ZARZĄDZENIE NR 162/2020

BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ

z dnia 28 września 2020 r.

w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności

Na podstawie art.31 i art.33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz.713,poz.1378) oraz art.14 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019r.poz.1696 i 2473), zarządzam, co następuje:

§ 1.  Wyznaczam Panią Kornelię Bartkowiak – inspektora w Wydziale Administracyjno-Organizacyjnym Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą do pełnienia funkcji Koordynatora do Spraw Dostępności zwanym dalej „koordynatorem”.

§ 2. 1.  Do zadań Koordynatora należy w szczególności:

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miasta i jednostki organizacyjne Miasta Kostrzyn nad Odrą;

2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

3) monitorowanie działalności jednostek organizacyjnych Miasta Kostrzyn nad Odrą w zakresie zadań, o których mowa w ust.1.

§ 3.  Zobowiązuje się:

1) pracowników Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą do udzielenia niezbędnej pomocy i wsparcia Koordynatora w zakresie realizowanych zadań;

2) kierowników jednostek organizacyjnych miasta do udzielenia niezbędnej pomocy i wsparcia Koordynatora w zakresie realizacji zadań, o których mowa w ust.1.

§ 4.  Wykonanie zarządzenia powierzam zastępcy burmistrza oraz sekretarzowi miasta Kostrzyn nad Odrą.
§ 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Burmistrz Miasta

Andrzej Kunt