Symbol:
3111

Wydział:
Finansów

Podstawa prawna:
Art. 13c, ust. 1-3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity z 1993 r., Dz. U. Nr 94, poz. 431 z późniejszymi zmianami).
Zgodnie z art. 13c ustawy o podatku rolnym - w razie wystąpienia klęski żywiołowej, która spowodowała istotne szkody w budynkach, ziemiopłodach, inwentarzu żniwnym lub martwym albo poboru w całości lub w części, w wysokości zależnej od rozmiarów strat spowodowanych klęską w gospodarstwie rolnym.
Przy przyznawaniu ulg i ustalaniu ich wysokości uwzględnia się wysokość otrzymanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia ustawowego.


Opłaty:
Wolne od opłaty


Termin odpowiedzi:
Miesiąc

Jednostka odpowiadająca:
stanowisko ds. wymiaru podatków

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wielkopolskim za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.
Należy dołączyć opłatę skarbową w wysokości 5,00 zł.
Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta.


Uwagi:
Zgodnie z art. 224, § 1 Ordynacji podatkowej - wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Dokumenty
Uzasadniony wniosek o zastosowanie ulgi w podatku rolnym z tytułu klęski żywiołowej,
Rozporządzenie Wojewody o uznaniu terenu objętego klęską żywiołową,