Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

Adres ESP: /hq460k3hxe/SkrytkaESP


Funkcję Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą pełni Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP).*

W celu złożenia wniosku do Urzędu poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą konieczne jest posiadanie:

  • bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP
  • bezpłatnego Profilu Zaufanego w ramach platformy ePUAP lub podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Szczegółowe informacje dot. konta na ePUAP:

Uwaga:

Przesłanie podania w formie elektronicznej bezpośrednio na adres e-mail bez korzystania z systemu ESP (z wyjątkiem skarg i wniosków) nie rodzi po stronie organu administracji obowiązku rozpatrywania go. Wynika to z art. 63, § 1 kpa w którym nie wymieniono poczty elektronicznej wśród dopuszczalnych sposobów składania podań. Ponadto w tym przypadku nadawca przesyłki nie otrzyma Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

_____________________________

Kotwica*Zgodnie z zapisami ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (z dnia 17 lutego 2005 r., Dz. U. z 2017r., poz. 570 t.j. z dn. 2017-03-17), rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (z dnia 14 września 2011 r., Dz. U. z 2015r., poz. 971 t.j. z dn. 2015-07-13), oraz art. 63 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (z dnia 14 czerwca 1960 r., Dz. U. z 2017r., poz. 1257 t.j. z dn. 2017-06-27).