Wydział Finansowy Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą informuje wszystkich Podatników o zmianach, które wynikają z nowelizacji Ordynacji podatkowej, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym i ustawy o podatku leśnym. Najważniejsze zmiany, jakie obowiązywać będą od początku 2016 roku, omówione zostały poniżej:

1. w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty – regulacja ta dotyczy podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Przepis ten ma istotne znaczenie dla większości podatników na terenie naszego Miasta i oznacza, że osoby, które do tej pory miały naliczany podatek w kwocie do 100 zł i opłacały go w czterech ratach (do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada), od 2016 r. będą zobowiązane uiścić całą należną kwotę do dnia 15 marca. Każdy Podatnik może już teraz oszacować, czy przepis ten będzie go obowiązywał, gdyż stawki podatków lokalnych na następny rok nie uległy zmianie w porównaniu do roku bieżącego,

2. nie będą doręczane decyzje, a tym samym nie będzie powstawało zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości, rolnym, ani leśnym, jeśli kwota tego zobowiązania miałaby wynieść mniej niż 7 zł. Wszyscy Podatnicy, którzy do tej pory dostawali decyzje na niskie kwoty tzn. na 6 zł i mniej, nie będą mieli, od 2016 r., ustalanego zobowiązania podatkowego. Najniższy podatek, jaki będzie można ustalić od 1 stycznia 2016 r. wyniesie 7 zł,

3. doprecyzowano definicję budynków i budowli, których nie zalicza się do związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – od nowego roku, do budynków i budowli takich, nie będzie się zaliczać obiektów, co do których wydana została ostateczna decyzja o nakazie rozbiórki,

4. zmienione zostało rozgraniczenie stawki podatku od środków transportowych dla autobusów – od 2016 r. obowiązywać będzie podział stawki dla autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem dla kierowcy: mniejszej niż 20 miejsc, równej lub wyższej niż 20 miejsc – do 29 miejsc włącznie oraz równej lub wyższej niż 30 miejsc,

5. w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych wprowadzono nowe brzmienie przepisu ustalającego stawkę dla gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi (oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako Ws) lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych (oznaczone jako Wp). Rada Miasta uchwaliła, że w 2016 r. stawka ta na terenie Miasta wynosić będzie 4,12 zł od 1 ha powierzchni,

6. z zastosowania opisanych wyżej zmian wynikła konieczność wprowadzenia nowych wzorów deklaracji i informacji na wszystkie podatki lokalne – nowe formularze dostępne są na stronie internetowej Miasta http://kostrzyn.nowoczesnagmina.pl w zakładce "Podatki i opłaty lokalne",

7. w ustawie o podatku rolnym zmieniają się zasady przeliczania niektórych użytków rolnych. Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych oraz grunty pod rowami przeliczane będą według proporcji 1 ha fizyczny = 0,2 ha przeliczeniowego. Natomiast dla gruntów, dla których nie można ustalić przelicznika, przyjęte jest, że 1 ha fizyczny odpowiada 1 ha przeliczeniowemu,

8. w Ordynacji podatkowej wprowadzono nową regulację, która mówi, że jeśli na Podatniku ciążą koszty doręczonego upomnienia, to dokonaną wpłatę zalicza się w pierwszej kolejności na poczet tych kosztów. Funkcjonowanie tego przepisu można zobrazować następującym przykładem:

Podatnik zalega z płatnością podatku od nieruchomości za rok 2015 i pierwszy kwartał 2016 r. w łącznej kwocie 125,00 zł. Dnia 14 kwietnia 2016 r. Podatnik ten dostanie upomnienie na ww. zaległości (koszt upomnienia wynosi obecnie 11,60 zł). Zgodnie z przepisami, powinien uregulować zaległość wraz z odsetkami i kosztami upomnienia. Jeżeli Podatnik dokona przelewu w kwocie 125,00 zł i wskaże, iż kwota ta ma być zaliczona na poczet zaległości podatkowej, to organ podatkowy nie jest związany tą dyspozycją, ale musi w pierwszej kolejności zaliczyć dokonaną wpłatę na poczet kosztów upomnienia. Dopiero pozostałą kwotę czyli 113,40 zł można zaliczyć na należność główną i odsetki.

Przedstawione pokrótce zmiany przepisów podatkowych, jakie wchodzą w życie od 01.01.2016 r. są zmianami najważniejszymi z punktu widzenia większości Podatników na terenie naszego Miasta. Informujemy o nich z dużym wyprzedzeniem, mając nadzieję, że ich stosowanie nie spowoduje problemów. W razie jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kierowanie zapytań na adres e-mail: podatki@kostrzyn.um.gov.pl