ZARZĄDZENIE NR 84/2021

BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ

z dnia 6 maja 2021 r.

w sprawie sprzedaży w drodze bez przetargu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Kostrzyn nad Odrą

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz.713 j.t. ze zm.), § 5 ust.2 pkt 2 Uchwały Nr XLIII/336/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 25 września 2014r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2014r. poz.1712) oraz art.13 ust.1, art.25 ust.1, art.28 ust.1, art.37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r., poz.1990 t.j. ze zm.) w związku z Uchwałą Nr XLII/337/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie warunków udzielania bonifikaty od ceny nieruchomości przy sprzedaży lub oddaniu w użytkowanie wieczyste nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2018r. poz.1988), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bez przetargu nieruchomość wchodzącą w skład gminnego zasobu nieruchomości, oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 080101_1.0001.192/1 położoną w obrębie 0001 Miasta Kostrzyn nad Odrą (Osiedle Drzewice), o powierzchni 493m2, przy ul. Namyślińskiej, objętą księgą wieczystą numer GW1S/00027969/0, stanowiącą nieruchomość przyległą do nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 080101_1.0001.192/2 obręb 0001 (Osiedle Drzewice), o powierzchni 633m2 - lokalizacja zbywanej działki załącznik graficzny nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprzedaży nieruchomości opisanej w § 1 dokonuje się w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki stanowiącej przedmiot zbycia.

Nieruchomość ta nie może być zbyta jako odrębna nieruchomość.

§ 3. 1.  Ogłasza się wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, opisanej w § 1.

2.  Wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3.  Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Obsługi Inwestora.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą

                Andrzej Kunt