Lubuski Urząd Wojewódzki

w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Jagiellończyka 8

66-400 Gorzów Wlkp.

                                   

 

                                   Gorzów Wlkp., 9 maja 2022 r.

 

 

 

Nasz znak: IN.414.1.26.2022.AAnd

Sprawę prowadzi: Aneta Andruszko

Telefon: 95  78 51 945

e-mail: aneta.andruszko@lubuskie.uw.gov.pl

 

Pan    

Andrzej Kunt

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą

                                              

 

Dotyczy: publikacji w BIP oświadczenia majątkowego*

Przekazuję kopie oświadczeń majątkowych złożonych Wojewodzie Lubuskiemu za 2021 rok:

1.   Andrzeja Kunta – Burmistrza,

2.   Marka Tatarewicza - Przewodniczącego Rady Miasta,

celem opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informuję, że przedmiotowe oświadczenia zostały złożone w terminie. Jednocześnie proszę o przesłanie do dnia 15 czerwca br. adresów publikacyjnych wyżej wymienionych oświadczeń na adres: aneta.andruszko@lubuskie.uw.gov.pl.

 

Podstawa prawna:

*Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559).

 

 

 

 

Z up. Wojewody Lubuskiego

 

Andrzej Szymczak

Pełnomocnik ds. Ochrony

 Informacji Niejawnych