Symbol:
3100


Wydział:


Podstawa prawna:
Art. 64 i 65 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późniejszymi zmianami).
Zgodnie z art. 64, § 1 bieżące zobowiązania podatkowe oraz zaległości podatkowe w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podlegają na wniosek podatnika, potrąceniu z wzajemnej, bezspornej i wymagalnej wierzytelności podatnika wobec Skarbu Państwa z tytułu: prawomocnego wyroku sądowego wydanego na podstawie art. 417 lub 419 K. c.;
Nabycia przez Skarb Państwa nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub wywłaszczenie nieruchomości na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami; odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie, uzyskanego na podstawie przepisów kodeksu postępowania karnego; odszkodowania uzyskanego na podstawie przepisów o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz bytu Państwa Polskiego.
Zgodnie z art. 65, § 1 uprawnienie, o którym mowa w art. 64, przysługuje również podatnikom w stosunku do gminy, powiatu lub województwa z tytułu: prawomocnego wyroku sądowego wydanego na podstawie art. 420 K. c.; prawomocnej ugody sądowej zawartej w związku z zaistnieniem okoliczności przewidzianych w art. 420 K. c.; nabycia przez gminę, powiat lub województwo nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub wywłaszczenie nieruchomości na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami


Opłaty:
Opłata skarbowa:

· za wniosek - 5,00 zł,
· za każdy załącznik - 0,50 zł


Termin odpowiedzi:
Miesiąc

Jednostka odpowiadająca:
inspektor d/s podatków i opłat

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.
Należy dołączyć opłatę skarbową w wysokości 5,00 zł.
Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta.


Uwagi:
Zgodnie z art. 224, § 1 Ordynacji podatkowej - wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.


Dokumenty
Uzasadniony wniosek o dokonanie potrącenia,