Zarządzenie Nr  33/2003

Burmistrza Miasta Kostrzyna nad Odrą

z dnia 14 kwietnia 2003 r.

 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendium z Funduszu Stypendialnego Rady.

          Na podstawie uchwały Nr XXIII/234/2001 Rady Miejskiej w Kostrzynie  z dnia 15 lutego 2001 w sprawie utworzenia Funduszu Stypendialnego Rady z a r z ą d z a  się, co następuje :

§ 1.

Ustalam Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce dla uczniów – stałych mieszkańców Kostrzyna nad Odrą, w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 § 2.

Traci moc uchwała Nr 7/16/2001 Zarządu Miasta w Kostrzynie z dnia 21 lutego 2001 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium  za wyniki w nauce dla uczniów – stałych mieszkańców Miasta. 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2003 r.

                                                                                        Burmistrz 
                                                                              Miasta Kostrzyna nad Odrą
                                                                                     Andrzej  Kunt


 

Załącznik do zarządzenia Nr  33/2003
Burmistrza Miasta Kostrzyna nad Odrą
z dnia 14 kwietnia 2003 r.   

REGULAMIN
PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE
DLA UCZNIÓW – STAŁYCH MIESZKAŃCÓW KOSTRZYNA NAD ODRĄ

§ 1.

O stypendia za wyniki w nauce mogą ubiegać się stali mieszkańcy miasta, będący:

a)      uczniami szkół podstawowych,

b)      uczniami szkół gimnazjalnych,

c)      uczniami szkół ponadgimnazjalnych.

§ 2.

Do otrzymania stypendium mogą być uprawnieni :

1)      laureaci lub finaliści konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich,

2)      laureaci bądź finaliści konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim,

3)      laureaci konkursów szczebla miejskiego lub powiatowego,

4)      uczniowie osiągający szczególnie wysokie wyniki w nauce,

5)      uczniowie osiągający wysokie wyniki w nauce i legitymujące się wzorowym sprawowaniem, aktywnie działający na rzecz miasta. 

§ 3.

Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi spełniającemu  co najmniej jedno z kryteriów określonych w § 2, z zastrzeżeniem § 1, nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego roku nauki w danej szkole. 

§ 4.

1. Wnioski o przyznanie stypendiów mogą składać :

a)      dyrektorzy szkół,

b)      rady pedagogiczne,

c)      rodzice lub prawni opiekunowie ucznia.

2. Do każdego wniosku powinny być załączone dokumenty, potwierdzające spełnienie kryteriów określonych w regulaminie.

3. Wnioski o przyznanie stypendium za dany rok szkolny, osoby wymienione w ust. 1 składają do 30 czerwca tego roku.

§ 5

1. Stypendystów wyłania w postępowaniu kwalifikacyjnym powołana w tym celu Komisja Stypendialna.

2. W skład Komisji Stypendialnej wchodzą :

a)      Burmistrz Miasta,

b)      Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej,

c)      Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych,

d)      Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Opieki.

3. Uczniom wyłonionym w postępowaniu kwalifikacyjnym stypendia zatwierdza Burmistrz Miasta. 

§ 6.

1. Liczbę i wysokość stypendiów na rok szkolny określa każdorazowo Burmistrz Miasta po uchwaleniu corocznej wysokości Funduszu Stypendialnego w budżecie miasta.

2. Stypendium przyznaje się uczniowi na okres od września do czerwca roku szkolnego, następującego po roku szkolnym, za który stypendium jest przyznane. 

§ 7.

Komisja Stypendialna ma prawo do podjęcia decyzji o cofnięciu stypendium przed upływem okresu, na jaki zostało przyznane, w przypadku stwierdzenia rażącego obniżenia poziomu spełniania kryteriów przez stypendystę. W takim przypadku Burmistrz Miasta przyzna stypendium kolejnemu najlepszemu, zgłoszonemu wcześniej, kandydatowi. 

§ 8.

Tryb i procedura przyznawania stypendiów podawane są do wiadomości publicznej w szkołach oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.