Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą ogłasza otwarte konkursy ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2024 roku w zakresie: wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji oraz trybu i kryteriów wyboru ofert zawiera ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego, stanowiące załącznik do zarządzenia nr 48/2024.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą przy ul. Graniczna 2, osobiście lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą (decyduje data wpływu do urzędu) w terminie do dnia 04.03.2024 r., do godz. 14:00.