OTWARTY KONKURS OFERT

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą ogłasza otwarte konkursy ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2024 roku w zakresie:

a)      wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

b)      przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

c)      wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji oraz trybu i kryteriów wyboru ofert zawierają ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych, stanowiące załączniki do zarządzenia nr 284/2023.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą przy ul. Graniczna 2, osobiście lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą (decyduje data wpływu do urzędu) w terminie do dnia 12.01.2024 r., do godz. 14:00.