Informuje, że  14 kwietnia  2016 r. (czwartek) o godz. 14.00 w  sali Europejskiego Centrum Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Kostrzyńskim Centrum Wspierania Biznesu przy  ul. Fabrycznej 5 odbędzie się  XVII sesja Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą.

Proponowany porządek obrad :

1.    Sprawy  regulaminowe :

a)     otwarcie sesji,

b)    przyjęcie wniosków do porządku obrad,

c)     przyjęcie protokołu z ostatniej sesji .

2.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

3.    Informacja na temat bezpieczeństwa mieszkańców Kostrzyna nad Odrą przedstawiona przez Komisariat Policji, JRG PSP, Straż Graniczną, Straż Miejską.

4.    Informację na temat działalności „Nowego Szpitala” w Kostrzynie nad Odrą,

5.    Podjęcie uchwał w sprawach :

a)     zmiany uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odra (druk nr 1 ),

b)    udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego (druk nr 2a),

c)     przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2016-2026 (druk nr 3a),

d)    przyjęcia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą (druk nr 4),

e)     podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania (druk nr 5),

f)      określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (druk nr 6),

g)    określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów (druk nr 7a),

h)    wyrażenia zgody na włączenie nieruchomości w granicę Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (druk nr 8),

i)      ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za zagospodarowania odpadami komunalnymi (druk nr 9),

j)      określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (druk nr 10a),

k)     określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (druk nr 11),

l)      powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników (druk nr 12),

m)   uchylenia uchwały Nr XVI/113/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz nadania jej statutu (druk nr 13a),

n)    uchylenia uchwały Nr XVI/116/16/ Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą w sprawie ustanowienia koordynatorów Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą (druk nr 14),

o)    przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą na rok 2016 (druk nr 15).

6.    Interpelacje i wnioski.

7.   Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miasta

Marek Tatarewicz

w załączeniu plik archiwum ZIP z projektami uchwał