OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

pełnienie funkcji dyrektora publicznego przedszkola / publicznej szkoły podstawowej

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - „dalej jako RODO” informuję, że:

1)       Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą adres: Kostrzyn nad Odrą (66-470) ul. Graniczna 2, tel. 95 727 81 00, fax 95 727 81 02, e-mail: urzad@kostrzyn.um.gov.pl

2)      Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pana kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3)      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu pełnienia funkcji dyrektora publicznego przedszkola / publicznej szkoły podstawowej.

4)      W związku z powyższym podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią:

a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c) ustawa z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.);

d) ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.);

e) ustawa z dnia 26.07.1996 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1509 ze zm.);

f) ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 300 ze zm.);

g) ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).

5)      Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych, a następnie zgodnie
z przepisami ustawy  z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanej na jej podstawie instrukcji archiwizacji jednostki

6)      W przypadku wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych innych niż wynikające z przepisów prawa, Pani/Pana dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

7)      Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8)      Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

9)      W związku z przetwarzaniem Pani/Panu danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d)      prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

e)      w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, przysługuje Pani prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

10)  Podanie przez Panią/Pana  danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie niemożnością powierzenia Pani funkcji dyrektora publicznego przedszkola / publicznej szkoły podstawowej.

11)  Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.