Symbol:
3111

Wydział:
Finansów

Podstawa prawna:
Art. 13a, ust. 1-3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity z 1993 r., Dz. U. Nr 94, poz. 431 z późniejszymi zmianami).
Zgodnie z art. 13a ustawy o podatku rolnym - przy opodatkowaniu gospodarstw rolnych
- żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową lub długotrwałe przeszkolenie wojskowe,
- osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej w formie skoszarowanej,
prowadzących te gospodarstwa bezpośrednio przed powołaniem służby, stosuje się ulgę w podatku rolnym w wysokości 60%. Natomiast przy opodatkowaniu gospodarstw rolnych członków rodzin osób wymienionych wyżej, które bezpośrednio przed powołaniem do służby wojskowej pracowały w tych gospodarstwach, zamieszkiwały i nie osiągały przychodów z innych źródeł, stosuje się ulgę w podatku rolnym w wysokości 40%.
Przedmiotowe ulgi stosuje się od pierwszego dnia miesiąca, w którym osoba została powołana do odbycia służby wojskowej, do końca miesiąca, w którym nastąpiło zwolnienie z tej służby.


Opłaty:
Opłata skarbowa:

· za wniosek - 5,00 zł,
· za każdy załącznik - 0,50 zł


Termin odpowiedzi:
Miesiąc

Jednostka odpowiadająca:
stanowisko ds. wymiaru podatków

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wielkopolskim za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.
Należy dołączyć opłatę skarbową w wysokości 5,00 zł.
Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta.


Uwagi:
Zgodnie z art. 224, § 1 Ordynacji podatkowej - wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Dokumenty
Uzasadniony wniosek o zastosowanie ulgi w podatku rolnym z tytułu spełnienia obowiązku służby wojskowej,
Zaświadczenie z Jednostki Wojskowej,