Opis sprawy

Wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych następuje na podstawie art.28 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku  o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2022r. Poz. 1324 ze zm.).

REJESTR BURMISTRZA: W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą (załączony poniżej).

 

REJESTR ŻŁOBKÓW, EMP@TIA: Po uzyskaniu numeru wpisu do ww. rejestru składany jest wniosek o wpis za pomocą systemu teleinformatycznego https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

Dokumentacja związana z wpisem, zmianą wpisu czy wykreśleniem  przekazywana jest w formie elektronicznej za pomocą Emp@tii.

Kogo dotyczy

osoby fizyczne, osoby  prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej  

Wymagane dokumenty

REJESTR BURMISTRZA: wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą (załączony poniżej).

 

REJESTR ŻŁOBKÓW, EMP@TIA: Do wniosku o wpis do rejestru należy dołączyć w formie elektronicznej:

 - decyzję Komendanta Państwowej Straży Pożarnej ,

- decyzję Państwowego Inspektora Sanitarnego lub opinię burmistrza w przypadku klubu

  dziecięcego ,

- zaświadczenie o niekaralności (jeśli podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub

  dziecięcy jest osobą fizyczną) ,

- oświadczenie o dokonaniu opłaty za wpis lub potwierdzenie dokonania opłaty .

 Do wniosku dołącza się:

 - oryginały dokumentów w formie elektronicznej,

- lub uwierzytelnione elektroniczne kopie dokumentów.

Burmistrz Miasta wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru w terminie 7 dni od złożenia wniosku. Jeśli podmiot nie spełnia  warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego albo wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem, Burmistrz Miasta odmawia dokonania wpisu żłobka lub klubu dziecięcego do Rejestru w drodze decyzji administracyjnej.

Formularze/

Wnioski do pobrania

REJESTR BURMISTRZA: wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą (załączony poniżej).

 

REJESTR ŻŁOBKÓW, EMP@TIA: Dokumenty (wniosek o wpis, wniosek o wykreślenie, informacja o zmianie danych zawartych w rejestrze ) składane są  wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (https://empatia.mpips.gov.pl/).

Wnioski składane są zgodnie z wzorami określonymi przez ministra właściwego do spraw rodziny zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym.

W celu sprawdzenia zgodności danych, burmistrz miasta może żądać dodatkowych dokumentów. Przedstawienie tych dokumentów nie jest wymagane, w przypadku gdy burmistrz miasta może bezpłatnie uzyskać dostęp do danych.

 Opłaty

Jednorazowa opłata za wpis do rejestru żłobków lub klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą określona jest UCHWAŁĄ NR XXXV/290/18

RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych i wynosi 1000,00 zł.

(Uchwałę załączono poniżej).

 

Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy:

GBS Barlinek 70 8355 0009 0024 2963 2000 0002

z dopiskiem w tytule wpłaty:

opłata za wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Jednostka/

osoba odpowiedzialna

Informacji na temat Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych udziela Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą, Wydział Oświaty, Kultury i Opieki.

Informacja tel.: 95 727 81 57

Miejsce składania

dokumentów

REJESTR BURMISTRZA: Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

 

REJESTR ŻŁOBKÓW, EMP@TIA: Złożenie dokumentów  następuje w postaci elektronicznej wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

Wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Termin załatwienia sprawy

Wydanie zaświadczenia o wpisie do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych następuje w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat 3 (Dz.U. z 2022r. Poz. 1324 t.j. ze zm.).

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji przysługuje Stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi i dodatkowe

informacje

REJESTR BURMISTRZA, REJESTR ŻŁOBKÓW, EMP@TIA:

Zasady dokonywania zmian w Rejestrze:

W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w rejestrze podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do:

1) wystąpienia , w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian, do organu prowadzącego rejestr z wnioskiem o zmianę danych lub informacji -  w przypadku danych lub  informacji, o których mowa w art.27 ust.4 pkt 1-4 , 7 i 9 ustawy ;

2) dokonania zmian, w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia , za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – w przypadku danych lub informacji, o których mowa w art.27 ust. 4 pkt 5, 6, 8 i 10 ustawy .

Zasady wykreślania zarejestrowanych podmiotów z Rejestru:

Wykreślenie z Rejestru następuje w przypadku:

- złożenia przez podmiot wpisany do Rejestru wniosku o wykreślenie ,

- nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie  prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego,

- przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych  ze stanem faktycznym,

- wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

 

Rejestr Żłobków i klubów Dziecięcych publikowany jest na stronie:

https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow#