ZARZĄDZENIE NR 22/2021

BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie przyznania dotacji na realizację w 2021 roku zadań publicznych

Na podstawie art. 11 ust. 2 i 3 i art. 5 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 t.j. ze zm.) oraz uchwały Nr XII/72/19 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 24 października 2019 r. w sprawie uchwalenia (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2019 r., Poz. 2864), zarządzam, co następuje:

§ 1.  Przyznaje się dotację, na realizację w 2021 r. zadania publicznego: „Działalność świetlic socjoterapeutycznych” następującej organizacji:

1.

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. NMP Matki Kościoła

50 000,00 zł

§ 2.  Przyznaje się dotację, na realizację w 2021r. zadania publicznego: „Prowadzenie klubów abstynenta”, następującej organizacji:

1.

Klub Abstynenta „Libra”

35 000,00 zł

§ 3.  Przyznaje się dotację, na realizację w 2021 r. zadania publicznego: „Organizacja zajęć tańca nowoczesnego – rozwijani pasji tanecznych u dzieci, młodzieży i seniorów”, następującej organizacji:

1.

Stowarzyszenie Klub Sportowy „Szkoła Tańca Quest”

5 000,00 zł

§ 4.  Przyznaje się dotację, na realizację w 2021 r. zadania publicznego: „Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych – piłka nożna chłopców”, następującym organizacjom:

1.

UKS Celuloza Kostrzyn

18 000,00 zł

2.

TS Celuloza Kostrzyn

18 000,00 zł

3.

UKS „Czwórka”

18 000,00 zł

§ 5.  Przyznaje się dotację, na realizację w 2021 r. zadania publicznego: „Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych – zapasy”, następującym organizacjom:

1.

UKS „Jedynka”

25 000,00 zł

§ 6.  Przyznaje się dotację, na realizację w 2021 r. zadania publicznego: „Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych – piłka ręczna”, następującej organizacji:

1.

UKS „Nukleon”

20 000,00 zł

§ 7.  Przyznaje się dotację, na realizację w 2021 r. zadania publicznego: „Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych – koszykówka”, następującej organizacji:

1.

AZS PWSZ

8 000,00 zł

§ 8.  Przyznaje się dotację, na realizację w 2021 r. zadania publicznego: „Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych – piłka siatkowa”, następującej organizacji:

1.

UKS „Dwójka”

12 000,00 zł

§ 9.  Przekazanie dotacji następować będzie na podstawie umów zawartych pomiędzy Miastem Kostrzyn nad Odrą, a organizacją, której przyznano dotację.

§ 10.  Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Opieki.

§ 11.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Andrzej Kunt