Kostrzyn nad Odrą, dnia 21.02.2012 r.

INFORMACJA 

o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą informuje, że w ramach monitoringu kontrolnego jakości wody prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz przez Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. , Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Kostrzynie nad Odrą. 

Po przeprowadzonych badaniach laboratoryjnych pobranych próbek wody ( w  ramach nadzoru sanitarnego w dniu 17.01.2012 r. oraz w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 23.01.2012 r.) jakość wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 i 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późniejszymi zmianami).