Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

do 2017-04-25 do godz. 14:00 - zapytanie ofertowe - "Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości będących w posiadaniu osób fizycznych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą"

 Kostrzyn nad Odrą, dnia 11.04.2017 r.

GK.7031.1.2017.SSt.

Zapytanie ofertowe

Miasto Kostrzyn nad Odrą zaprasza do składania ofert na potrzeby realizacji zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości będących w posiadaniu osób fizycznych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą”.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Łączna wartość zamówienia dotycząca realizacji niniejszego zadania została oszacowana na kwotę poniżej 30.000 euro. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 /, na podstawie art. 4 pkt. 8 tejże ustawy w trybie zapytania ofertowego.

I. Zamawiający

Miasto Kostrzyn nad Odrą
ul. Graniczna 2
66-470 Kostrzyn nad Odrą

II. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi:

a) odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest, pochodzących z pokryć dachowych budynków położonych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą. Odbiór azbestu z posesji mieszkańców miasta nastąpi bez względu na jego postać oraz sposób i miejsce składowania;

b) rozbiórkę pokryć dachowych wykonanych z płyt azbestowo - cementowych z budynków zlokalizowanych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą , załadunek na środek transportu, transport i przekazanie odpadów zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych do utylizacji. Demontaż z pokryć dachowych azbestu nastąpi bez względu na jego postać oraz wielkość i wysokość budynku.

2. Oferent powinien podać w ofercie cenę jednostkową za 1 tonę (Mg) wyrobów zawierających azbest osobno dla:

a) demontażu, transportu i unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych płyt azbestowo- cementowych,

b) transportu i unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych płyt azbestowo-cementowych .

3. Wykonawca w dniu podpisania umowy otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości objętych realizacją niniejszego zadania, tj.:

a) nieruchomości na których dokonany będzie demontaż, transport i unieszkodliwienie płyt azbestowo -cementowych.

b) nieruchomości z których będzie dokonany odbiór i transport płyt azbestowo-cementowych.

Wyszczególnienie

Liczba

nieruchomości

 

Łączna powierzchnia pokrycia

dachowego/ m2

Łączny szacunkowy ciężar azbestu

(Mg)

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

7

179

3,58

Transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

2

166

3,32

RAZEM

9

345

6,90

Podane w tabeli dane w zakresie ilości m2 i ilości Mg mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie. Zamawiający przyjął na potrzeby opracowania powyższych danych, że średnia waga 1 m2 płyt azbestowych = 0,02 Mg ( 20 kg ).

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ( w szczególności, gdy właściciel, użytkownik wieczysty ujęty w wykazie nieruchomości zrezygnuje z usługi i/lub gdy ilość unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest będzie niższa od przyjętych we wniosku o dofinansowanie lub Zamawiający będzie dysponował środkami finansowymi na rozszerzenie przedmiotu zamówienia) Zamawiający może rozszerzyć wykaz, o którym mowa powyżej o dodatkowe nieruchomości, z których Wykonawca usunie materiały zawierające azbest. O planowanej zmianie Zamawiający poinformuje Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem.

5. Wybrany Wykonawca w dniu podpisania umowy oświadczy, że wszelkie dane, dokumenty i informacje pozyskane w trakcie realizacji zadania wykorzysta wyłącznie w celu wykonania tegoż zadania, a dane osobowe będzie chronić zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922).

6. Wykonawca ustali pisemnie z właścicielami, użytkownikami wieczystymi nieruchomości znajdujących się na wykazie, szczegółowe terminy rozpoczęcia i zakończenia prac związanych z realizacją zadania w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy i przekazania przez Zamawiającego wykazu nieruchomości objętych realizacją zadania.

Na podstawie ustalonych terminów z właścicielami nieruchomości, Wykonawca sporządzi Harmonogram prac.

7. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopię Harmonogramu prac, o którym mowa w pkt. 6 niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia upływu terminu wyznaczonego na sporządzenie tego Harmonogramu.

8. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Harmonogramu prac w przypadku gdy:

a) wystąpią niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację zadania,

b) wystąpią inne okoliczności leżące po stronie właścicieli nieruchomości, użytkowników wieczystych uniemożliwiające wykonanie prac związanych z realizacją zadania, zgodnie z ustalonym wcześniej Harmonogramem.

9. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopię zaktualizowanego Harmonogramu prac niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania zmiany z powodu okoliczności, o których mowa w pkt. 8 , z pisemnym uzasadnieniem zmiany terminu realizacji prac.

10. Wykonawca poinformuje Zamawiającego drogą e-mail na adres podany w umowie, o każdej przeszkodzie uniemożliwiającej prawidłową i/lub terminową realizację zadania, najpóźniej następnego dnia od wystąpienia przeszkody, a w terminie późniejszym również pisemnie.

11. Wykonawca jest zobowiązany do ważenia materiałów zawierających azbest z każdej nieruchomości objętej wykazem przy udziale właściciela lub użytkownika wieczystego i pracownika Zamawiającego.

Urządzenie ważące winno posiadać odpowiednie atesty i/lub certyfikaty i/lub dokumenty potwierdzające prawidłowy pomiar wagi.

