Proponowany porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe:

a)    otwarcie sesji,
b)   przyjęcie wniosków do porządku obrad,
c)    przyjęcie protokołu z sesji: Nr L/23 z dnia 26.10. 2023r. , Nr LI/23 09.11.2023r. ,

2.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza. 

3.    Podjęcie uchwał w sprawach:

a.       przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej, Programu Ochrony i Promocji Zdrowia na rok 2024 (druk nr 1),
b.      ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrąna lata 2024-2028” (druk nr 2),
c.       podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (druk nr 3),
d.      zasad zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenia w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028” (druk nr 4),
e.       uchwalenia Programu Współpracy Miasta Kostrzyn nad Odrą z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024 – 2025 (druk nr 5),
f.        przyjęcia Programu Wspierania Rodziny Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2024 –2026 (druk nr 6),
g.      przyjęcia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą (druk nr 7),
h.      przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. skargi Prokuratora Rejonowego w Słubicach wraz z odpowiedzią na skargę (druk nr 8),
i.        wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego zapewnienia opieki nad bezdomnymi psami i zapobiegania bezdomności psów poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt w Górzycy (druk nr 9 a),
j.        ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej oraz kandydata na strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej (druk nr 10),
k.      rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą (druk nr 11),
l.        zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Osiedla Szumiłowo II w Kostrzynie nad Odrą (druk nr 12),
m.    zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Warniki III w Kostrzynie nad Odrą (druk nr 13),
n.      zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Promiennej i Eugeniusza Olczaka w Kostrzynie nad Odrą (druk nr 14),
o.      zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Gabriela Narutowicza w Kostrzynie nad Odrą (druk nr 15),
p.      zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Orła Białego, Jana Pawła II, Jagiellońskiej i Solidarności Kostrzynie nad Odrą (druk nr 16),
q.      zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wodna, Osiedle nad Wartą w Kostrzynie nad Odrą (druk nr 17),
r.        przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta Kostrzyn nad odrą (druk nr 18),
s.       zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Generała Józefa Bema w Kostrzynie nad Odrą (druk nr 19),
t.        przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2023 - 2026 (druk nr 20),
u.      nadania nazwy drodze wewnętrznej (druk nr 21),
v.      nadania nazwy drodze wewnętrznej (druk nr 22),
w.    rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą (druk nr 24),
x.      rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą (druk nr 25).

4.    Interpelacje i wnioski.

5.    Sprawy różne.

 z poważaniem:

 Przewodniczący Rady Miasta 
 Marek Tatarewicz