OTWARTY KONKURS OFERT

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku w zakresie:

a)     wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (załącznik nr 1),

b)     przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (załącznik nr 2),

c)     wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej (załącznik nr 3),

d)     kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego(załącznik nr 4).

Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji oraz trybu i kryteriów wyboru ofert zawierają ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych, stanowiące załączniki do zarządzenia nr 240/2021.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą przy ul. Graniczna 2, osobiście lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą (decyduje data wpływu do urzędu) w terminie do dnia 03.01.2022 r., do godz. 14:00.