12. Wykonawca sporządzi protokoły odbioru prac na okoliczność usunięcia wyrobów zawierających azbest z danej nieruchomości wraz z określeniem ilości odebranych odpadów w Mg po dokonaniu ważenia na warunkach określonych w pkt. 11. Dane zawarte w protokole zostaną potwierdzone podpisami przedstawiciela Wykonawcy, właściciela, użytkownika i pracownika Zamawiającego w trzech egzemplarzach, po jednym egz. dla każdej ze stron.

III. Termin realizacji zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia- do 10.08.2017 r.

IV. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.

V. Istotne warunki zamówienia

1. Przygotowanie do transportu, ważenie odpadów, załadunek i transport azbestu na miejsce składowania (utylizacji) leży po stronie Wykonawcy.

2. Wykonawca przy realizacji robót obowiązany jest do przestrzegania przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r., nr 71, poz. 649 ze zm.)

3. Demontażu wyrobów azbestowych winni dokonywać jedynie pracownicy przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

4. Transport odpadów zawierających azbest, winien odbywać się zgodnie z przepisami o przewozie towarów niebezpiecznych.

5. Usuwane odpady zawierające azbest powinny być składowane na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonych częściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

6. Przed rozpoczęciem prac (w terminie co najmniej 7 dni) Wykonawca dokona zgłoszenia przystąpienia do prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest (właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu)- zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. Dz.U. nr 71, poz. 649 oraz § 1 ust. 1 pkt 4 lit.b) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

VI. Sposób przygotowania oferty

1.      Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2.      Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „ OFERTA” (zał. nr 1), w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.

3.      Do oferty pod rygorem jej odrzucenia należy załączyć:

a)      ważne (aktualne) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz..U z 2016 r., poz. 1987 ze zm);

b)      aktualne oświadczenie lub inny dokument potwierdzający gotowość przyjęcia odpadów od Wykonawcy przez składowisko, o którym mowa w pkt. V ppkt. 5;

c)      wykaz co najmniej 2 wykonanych przez Wykonawcę usług związanych z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wraz z kopią dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane należycie -załącznik nr 2;

d)      oświadczenie o posiadaniu/ zapewnieniu : wystarczającego zaplecza finansowego, bazy transportowej, odpowiedniej ilości przeszkolonych pracowników oraz wykaz stosowanych środków ochrony osobistej pracowników – załącznik nr 3;

e)      pełnomocnictwo- jeżeli osoba podpisująca ww. dokumenty działa z upoważnienia Wykonawcy.

4.      Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, numer NIP, REGON oraz być podpisana przez osobę upoważnioną.

5.      Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność przez Wykonawcę.

6.      Zamawiający zastrzega sobie prawo potwierdzenia autentyczności przedstawionych dokumentów, w szczególności dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usługi.

VII. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferta powinna być przesłana za pomocą: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Miasta ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą do dnia 25 kwietnia 2017 r. do godz. 14:00 w zamkniętej kopercie (opakowaniu). Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Oferenta oraz tytuł " Azbest – nie otwierać do 21.04.2017 r.,godz.14:00" Oferty złożone po ww. terminie zostaną zwrócone Wykonawcy.

VIII. Ocena ofert

1. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 26 kwietnia 2017 r.

2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

3. W trakcie oceny ofert Zamawiający może zażądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

4. Sposób obliczenia ceny: Wykonawca przedstawi w ofercie cenę jednostkową netto, podatek VAT oraz cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie.

Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania oddzielnie dla:

- demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest

- transportu i unieszkodliwienia azbestu.

 Cena oferty ma być wyrażona w PLN z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

IX. Dodatkowe informacje

Osobą uprawnioną do kontaktu jest Seweryna Statkiewicz – od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 15:00 pod numerem telefonu 95 727 81 -19 lub w Urzędzie Miasta, ul. Graniczna 2 , 66-470 Kostrzyn nad Odrą pokój nr 30.

X. Termin związania ofertą: 30 dni

Załączniki do zapytania ofertowego:
1. OFERTA- załącznik nr 1.
2. Wykaz wykonanych usług – załącznik nr 2
3. Oświadczenie – załącznik nr 3

Załączniki

zapytanie ofertowe azbest skan (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zapytanie ofertowe azbest 2017 (135.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
formularz ofertowy azbest 2017 (17.4kB) Zapisz dokument  
wykaz wykonanych usług azbest 2017 (12.6kB) Zapisz dokument  
oświadczenie azbest 2017 (12.2kB) Zapisz dokument  
formularz ofertowy azbest 2017 (150.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wykaz wykonanych usług azbest 2017 (84.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie azbest 2017 (116.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Miasto Kostrzyn nad Odrą
Źródło informacji:Burmistrz Miasta - Andrzej Kunt
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wojciech Bień
Data wprowadzenia:2017-04-14 10:52:44
Opublikował:Wojciech Bień
Data publikacji:2017-04-14 11:02:50
Ostatnia zmiana:2017-04-14 11:03:00
Ilość wyświetleń:248

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij