INFORMACJA

 z dnia 12 maja 2023  ROKU

O PRZYSTĄPIENIU DO WYBORÓW ŁAWNIKÓW DO SĄDÓW POWSZECHNYCH  NA KADENCJĘ 2024-2027

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą informuje o przystąpieniu do wyborów do Sądu Rejonowego w Słubicach:

2 ławników do orzekania w sprawach cywilnych - na kadencję od 2024r. do 2027r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023r., poz. 217 t.j. ze zm.) zwana dalej: „ustawą”

Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2023 r.

Zgłoszenia, które wpłyną do Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą po upływie w/w terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają niżej wymienionych wymagań formalnych, pozostawione zostaną bez dalszego  biegu, co stwierdzone zostanie uchwałą Rady Miasta.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na  ławników mogą zgłaszać Radzie Miasta:

1)      prezesi właściwych sądów,
2)      stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
3)      co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się niżej wymienione dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 (trzy) miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Koszty przygotowania dokumentów ponosi kandydat na ławnika.

Przed przystąpieniem do wyborów Kandydaci podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez Radę Miasta Kostrzyn nad Odrą, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.  udziela Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą informacji o kandydacie na ławnika uzyskanej i sporządzonej na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Kartę zgłoszenia wydaje oraz zgłoszenia przyjmuje Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2, Biuro Obsługi Interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.30

Kartę zgłoszenia można pobrać także w formie edytowalnej ze stron internetowych :

1)      Ministerstwa  Sprawiedliwości, www.ms.gov.pl
2)      link do strony znajduje się również na BIP Kostrzyn nad Odrą, https://kostrzyn.nowoczesnagmina.pl/, w zakładce wybory na ławników 2024-2027

Wyborów na ławników Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą dokona w głosowaniu tajnym, w terminie do końca października 2023 r.

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą
(-)
Andrzej Kunt