Projekty uchwał w sprawach:

a) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą na rok 2019„ (druk nr 1),

b) uchylenia uchwały nr XXXII/256/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 11 października 2017r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą (druk nr 2),

c) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Górzyca, Miastem Kostrzyn nad Odrą i Gminą Słubice w zakresie realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt w Górzycy (druk nr 3),

d) zmieniająca uchwałę w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Kostrzyn nad Odrą z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 2019 rok (druk nr 4),

e) uchylenia nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 4 im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Kostrzynie nad Odrą (druk nr 5),

f) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na rok 2019 (druk nr 6),

g) zasad sprawiania pogrzebu przez Miasto Kostrzyn nad Odrą (druk nr 7),

h) przyjęcia ”Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Miasta Kostrzyn nad Odrą” (druk nr 8),

i) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Kostrzyn nad Odrą oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku (druk nr 9),

j) zmiany nazwy drogi wewnętrznej (druk nr 10),

k) zmiany uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą (druk nr 11).