Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Realizator projektu: Miasto Kostrzyn nad Odrą, 2 szkoły podstawowe na terenie Kostrzyna nad Odrą

Współpraca przy realizacji projektu: Wydział Oświaty, Kultury i Opieki, Biuro Integracji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej, Wydział Finansów - Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą

Budżet projektu: 216 420,00 zł.                          

Grupa docelowa:  480  uczniów i uczennic klas I - III z 2 kostrzyńskich szkół podstawowych.

Okres realizacji projektu: wrzesień 2012 r. - grudzień 2013 r.   

    Celem projektu jest indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III kostrzyńskich szkół podstawowych, zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych,  podniesienie jakości procesu kształcenia oraz uruchomienie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Projekt zapewni każdemu dziecku realizującemu początkowy etap edukacyjny ofertę edukacyjno-wychowawczo-profilaktyczną, zgodną z indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi oraz rozwojowymi. Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom, w szczególności dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wspieranie partnerskich relacji między chłopcami i dziewczynkami, opierających się na zasadzie wzajemnego szacunku, równych praw i obowiązków. Celem projektu jest również przygotowanie dzieci do pełnienia różnorodnych ról społecznych, a także opracowanie metod pracy korekcyjno-kometencyjnych oraz z uczniem zdolnym, z wykorzystaniem nowoczesnych technik aktywizujących. W ramach zdiagnozowanych trudności dydaktycznych i wychowawczych wybrano rodzaje zajęć, które zostaną przeprowadzone w szkołach podstawowych w ramach zajęć dodatkowych:

.         Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w  czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem;

.         Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;

.         Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;

.         Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji;

.         Gimnastyka  korekcyjna dla dzieci z wadami postawy;

.         Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne;

.         Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych sportowo;

.         Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie;

.         Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie.

Projektem objęci są uczniowie i uczennice klas I-III z 2 kostrzyńskich szkół podstawowych. W projekcie przewiduje się  udział 480 dzieci. Ponadto zakupione zostaną pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie w tym:  zestaw projektowy do zajęć dla dzieci z problemami komunikacji językowej i do zajęć dla dzieci z problemami w czytaniu i pisaniu oraz sprzęt do korygowania wad postawy i zaburzeń koordynacji ruchowej dla Szkoły Podstawowej nr 2 , natomiast dla Szkoły Podstawowej nr 4 zakupiony zostanie zestaw do prezentacji komputerowych w celu prowadzenia zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

Projekt jest pierwszym projektem systemowym realizowanym przez Miasto Kostrzyn nad Odrą. Ogólnie w ramach projektu zostanie zrealizowanych 3 912 godzin lekcyjnych bezpłatnych zajęć dodatkowych przeprowadzonych przez odpowiednio przygotowaną kadrę nauczycielską w 2 kostrzyńskich szkołach podstawowych.

Wykaz jednostek biorących udział w projekcie:

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Kostrzynie nad Odrą

- Szkoła Podstawowa nr 4 w Kostrzynie nad Odrą

 

obrazek obrazek obrazek