawowa znajomość zagadnień wchodzących w zakres czynności.
 3. Umiejętność analizy i interpretacji danych liczbowych.
 4. Kultura osobista.
 5. Komunikatywność, myślenie strategiczne, komunikacja werbalna, dokładność, obowiązkowość, skrupulatność, odpowiedzialność.
 6. Umiejętność radzenia sobie z trudnymi klientami, samodzielnej pracy i rozwiązywania problemów.

III. Zakres wykonywanych czynności na stanowisku:

 1. Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego w czasie rzeczywistym oraz weryfikacja danych zawartych we wniosku z danymi w bazie PESEL i RDO.
 2. Wydawanie dowodu osobistego osobom do tego uprawnionym, lub odmowa wydania w przypadkach przewidzianych w ustawie oraz nadzór nad wydawaniem dowodów osobistych, w oparciu o obowiązujący System Rejestrów Państwowych „Źródło”.
 3. Przyjmowanie i wydawanie dowodów osobistych oraz aktualizowanie ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych w Rejestrze Mieszkańców oraz w aplikacji „Źródło” w zakresie serii i numeru dowodu osobistego.
 4. Przyjmowanie zgłoszeń o utraceniu lub uszkodzeniu dowodu osobistego, przez osoby do tego uprawnione, oraz wydawanie zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.
 5. Wymiana, unieważnianie dowodu osobistego w przypadkach przewidzianych w ustawie.
 6. Wydawanie zaświadczeń zawierających pełny odpis danych, dotyczących wnioskodawcy przetwarzanych w Rejestrze Dowodów Osobistych, w formie pisemnej lub dokumentu elektronicznego.
 7. Udostępnianie lub odmowa udostępnienia danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym w zakresie posiadanego dostępu, po uiszczeniu opłaty jeżeli udostępnianie danych jej podlega.
 8. Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi znajdującej się w posiadaniu urzędu gminy uprawnionym podmiotom.
 9. Realizacja wniosków dowodowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 10. Usuwanie niezgodności z zakresu danych z RDO.
 11. Prowadzenie i aktualizacja kopert osobowych, oraz prowadzenie archiwum dowodów osobistych.
 12. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach odmowy wydania dowodu osobistego w formie decyzji administracyjnej.
 13. Przygotowywanie informacji i sprawozdań z zakresu dowodów osobistych, informacji statystycznych o ilości zrealizowanych zadań zleconych dotyczących dowodów osobistych.
 14. Informowanie wystawcy dowodu osobistego o jego unieważnieniu w związku z wydaniem nowego dowodu.
 15. Udział w pracach związanych z organizacją wyborów;
 16. Współdziałanie w zakresie wykonywania zadań z komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy Urzędu Miasta.
 17. Do obowiązków pracownika należy rzetelne, efektywne, terminowe i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa wykonywanie powierzonych zadań.
 18. Samodzielne podejmowanie przedsięwzięć niezbędnych do wykonywania swoich obowiązków.
 19. Przygotowywanie projektów pism i innych zagadnień związanych z zajmowanym stanowiskiem, w tym rejestrowanie spraw zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 20. Terminowe udzielanie odpowiedzi na pisma, interpelacje i wnioski dotyczące zakresu przydzielonych do realizacji zadań.
 21. Monitorowanie przepisów w zakresie realizowanych na stanowisku zadań i niezwłoczne wdrażanie w życie wprowadzonych przez ustawodawcę zmian.
 22. Prowadzenie sprawozdawczości związanej z zakresem wykonywanych zadań.
 23. Archiwizacja dokumentów.

IV. Warunki pracy i płacy:

 1. Wymiar czasu pracy: 1 etat.
 2. Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 miesięcy (z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej).
 3. Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, praca biurowa.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce przekracza 6%.

V. Zainteresowane osoby prosimy o złożenie:

 1. Życiorys (CV) z uwzględnieniem dodatkowego przebiegu nauki i stażu pracy.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy.
 4. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 5. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego i przestępstwo skarbowe umyślne.
 7. Oświadczenie o stanie zdrowia.
 8. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę.
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzaniedanych osobowych dla celów rekrutacji.
 10. Oświadczenie dot. zniszczenia dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys (cv) i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. z 2019, poz.1781).

Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1282).

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia pracodawcy oryginałów dokumentów (do wglądu).

Komplet dokumentów w kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko ds. dowodów osobistych” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta w Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2 w sekretariacie lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

 

Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą

ul. Graniczna 2

66-470 Kostrzyn nad Odrą

 

w terminie do dnia 14 października 2022 roku do godziny 10.00(liczy się data wpływu do Urzędu Miasta)

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta, po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

VI. Inne informacje:

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie, lub pisemnie o dalszej procedurze postępowania kwalifikacyjnego.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.kostrzyn.pl

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru, można odebrać osobiście w Urzędzie Miasta, w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników naboru.

 --------------------------

........................................

 (miejscowość i data)

  

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie

danych osobowych dla celów rekrutacji

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko ..……………………………………………………………, ogłoszonego dnia …………………………………….przez Urząd Miasta w Kostrzynie nad Odrą. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

Podstawa prawna:

pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U.UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1

 

 

…………………………..

 (podpis)

 

 

 

 

........................................

 (miejscowość i data)

 

Oświadczenie dot. zniszczenia dokumentów

 

Wyrażam zgodę na komisyjne zniszczenie złożonej przeze mnie oferty (wraz z kserokopiami dokumentów), uznanej za niespełniającą wymagań formalnych lub złożonej nie w terminie,
w przypadku jej nieodebrania w terminie jednego miesiąca od upowszechnienia w Biuletynie Informacji Publicznej listy kandydatów spełniających wymagania formalne.

 

 

…………………………..

 (podpis)