ZARZĄDZENIE NR 21/2021 BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2021 roku

Na podstawie § 5 ust. ust. 3 i 4 uchwały nr Nr XXXIV/284/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kostrzyn nad Odrą (Dz.Urz.Woj.Lub. z 2017 r. poz. 2819 t.j.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyznaje się dotację na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2021 roku następującej organizacji:

1) MUKS „Przyjaciół Sportu” – 15 000,00 zł,

2) Towarzystwo Sportowe „Celuloza” – 20 000,00 zł.

§ 2. Przekazanie dotacji następować będzie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Kostrzyn nad Odrą, a organizacją, której przyznano dotację.

§ 3. Wykonanie zarządzeni powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Opieki.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Andrzej Kunt