Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

ZARZĄDZENIE NR 107/2019 BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad związanych z funkcjonowaniem Cmentarza Komunalnego w Kostrzynie nad Odrą

ZARZĄDZENIE NR 107/2019
BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ

z dnia 6 czerwca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zasad związanych z funkcjonowaniem Cmentarza Komunalnego w Kostrzynie nad Odrą

Na podstawie art.2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 912 ze zm. w zw. z art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r.poz. 506 ze zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Wprowadza się zasady funkcjonowania Cmentarza Komunalnego w Kostrzynie nad Odrą stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zarządcy Cmentarza Komunalnego w Kostrzynie nad Odrą.
§ 3. Traci moc zarządzenie nr 62/2019 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą  z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Kostrzynie nad Odrą.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Andrzej Kunt

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 107/2019
Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 6 czerwca 2019 r.

Zasady funkcjonowania Cmentarza Komunalnego w Kostrzynie nad Odrą

§ 1. 1.  Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) miejscu grzebalnym –należy przez to rozumieć wyznaczone na cmentarzu miejsce pod urządzenie grobu,
2) miejscu rezerwowym – należy przez to rozumieć miejsce grzebalne przeznaczone do pochówku, które jest udostępnione osobie za jej życia,
3) grobie ziemnym –należy przez to rozumieć dół w ziemi do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę i zasypuje ziemią, zgodnie z §2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz.U. nr 48, poz. 284),
4) grobie murowanym (grobowcu) – należy przez to rozumieć dół, w którym boki są murowane do poziomu gruntu, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę, zgodnie z §2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz.U. nr 48, poz. 284),
5) grobie dziecięcym –należy przez to rozumieć grób przeznaczony do składania trumny ze zwłokami dzieci do lat 6, w tym płodów ludzkich,
6) kolumbarium - należy przez to rozumieć budowlę z niszami przeznaczonymi do składania urn,
7) nagrobku – należy przez to rozumieć trwały wystrój grobu w formie usypanej mogiły, płyty, pomnika, głazu lub innej małej formy architektonicznej,
8) założycielu grobu – należy przez to rozumieć osobę, która jako pierwsza opłaciła miejsce grzebalne,
9) dysponencie grobu – należy przez to rozumieć założyciela grobu lub inną osobę uprawnioną do podejmowania decyzji dotyczących danego grobu w oparciu o przepisy ustawy, reguły dziedziczenia, stopień powiązań rodzinnych z osobami zmarłymi, ustalenia między osobami uprawnionymi i inne okoliczności,
10) prawie dysponowania grobem – należy przez to rozumieć prawo przysługujące dysponentowi grobu polegające na możliwości decydowania o osobach zmarłych, które mają być pochowane w grobie oraz wystroju grobu i jego utrzymaniu,
11) opłaceniu miejsca grzebalnego –należy przez to rozumieć wniesienie opłaty zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego i urządzeń cmentarnych pobieranych od osób korzystających z cmentarza komunalnego w Kostrzynie nad Odrą,
12) właścicielu cmentarza - należy przez to rozumieć Miasto Kostrzyn nad Odrą,
13) zarządcy – należy przez to rozumieć podmiot wyłoniony na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych, z którym Miasto Kostrzyn nad Odrą zawarło umowę o zarządzanie cmentarzem komunalnym w Kostrzynie nad Odrą,
14) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 912 ze zm.).
§ 2. 1.  Załatwienie spraw formalno - organizacyjnych niezbędnych do przyjęcia zwłok do pochowania na cmentarzu, jak też innych spraw związanych z działalnością cmentarza odbywa się w biurze Zarządcy, które mieści się w Domu Przedpogrzebowym przy ul. Sportowej 22.
2. Pochowanie zwłok na Cmentarzu Komunalnym następuje po przedstawieniu wymaganych dokumentów, w tym przede wszystkim karty zgonu zawierającej adnotację Urzędu Stanu Cywilnego o zarejestrowaniu zgonu.
3. Ceremonie pogrzebowe odbywają się od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00 do 15.00, niedziele i święta ustawowo wolne od pracy są dniami wolnymi.
4. Zarządca upoważniony jest do pobierania opłat.
§ 3. 1.  Na Cmentarzu Komunalnym urządza się:
1) groby ziemne,
2) groby murowane,
3) kolumbaria.
2. Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nieprzekraczających następujących wartości:
- na grobie ziemnym pojedynczym 1m x 2m
- na grobie ziemnym podwójnym 2m x 2m
- na grobowcu murowanym 1,30m x 2,30m (dopuszcza się postawienie nagrobka o wymiarach odpowiadających obrysowi tego grobowca)
- na grobie ziemnym urnowym 70cm x 70cm
- na grobie ziemnym podwójnym urnowym 110cm x 70cm
- na grobie dziecięcym w zależności od wymiarów pochowanej trumny, tj. trumna 60cm- 80 cm x 50 cm, trumna 80 cm- 100cm x 60cm, trumna 120 cm- 140cm x 70 cm.
3. W przypadku nie dostosowania ustalonych wymiarów nagrobka, Zarządca może nakazać jego przebudowę, przy czym całkowity koszt wykonania prac ponosi dysponent grobu.
§ 4. 1.  Ławki przy grobach mogą być ustawiane wyłącznie za zgodą Zarządcy.
2. Utwardzenie terenu przy grobie wymaga zgody Zarządcy.
3. Cmentarz Komunalny utrzymywany jest jako teren zielony o założeniu parkowym, a znajdujące się na nim drzewa, krzewy, trawniki, kwiaty itp. podlegają ochronie przed zniszczeniem.
4. Punkty czerpalne wody znajdujące się na cmentarzu są wyłączone z użytku w okresie jesienno-zimowym. Woda w punktach czerpalnych nie jest zdatna do picia służy jedynie do celów gospodarczych.
§ 5. Likwidacja grobu jest poprzedzona wcześniejszą informacją umieszczoną na grobie i tablicy ogłoszeń Cmentarza Komunalnego, na co najmniej 4 miesiące przed planowanym terminem likwidacji.
§ 6. 1.  Wszelkie prace ziemne, kamieniarskie i budowlane wykonywane na terenie Cmentarza Komunalnego przez osoby fizyczne lub podmioty gospodarcze, wymagają wcześniejszych uzgodnień i uzyskania zgody Zarządcy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Dysponenci miejsc grzebalnych mogą wykonywać prace budowlane we własnym zakresie lub zlecać je wybranym przez siebie wykonawcom, posiadającym stosowne uprawnienia.
3. Uzyskanie zgody, o której mowa w ust. 1 nie jest wymagane przy wykonywaniu:
a) drobnych prac kamieniarskich (zdjęcie i osadzenie akcesoriów, wykucie liter),
b) drobnych prac budowlanych (zmiana tablic, uzupełnienie spoin).
4. Podczas wykonywania robót lub prac kamieniarskich należy zachować porządek. Roboty lub prace kamieniarskie winny zostać przerwane na czas przeprowadzenia na terenie Cmentarza Komunalnego uroczystości pogrzebowych.
5. Przygotowanie, mieszanie i składowanie materiałów sypkich, zaprawy murarskiej lub betonowej nie może odbywać się bezpośrednio na placach i alejkach cmentarnych. W przypadku, gdy zajdzie konieczność wykonania tych prac na terenie Cmentarza Komunalnego bezwzględnie należy zabezpieczyć podłoże używając np. grubej folii budowlanej, plandeki, blachy lub dokonać tych czynności w specjalnych pojemnikach (kastrach budowlanych).
6. Wszelkie prace na Cmentarzu Komunalnym muszą być wykonywane w sposób nieutrudniający korzystania z placów i alejek oraz nie mogą narażać innych grobów i elementów infrastruktury cmentarza na uszkodzenie lub zniszczenie.
§ 7. 1.  Kaplica przycmentarna służy do odprawiania ceremoniału pogrzebowego osób zmarłych,
2. Usługa czasowego wykorzystania kaplicy jest odpłatna zgodnie z cennikiem wprowadzonym Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą.
3. Zgłoszenie zamiaru skorzystania z usługi powinno nastąpić z jednodniowym wyprzedzeniem,
§ 8. 1.  Zarządca przyjmuje wnioski i skargi dotyczące funkcjonowania Cmentarza Komunalnego .

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

POZWOLENIE NR ……………………….
NA WYKONANIE ROBÓT KAMIENIARSKICH I WJAZD
na teren Cmentarza Komunalnego w Kostrzynie nad Odra przy ul. Sportowej

Zarządca udziela się pozwolenia na wykonanie robót kamieniarskich :
Wykonawcy : ..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Działającemu na zlecenie:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Lokalizacja grobu:
..................................................................................................................................................
Rodzaj robót:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Termin wykonania:
Od .......................................................... do ..................................................................
..........................................................
(podpis wykonawcy)
..........................................................
(Zarządca)

Kostrzyn nad Odrą, dnia ..................

Załączniki

z_107_2019_zasdy_funkcjonowania_cmentarza_komunalnego (298.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Miasto Kostrzyn nad Odrą
Źródło informacji:GK - Anna Wasielak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wojciech Bień
Data wprowadzenia:2019-09-18 15:17:42
Opublikował:Wojciech Bień
Data publikacji:2019-09-19 07:42:49
Ostatnia zmiana:2019-09-19 07:42:58
Ilość wyświetleń:265

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij